เที่ยวนิวซีแลนด์ เกาะเหนือ
รหัส NORTH ISLAND, NEW ZEALAND นิวซีแลนด์ 6D 4N (AKL-AKL-TG)
วันเดินทาง
ราคาทัวร์
18-23 ต.ค. / 8-13 พ.ย. / 29 พ.ย.-4 ธ.ค. 2559 ุ63,900 บาท/ท่าน

ทัวร์นิวซีแลนด์เกาะเหนือ 6 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทย (TG) บ้านฮอบบิท โรโตรัว TE PUIA การแสดงพื้นเมือง

นำท่านบินตรงสู่เมืองโอ๊คแลนด์ (Auckland) ขึ้นเขาอีเดน (Mt.Eden) ภูเขาไฟที่ดับแล้วชมความงามของเมืองโอ๊คแลนด์ เดินชมบ้านฮอบบิท (Hobbiton movie set) สถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์Lord of the Ring เยือนเมืองแห่งความร้อนใต้พิภพที่เมืองโรโตรัว (Rotorua) ชิมอาหารพื้นเมืองและชมโชว์ชาวเมารี (Maori) ชมการแสดงของแกะหลากหลายพันธุ์ที่อโกรโดม (Agrodome) ตื่นตาตื่นใจกับทะเลสาบเทาโป (Lake Taupo) ทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดของนิวซีแลนด์ ล่องเรือชมดาวที่ใต้โลกในถ้ำไวโตโม่ (Waitomo Glowworm Caves)

วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ
16.30 น. คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินไทย ประตู 2 เคาน์เตอร์ D โดยมีเจ้าหน้าที่ TOUR คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก
18.45 น. ออกเดินทางสู่ เมืองโอ๊คแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG491
***คณะเดินทางวันที่ 8 พ.ย. 59 เป็นต้นไป ออกเดินทางเวลา 18.45 น. และถึงโอ๊คแลนด์ เวลา 12.05 น.***
วันที่สองของการเดินทาง โอ๊คแลนด์ – เขาอีเดน – นั่งเรือข้ามฟากสู่เดวอนฟอร์ต
11.45 น.   เดินทางถึงสนามบินโอ๊คแลนด์ (Auckland international Airport) เมืองใหญ่อันดับหนึ่งของประเทศนิวซีแลนด์ (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง) หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว นำท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมือง โอ๊คแลนด์
เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย    นำท่านชมเมืองโอ๊คแลนด์ (Auckland) ที่ได้ชื่อว่าเมืองแห่งการล่องเรือ (City of Sails) เพราะบริเวณอ่าวจะเต็มไปด้วยเรือใบ เรือยอร์ช นับหมื่นนับแสนลำ และยังเป็นเมืองที่สำคัญทางด้านการค้า การศึกษา การเงิน ให้เวลาท่านเดินชมบริเวณท่าเรือริมอ่าวที่สวยงาม ชมสะพานฮาร์เบอร์ (Harbour bridge) นำท่านขึ้น เขาอีเดน (Mt.Eden) ภูเขาไฟที่ดับแล้ว ที่สามารถมองเห็นทิวทัศน์ของเมืองได้ทั้งเมืองได้อย่างชัดเจนแบบ 360 องศา จากนั้นนำท่านล่องเรือข้ามฟากจากเมืองโอ๊คแลนด์สู่ท่าเรือเดวอนฟอร์ต โดยท่านจะได้ชมความงดงามของอ่าวโอ๊คแลนด์อย่างใกล้ชิดในมุมที่แตกต่าง เทียบท่าขึ้นบริเวณท่าเรือเดวอนฟอร์ตนำชม สถาปัตยกรรมอันโดดเด่น บ้านเรือนที่สวยงาม ร้านกาแฟน่านั่งทั้งร้านค้าจำหน่ายของที่ระลึกเก๋ไก๋บนถนนวิคตอเรีย ให้ท่านสัมผัสบรรยากาศเมืองน่ารักในมุมที่แตกต่างโดยเดินขึ้นไปชมวิวของเมืองที่เขาวิคตอเรียที่สามารถมองลงมาเห็นวิวอีกมุมของเมืองโอ๊คแลนด์
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำคณะเข้าสู่ที่พัก โรงแรม AUCKLAND CITY HC หรือเทียบเท่า
วันที่สามของการเดินทาง บ้านฮอบบิท – โรโตรัว – TE PUIA – การแสดงพื้นเมืองชาวเมารี
เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ เมืองมาตามาดา เมืองชนบทเล็กๆที่ตั้งอยู่ใกล้ๆเทือกเขาไคไม (Kaimai Ranges) ในเขตไวกาโต้ (Waikato) ชมบ้านฮอบบิท ( Hobbiton movie set) สถานที่หลักสำหรับถ่ายทำฉากภาพยนตร์ที่มีชื่อเสียงจำนวนหลายเรื่อง เช่น ปีเตอร์แจ็คสัน , ภาพยนตร์ลอร์ดออฟเดอะริงส์ ซึ่งปัจจุบันรัฐบาลนิวซีแลนด์ได้ตัดสินใจปรับให้สถานที่แห่งนี้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวหลักของเมือง ซึ่งสามารถสังเกตุได้จากป้ายบนถนนสายหลักว่า “ยินดีต้อนรับสู่ฮอบบิตัน” (Welcome to Hobbiton Movie set)
เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย    นำท่านเดินทางสู่ เมืองโรโตรัว (Rotorua) เมืองแห่งความร้อนใต้พิภพ ที่อยู่ของชาวเมารี ใช้ความร้อนจากใต้พิภพในการปรุงอาหาร อาทิ นำเนื้อสัตว์ไปฝังในดินที่มีความร้อนสูงจนกว่าเนื้อจะสุกและเรียกอาหารนี้ว่า “แฮงงิ (Hangi)” นอกจากนี้เมืองโรโตรัว ยังเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญของเกาะเหนือ ที่มีนักท่องเที่ยวนิยมมาเที่ยวมากที่สุด จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่ TE PUIA ซึ่งเป็นศูนย์วัฒนธรรมและศูนย์ฝึกหัดงานฝีมือของชาวเมารี อาทิเช่น การแกะสลักไม้ การทอเครื่องนุ่งห่ม พร้อมกับชมบ่อน้ำพุร้อน บ่อโคลนเดือด ซึ่งเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นจากพลังงานความร้อนใต้พิภพ
ค่ำ รับประทานอาหารพื้นเมืองแบบชาวเมารี พร้อมชมโชว์พื้นเมือง
นำคณะเข้าสู่ที่พัก โรงแรม SUDIMA HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่สี่ของการเดินทาง ทะเลสาบเทาโป – น้ำตกฮูก้า – อโกรโดม – เรนโบว์ สปริง
เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ เมืองเทาโป (Taupo) เมืองเล็กๆริมทะเลสาบ นำท่านชม ทะเลสาบเทาโป (Lake Taupo) ทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดของประเทศนิวซีแลนด์และเป็นแหล่งที่อยู่ของปลาเทร้าสีรุ้ง(Rainbow Trout) ซึ่งทะเลสาบเกิดจากการที่ภูเขาไฟระเบิดแล้ว ทำลายส่วนยอดของภูเขาไฟไปเมื่อราว 2,000 ปีมาแล้ว ตั้งอยู่ใกล้กับต้นน้ำไวกาโต ซึ่งเป็นแม่น้ำที่ยาวที่สุดในนิวซีแลนด์ นำท่านชมน้ำตกฮูก้า (Huka Falls) ต้นน้ำของแม่น้ำไวกาโต ไหลผ่านชั้นหินที่เป็นหน้าผาสูง 11 เมตร เป็นน้ำตกที่สวยงามอีกแห่งหนึ่ง ซึ่งบริเวณนี้มีกิจกรรมที่น่าตื่นเต้นคือการนั่งเรือเร็วเจ็ทโบ๊ท (Jet boat adventure) และกระโดดบันจี้(Bungy Jump) ที่เป็นกิจกรรมยอดฮิตของนักท่องเที่ยวที่มาถึงประเทศนิวซีแลนด์ (Option :การเล่นกิจกรรมพาดโผน อาทิเช่น รายการเรือเร็วเจ็ทโบ๊ท [Huka Jet Boat ราคาโดยประมาณ 3,000 บาท] หรือกระโดดบันจี้ [Bridge Bungy Jump ราคาโดยประมาณ 4,500 บาท] สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มได้ที่หัวหน้าทัวร์)
เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารไทย
บ่าย    นำท่านเข้าสู่ อโกรโดม (Agrodome) ฟาร์มเลี้ยงแกะใหญ่แห่งหนึ่งของเมืองโรโตรัว ชมการแสดงของแกะพันธุ์ต่างๆ ให้ท่านได้ชมพร้อมกับป้อนอาหารเจ้าแกะน้อย การต้อนแกะของสุนัขแสนรู้ พร้อมกับชมการสาธิตการตัดขนแกะ จากนั้นเดินทางกลับสู่เมืองโรโตรัว จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เรนโบว์ สปริง (Rainbow Spring) สถานอนุรักษ์พันธุ์ปลาเทร้า ที่มีปลาเทร้านับหมื่นตัวจากทะเลสาบมาวางไข่ตามธรรมชาติ และนอกจากนี้ท่านยังจะได้ชมต้นเฟิร์นสีเงินซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของประเทศนิวซีแลนด์อีกด้วย
ค่ำ   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำคณะเข้าสู่ที่พัก โรงแรม SUDIMA HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่ห้าของการเดินทาง ถ้ำหนอนเรืองแสงไวโตโม่ – โอ๊คแลนด์
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านออกเดินทางสู่เมืองไวโตโม่ (Waitomo) ที่มีสถานที่สำคัญอีกแห่งที่จะพลาดไม่ได้เมื่อมาเที่ยวเกาะเหนือของประเทศนิวซีแลนด์ คือ เข้าชมถ้ำไวโตโม่ (Waitomo Glowworm Caves) ถ้ำที่มีหนอนเรืองแสง เปรียบเสมือนได้ดูดาวอยู่ใต้โลก นอกจากนี้ยังมีหินงอก หินย้อนที่งดงามที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ถ้ำไวโตโม่มีอายุมากกว่า 30 ล้านปี นำท่านล่องเรือชมถ้ำอันเงียบสงบซึ่งเป็นที่อยู่ของหนอนเรืองแสงนับล้านๆตัว ที่อยู่ตามผนังถ้ำ ส่องแสงประกายระยิบระยับ เหมือนกับดวงดาวบนท้องฟ้ายามค่ำคืน
เที่ยง รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร BBQ
บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางกลับเข้าสู่โอ๊คแลนด์ ให้ท่านได้ช้อปปิ้งและเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัยบนถนนควีนส์ (Queen Street) ซึ่งเป็นแหล่งขายสินค้านานาชนิด หรือเข้าเสี่ยงโชคคาสิโนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศนิวซีแลนด์อีกด้วย
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำคณะเข้าสู่ที่พัก โรงแรม AUCKLAND CITY HC HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่หกของการเดินทาง โอ๊คแลนด์ – กรุงเทพฯ

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
อิสระตามอัธยาศัยให้ท่านได้เดินเล่นรอบอ่าว หรือช้อปปิ้งย่านถนนควีนส์อีกครั้ง หรือจะเล่นคาสิโนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศนิวซีแลนด์
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบินนานาชาติของเมืองโอ๊คแลนด์
14.10 น. ออกเดินทางจากสนามบินเพื่อเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG492
***คณะเดินทางวันที่ 8 พ.ย. 59 เป็นต้นไป ออกเดินทางเวลา 14.50 น. และถึงกรุงเทพฯ เวลา 20.50 น.***
20.25 น. คณะเดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิ์ภาพ

อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่าตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด ( Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่ต่อ จะต้องไม่เกินจำนวนวัน และอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสายการบิน)
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ
4. ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า
5. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
6. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
7. ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่)
ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
** ลูกค้าท่านใดสนใจ…ซื้อประกันการเดินทางสำหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้ **
– เบี้ยประกันเริ่มต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
– เบี้ยประกันเริ่มต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
**ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี **
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ล้านบาท]
**ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุน้อยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี **
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท]
8. มัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง
9. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

อัตรานี้ไม่รวม
1. ค่าธรรมเนียมการจัดทำหนังสือเดินทาง
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ , ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่าน้ำหนักเกินจากทางสายการบินกำหนดเกินกว่า 20 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิ้น, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น
3. ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
4. ค่ายกกระเป๋าเดินทางที่โรงแรม / (โรงแรมที่พักบางแห่งอาจไม่มีพนักงานยกกระเป๋า)
5. ค่าทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย (โดยมาตรฐาน 3 NZD ต่อคน ต่อวัน : 7 x 3 = 21 NZD)
6. ค่าทิปพนักงานที่ขับรถที่นิวซีแลนด์ตลอดรายการเดินทาง (โดยมาตรฐาน 3 NZD ต่อคน ต่อวัน : 5 x 3 = 15 NZD)
7. ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศนิวซีแลนด์

เงื่อนไขการจอง
1. ชำระเงินมัดจำท่านละ 20,000 บาท ภายใน 48 ชั่วโมงหลังการจอง โดยโอนเข้าบัญชี ที่นั่งจะยืนยันเมื่อได้รับ
เงินมัดจำแล้วเท่านั้น
2. ส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื่อทำการจองคิวยื่นวีซ่า ภายใน
3 วันนับจากวันจอง หากไม่ส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการจองทัวร์โดยอัตโนมัติ
3. เมื่อได้รับการยืนยันว่ากรุ๊ปออกเดินทางได้ ลูกค้าจัดเตรียมเอกสารให้การขอวีซ่าได้ทันที
4. หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่
ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
5. การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกัน ทั้งแบบหมู่คณะและยื่น
รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนการจองได้จากทางเจ้าหน้าที่
8. หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจำตัว หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด

ใส่ความเห็น

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *