รหัส กาญจนบุรี เขื่อนศรีนครินทร์ อ.ศรีสวัสดิ์ 2 วัน 1 คืน
วันเดินทาง
ราคาทัวร์
รับเฉพาะกรุ้ปเหมา ราคาขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เดินทาง

ทัวร์กาญจนบุรี แพ็คเกจกาญจนบุรี ล่องแพเขื่อนศรีนครินทร์ สะพานข้ามแม่น้ำแคว ช้อปปิ้งตลาดพลอย 2 วัน 1 คืน

ทัวร์กาญจนบุรี แพ็คเกจกาญจนบุรี ล่องแพเขื่อนศรีนครินทร์ สะพานข้ามแม่น้ำแคว ช้อปปิ้งตลาดพลอย 2 วัน 1 คืน ทัวร์กาญจนบุรี  สุสานสหประชาชาติ  ช้อปปิ้งตลาดพลอย  

วันแรก   กรุงเทพฯ อำเภอศรีสวัสดิ์ Heaven Bay Resort เขื่อนศรีนครินทร์
07.00 น.    รับคณะที่จุดนัดพบ โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัททัวร์อินดี้คอยต้อนรับและบริการท่านเรื่องสัมภาระ ออกเดินทางสู่ อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี ด้วยรถโค้ช VIP ปรับอากาศ ระหว่างทางบริการอาหารและเครื่องดื่มบนรถ (มื้อที่ 1) ระหว่างเดินทางท่านจะได้สนุกสนานกันการเล่นเกมส์และกิจกรรมสันทนาการต่างๆ จากทีมงานไกด์มืออาชีพ เดินทางถึง “เขื่อนศรีนครินทร์” ตั้งอยู่บนแม่น้ำแควใหญ่ ที่บ้านเจ้าเณร ตำบลท่ากระดาน อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี เขื่อนศรีนครินทร์เป็นเขื่อนเอนกประสงค์แห่งแรกของโครงการพัฒนาลุ่มน้ำแม่กลอง โดยมีวัตถุประสงค์ด้านผลิตกระแสไฟฟ้าเป็นหลัก สร้างปิดกั้นแม่น้ำแควใหญ่ และเป็นเขื่อนหินถมที่ใหญ่ที่สุดของไทย นอกจากนั้นยังนับว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยว พักผ่อนหย่อนใจที่สวยงามอีกแห่งหนึ่ง ในจังหวัด กาญจนบุรี มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมปีละกว่าแสนคนเลยที่เดียว

นำท่านเข้าสู่ที่พัก Heaven Bay   บริการอาหารเที่ยง  (มื้อที่ 2)
เก็บข้าวของสัมภาระเครื่องใช้ส่วนตัว เตรียมชุดว่ายน้ำ เตรียมความสนุกกันให้พร้อม เรามาเริ่มต้นกิจกรรมสนุกๆ กันด้วย สนุกสนานกับการเล่นน้ำ พายเรือคายัค ห่วง Thampoline ม้าโยกน้ำ จักรยานน้ำ สไลเดอร์ (กิจกรรมทางน้ำที่ไม่ติดเครื่องยนต์เล่นฟรี) ชมวิวทิวทัศน์เขื่อนศรีนครินทร์ ชมบรรยากาศพระอาทิตย์ตก และเก็บภาพประทับใจไว้ในความทรงจำ พักผ่อนสบายๆในบรรยากาศดีๆ กันได้ตามอัธยาศัย
เย็น     บริการอาหารเย็น (มื้อที่ 3) หลังอาหารเชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือ จะเลือกสนุกสนานกับการร้องเพลงคาราโอเกะกันก็ได้ตามความชอบ.. นอนหลับฝันดี ราตรีสวัสดิ์ ค่ะ .. 

วันที่สอง สุสานสหประชาชาติ สะพานข้ามแม่น้ำแคว ตลาดพลอย กรุงเทพฯ

 

เช้า  บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 4) หลังอาหารเก็บสัมภาระเพื่อออกจากรีสอร์ท
นำท่านชม สุสานสหประชาชาติ หรือ สุสานดอนรัก เป็นสุสานขนาดใหญ่บนพื้นที่ 17 ไร่ เป็นอนุสรณ์สถานฝังศพเชลยศึกที่เสียชีวิตระหว่างการสร้างทางรถไฟสายมรณะ 6,982 หลุม และ ชมสะพานข้ามแม่น้ำแคว อนุสรณ์สถานทางประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญของโลก เป็นส่วนหนึ่งของทางรถไฟสายมรณะที่สร้างขึ้นในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยกองทัพญี่ปุ่นได้เกณฑ์ทั้งเชลยศึกฝ่ายสัมพันธมิตร ซึ่งสะพานนี้ ถือเป็น สัญลักษณ์ของจังหวัดกาญจนบุรี แวะช็อปปิ้งที่ตลาดพลอย
ชมพลอยมากมายหลากสีสันที่ตลาดแห่งนี้
เที่ยง    บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 5)
หลังอาหาร สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ ..

อัตราค่าบริการนี้รวม

– ค่าที่พัก 1 คืน พักห้องละ 2 ท่าน หรือ ตามสเป็คที่พักของ Heaven Bay Resort
– ค่าอาหาร 5 มื้อ ตามโปรแกรม
– ค่าน้ำดื่ม เครื่องดื่ม ขนมทานเล่น ผ้าเย็นตลอดการเดินทาง
– ค่าซอฟดริ้ง 1 มื้อ ในมื้ออาหารเย็น ไม่รวมโซดา และ เครื่องดื่มแอลกอฮอลก์
– ค่าแพคาราโอเกะ 1 คืน เวลา 18.30 – 22.30 น.
– ค่าเล่นกิจกรรมไม่ติดเครื่องยนต์ในรีสอร์ท
– ค่าประกันภัยวงเงิน 1,000,000 บาท/ท่าน
– ค่าไกด์นำเที่ยวและผู้ช่วยดูแลตลอดการเดินทาง
– ค่ารถโค้ช ไป- กลับ/ รับ –ส่งตามจุดที่นัดหมาย

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

– ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ หรือ ค่าอื่นๆ (ถ้ามี)
– ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %