รหัส TOKYO SKI WINTER 6 วัน 3 คืน การบินไทย TG
วันเดินทาง
ราคาทัวร์
11-16, 17-22, 25-30 มกราคม 2019 45,900 บาท/ท่าน
8-13, 22-27, 28 กุมภาพันธ์ - 5 มีนาคม 2019 45,900 บาท/ท่าน
7-12 มีนาคม 2019 45,900 บาท/ท่าน

ทัวร์ญี่ปุ่นมกราคม 2019/2562 ทัวร์ญี่ปุนสกีหิมะ ฟาร์มสตอเบอร์รี่ แช่ออนเซนธรรมชาติ 6 วัน บิน TG

ทัวร์ญี่ปุ่นมกราคม 2019/2562 ทัวร์ญี่ปุ่นสกีหิมะ ฟาร์มสตอเบอร์รี่ 6 วัน บิน TG เที่ยวญี่ปุ่น นั่งกระเช้า คาจิ คาจิ ชมวิวรอบทะเลสาบ คาวากูจิโกะ สนุกสนานกับ กิจกรรม ลานสกี  กิจกรรมเก็บ สตอเบอรี่ สดๆ จากต้น ไหว้พระขอพรที่ วัดหลวงพ่อโตไดบุทสึ-วัดอาซากุซะ ช้อปปิ้งจุใจในวันอิสระ ด้วยแหล่งช้อปปิ้งชื่อดังของญี่ปุ่น ผ่อนคลายกับการแช่น้ำธรรมชาติ (Onsen) แบบฉบับของญี่ปุ่น

วันที่ 1กรุงเทพฯ – สนามบินนาริตะ
20.00 น.พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตูหมายเลข 2 เคาน์เตอร์ C สายการบินไทย เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระ
22.30 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 640
22.55 น. **กรุ๊ปวันที่ 08 – 13 ก.พ.62 ** ออกเดินทางสู่ สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 642

วันที่ 2สนามบินนาริตะ – นั่งกระเช้าคาจิคาจิ – บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์โอชิโนะฮักไก – ฟาร์มสตอเบอรี่ – แช่น้ำแร่
06.15 น.เดินทางถึง สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น นำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว
07.35 น.**กรุ๊ปวันที่ 08 – 13 ก.พ.62 ** เดินทางถึง สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น นำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว
นำท่าน นั่งกระเช้าคาจิคาจิ มีความสูง 400 เมตร เป็นกระเช้าที่จะพาทุกท่านขึ้นไปชมความสวยงามของวิวทะเลสาบคาวากูจิโกะจากยอดเขาเทนโจ ซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันออกของทะเลสาบ โดยใช้เวลาประมาณ 15-20 นาที ไฮไลท์ที่สำคัญคือการถ่ายรูปคู่กับกระต่ายกับแรคคูนจากมุมยอดเขาอีกด้วย
กลางวันบริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร บ่ายจากนั้นเดินทางสู่ บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์โอชิโนะ ฮักไก ซึ่งเป็นจุดชมวิวภูเขาไฟฟูจิได้สวยงามที่สุดอีกจุดหนึ่ง ซึ่งได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นเป็นอย่างมาก และที่นี่ยังมีบ่อน้ำศักดิ์ สิทธิ์อันแสนบริสุทธิ์ ซึ่งเกิดจากหิมะบนยอดเขาละลายและไหลผ่านภูเขาไฟฟูจิลงสู่พื้นเบื้องล่างผุดขึ้นเป็นตาน้ำ และบ่อน้ำขนาดเล็กใหญ่มากมาย ซึ่งใช้เวลายาวนานถึง 3 – 4 ปี ซึ่งชาวบ้านเชื่อกันว่าถ้านำน้ำในบ่อนี้มาดื่มนอกจากจะได้ความสดชื่นจากการลิ้มรสน้ำอันบริสุทธิ์ ยังจะทำให้สุขภาพแข็งแรง และจะมีโชคดีอีกด้วย ที่นี่ท่านสามารถซื้อของที่ระลึกจากร้านค้าที่ตั้งอยู่ภายในบริเวณนี้อย่างสำราญใจ นำท่านเดินทางสู่ ฟาร์มสตอเบอรี่ ให้ท่านได้เพลิดเพลินการเลือกชมและซื้อสตรอเบอรี่ ไร่สตรอเบอรี่ ของชาวญี่ปุ่นที่มีการปลูกอย่างพิถีพิถันและได้รับการดูแลเอาใจใส่ทุกกระบวนการทุกขั้นตอน ทําให้ผลของสตรอเบอรี่นั้นมีขนาดใหญ่ สีแดงสด กว่าบ้านเราหลายเท่า ท่านจะได้ชมถึงวิธีการเก็บสตรอเบอรี่และที่สําคัญคือท่านสามารถชิมสตรอเบอรี่ในไร่นี้ได้ และท่านยังสามารถซื้อกลับมาเป็นของฝากแก่คนที่บ้านได้อีกด้วย

บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม [เมนูขาปูยักษ์สไตล์ญี่ปุ่น] นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก FUJI HOTEL หรือเทียบเท่า ผ่อนคลายกับการแช่น้ำจากแร่ธรรมชาติสไตล์ญี่ปุ่น

วันที่ 3 กิจกรรมถาดเลื่อนหิมะ ณ ลานสกี – ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว – เมืองโตเกียว – ช้อปปิ้งชินจุกุ
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม นำท่านเดินทางสัมผัสความสนุก สนานกับกิจกรรม ถาดเลื่อนหิมะ ณ ลานสกี ให้ทุกท่านได้อิสระเพลิดเพลินกับการเล่นหิมะและสนุกสนานกับการ “นั่งเลื่อนหิมะ” อย่างเป็นประสบการณ์ที่สนุกไม่รู้ลืม ** ไม่รวมอัตราค่าเช่าอุปกรณ์, ชุดสำหรับเล่นสกี เครื่องเล่นทุกชนิด ประมาณ 5000-1000 เยน **
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร บ่ายจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว หรือ FUJINOEKI โดยภายในมีห้องจัดแสดงข้อมูลการปะทุของภูเขาไฟจากทุกมุมโลก มีห้องจัดฉากการเกิดแผ่นดินไหว และ ความแรงของการสั่นสะเทือนในระดับริคเตอร์ต่างๆกัน รวมไปถึงการเสนอแนวทางการเอาตัวรอดจากสิ่งกีดขวางต่างๆ หลังจากเกิดแผ่นดินไหวไปแล้วจากนั้นจะปิดท้ายด้วยโซนช้อปปิ้งสินค้าต่างๆ มากมายที่เป็นโปรดักส์ของญี่ปุ่น อีกด้วยนำท่านเดินทางสู่ ย่านช้อปปิ้งชินจุกุ ให้ท่านอิสระและเพลิด เพลินกับการช้อปปิ้งสินค้ามากมายและ เครื่องใช้ ไฟฟ้า กล้องถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา เครื่องเล่นเกมส์ หรือสินค้าที่จะเอาใจคุณผู้หญิงด้วย กระเป๋า รองเท้า เสื้อผ้า แบรนด์เนม เสื้อผ้าแฟชั่นสำหรับวัยรุ่น เครื่องสำอางยี่ห้อดังของญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็น KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO

อิสระรับประทานอาหารค่ำอิสระตามอัธยาศัย นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก TOKYO HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 4 อิสระเต็มวัน หรือ เลือกซื้อทัวร์โตเกียวดิสนีย์แลนด์
เช้า รับประทานอาหารเช้าณห้องอาหารภายในโรงแรม อิสระเต็มวันหรือ ซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์ เต็มวัน เพิ่มผู้ใหญ่ท่านละ 2,700 บาท / เด็ก 2,000 บาท ไม่รวมค่ารถไฟในการเดินทาง [ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง] เชิญท่านพบกับความอลังการซึ่งเต็มไปด้วยเสน่ห์แห่งตำนานและจินตนาการของการผจญภัย ใช้ทุนในการก่อสร้าง 600 ล้านเยน โดยการถมทะเล ท่านจะได้พบสัมผัสกับเครื่องเล่นในหลายรูปแบบ เช่น ท้าทายความมันส์เหมือนอยู่ในอวกาศไปกับ SPACE MOUTAIN, ระทึกขวัญกับ HAUNTED MANSION บ้านผีสิง, ตื่นเต้นกับ SPLASH MOUNTAIN, นั่งเรือผจญภัยในป่ากับ JUNGLE CRUISE, เที่ยวบ้านหมีพูห์, ตะลุยอวกาศไปกับ BUZZ LIGHTYEAR’S ASTRO BLASTERS, เข้าไปอยู่ในโลกแห่งจินตนาการกับการ์ตูนที่ท่านชื่นชอบของ WALT DISDEY สำหรับท่านที่เลือกที่จะอิสระในเมืองโตเกียว ท่านสามารถสอบถามข้อมูลการเดินทางจากมัคคุเทศก์ เพื่อความสะดวกในการเดินทาง หรือช้อปปิ้งในย่านการค้าอันทันสมัยของมหานครโตเกียวศูนย์รวมวัยรุ่นแหล่งช้อบปิ้งชื่อดัง ย่านฮาราจูกุ ท่านจะได้พบกับการแต่งตัวที่เป็นเอกลักษณ์ แหวกแนว ตามสไตล์วัยรุ่นญี่ปุ่นเพลิดเพลินกับการช้อบปิ้งกับร้านค้าหลากหลายสองฝั่งถนนทาเคชิตะ และ โอโมเตะซันโด อิสระช้อปปิ้งต่อย่าน“ชิบูย่า” ย่านวัยรุ่นชื่อดังอีกแห่งของมหานครโตเกียวท่านจะได้ตื่นตาตื่นใจกับแฟชั่นทันสมัยของหนุ่มสาวชาวแดนปลาคิบจากร้านค้ามากมาย มากกว่า 100 ร้านค้า และ “ตึก 109” ตึกชื่อดังที่เป็นสัญลักษณ์ของย่านนั้น * เพื่อให้ท่านได้สนุกสนานอย่างเต็มที่จึงไม่มีบริการอาหารกลางวันและอาหารค่ำ *
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก TOKYO HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 5 เมืองคามาคุระ – หลวงพ่อไดบุทสึ-วัดอาซากุซะ – ไดเวอร์ซิตี้โอไดบะ – สนามบินฮาเนดะ
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ เมืองคามาคุระ ที่โอบล้อมด้วยขุนเขาและป่าไม้ที่คงความอุดมสมบูรณ์แลเป็นเมืองที่ติดทะเล ซึ่งเป็นทำเลที่ถูกต้องตามหลัก ฮวงจุ้ย จากนั้นนำท่านชม พระพุทธรูปไดบุทสึ หรือ พระอมิตตาพุทธ นิโอยุราอิ แปลว่า พระพุทธรูปองค์ใหญ่ สร้างจากสำริด เมื่อปี ค.ศ.1795 ความสูงขององค์พระ 11.35 เมตร มีน้ำหนัก 122 ตัน ตั้งอยู่กลางลานโล่งแจ้ง หันหน้าไปทางมหาสมุทรแปซิฟิก ซึ่งอดีตองค์พระได้ประดิษฐานอยู่ในวิหาร แต่เนื่องจากเกิดสึนามิได้พัดผ่านหลายครั้งและทำให้วิหารได้พังทลาย แต่องค์พระไม่ได้รับความเสียหายแต่อย่างใด

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร บ่าย วัดอาซากุซะ วัดที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงโตเกียว นำท่านนมัสการขอพรจากพระพุทธรูปเจ้าแม่กวนอิมทองคำ นอกจากนั้นท่านยังจะได้พบกับโคมไฟขนาดยักษ์ที่มีความสูงถึง 4.5 เมตรซึ่งแขวนอยู่บริเวณประตูทางเข้าวัด และยังสามารถเลือกซื้อเครื่องรางของขลังได้ภายในวัด ฯลฯ จากนั้นนำท่านสู่ ไดเวอร์ซิตี้โอไดบะ ให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้งในแหล่งช้อปปิ้งขนาดใหญ่ที่มีร้านค้าต่าง ๆ มารวมตัวกันถึง 154 ร้าน อาทิเช่น Coach, H&M, Chloe, Uniqlo, Zara , Daiso 100 Yen, Onitsuka และยังมีห้างให้เลือกเดินทั้ง AQUA CITY , VENUS FORT, DECKให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ง

อิสระรับประทานอาหารค่ำอิสระตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลาเดินทางสู่สนามบินฮาเนดะ

วันที่ 6 สนามบินฮาเนดะ – กรุงเทพฯ
00.20 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 661
05.25 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

ใส่ความเห็น

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *