รหัส TOKYO SKI WINTER 6 วัน 3 คืน การบินไทย TG
วันเดินทาง
ราคาทัวร์
11-16, 17-22, 25-30 มกราคม 2019 45,900 บาท/ท่าน
8-13, 22-27, 28 กุมภาพันธ์ - 5 มีนาคม 2019 45,900 บาท/ท่าน
7-12 มีนาคม 2019 45,900 บาท/ท่าน

ทัวร์ญี่ปุ่นมกราคม 2019/2562 ทัวร์ญี่ปุนสกีหิมะ ฟาร์มสตอเบอร์รี่ แช่ออนเซนธรรมชาติ 6 วัน บิน TG

ทัวร์ญี่ปุ่นมกราคม 2019/2562 ทัวร์ญี่ปุ่นสกีหิมะ ฟาร์มสตอเบอร์รี่ 6 วัน บิน TG เที่ยวญี่ปุ่น นั่งกระเช้า คาจิ คาจิ ชมวิวรอบทะเลสาบ คาวากูจิโกะ สนุกสนานกับ กิจกรรม ลานสกี  กิจกรรมเก็บ สตอเบอรี่ สดๆ จากต้น ไหว้พระขอพรที่ วัดหลวงพ่อโตไดบุทสึ-วัดอาซากุซะ ช้อปปิ้งจุใจในวันอิสระ ด้วยแหล่งช้อปปิ้งชื่อดังของญี่ปุ่น ผ่อนคลายกับการแช่น้ำธรรมชาติ (Onsen) แบบฉบับของญี่ปุ่น

วันที่ 1กรุงเทพฯ – สนามบินนาริตะ
20.00 น.พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตูหมายเลข 2 เคาน์เตอร์ C สายการบินไทย เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระ
22.30 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 640
22.55 น. **กรุ๊ปวันที่ 08 – 13 ก.พ.62 ** ออกเดินทางสู่ สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 642

วันที่ 2สนามบินนาริตะ – นั่งกระเช้าคาจิคาจิ – บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์โอชิโนะฮักไก – ฟาร์มสตอเบอรี่ – แช่น้ำแร่
06.15 น.เดินทางถึง สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น นำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว
07.35 น.**กรุ๊ปวันที่ 08 – 13 ก.พ.62 ** เดินทางถึง สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น นำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว
นำท่าน นั่งกระเช้าคาจิคาจิ มีความสูง 400 เมตร เป็นกระเช้าที่จะพาทุกท่านขึ้นไปชมความสวยงามของวิวทะเลสาบคาวากูจิโกะจากยอดเขาเทนโจ ซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันออกของทะเลสาบ โดยใช้เวลาประมาณ 15-20 นาที ไฮไลท์ที่สำคัญคือการถ่ายรูปคู่กับกระต่ายกับแรคคูนจากมุมยอดเขาอีกด้วย
กลางวันบริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร บ่ายจากนั้นเดินทางสู่ บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์โอชิโนะ ฮักไก ซึ่งเป็นจุดชมวิวภูเขาไฟฟูจิได้สวยงามที่สุดอีกจุดหนึ่ง ซึ่งได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นเป็นอย่างมาก และที่นี่ยังมีบ่อน้ำศักดิ์ สิทธิ์อันแสนบริสุทธิ์ ซึ่งเกิดจากหิมะบนยอดเขาละลายและไหลผ่านภูเขาไฟฟูจิลงสู่พื้นเบื้องล่างผุดขึ้นเป็นตาน้ำ และบ่อน้ำขนาดเล็กใหญ่มากมาย ซึ่งใช้เวลายาวนานถึง 3 – 4 ปี ซึ่งชาวบ้านเชื่อกันว่าถ้านำน้ำในบ่อนี้มาดื่มนอกจากจะได้ความสดชื่นจากการลิ้มรสน้ำอันบริสุทธิ์ ยังจะทำให้สุขภาพแข็งแรง และจะมีโชคดีอีกด้วย ที่นี่ท่านสามารถซื้อของที่ระลึกจากร้านค้าที่ตั้งอยู่ภายในบริเวณนี้อย่างสำราญใจ นำท่านเดินทางสู่ ฟาร์มสตอเบอรี่ ให้ท่านได้เพลิดเพลินการเลือกชมและซื้อสตรอเบอรี่ ไร่สตรอเบอรี่ ของชาวญี่ปุ่นที่มีการปลูกอย่างพิถีพิถันและได้รับการดูแลเอาใจใส่ทุกกระบวนการทุกขั้นตอน ทําให้ผลของสตรอเบอรี่นั้นมีขนาดใหญ่ สีแดงสด กว่าบ้านเราหลายเท่า ท่านจะได้ชมถึงวิธีการเก็บสตรอเบอรี่และที่สําคัญคือท่านสามารถชิมสตรอเบอรี่ในไร่นี้ได้ และท่านยังสามารถซื้อกลับมาเป็นของฝากแก่คนที่บ้านได้อีกด้วย

บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม [เมนูขาปูยักษ์สไตล์ญี่ปุ่น] นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก FUJI HOTEL หรือเทียบเท่า ผ่อนคลายกับการแช่น้ำจากแร่ธรรมชาติสไตล์ญี่ปุ่น

วันที่ 3 กิจกรรมถาดเลื่อนหิมะ ณ ลานสกี – ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว – เมืองโตเกียว – ช้อปปิ้งชินจุกุ
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม นำท่านเดินทางสัมผัสความสนุก สนานกับกิจกรรม ถาดเลื่อนหิมะ ณ ลานสกี ให้ทุกท่านได้อิสระเพลิดเพลินกับการเล่นหิมะและสนุกสนานกับการ “นั่งเลื่อนหิมะ” อย่างเป็นประสบการณ์ที่สนุกไม่รู้ลืม ** ไม่รวมอัตราค่าเช่าอุปกรณ์, ชุดสำหรับเล่นสกี เครื่องเล่นทุกชนิด ประมาณ 5000-1000 เยน **
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร บ่ายจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว หรือ FUJINOEKI โดยภายในมีห้องจัดแสดงข้อมูลการปะทุของภูเขาไฟจากทุกมุมโลก มีห้องจัดฉากการเกิดแผ่นดินไหว และ ความแรงของการสั่นสะเทือนในระดับริคเตอร์ต่างๆกัน รวมไปถึงการเสนอแนวทางการเอาตัวรอดจากสิ่งกีดขวางต่างๆ หลังจากเกิดแผ่นดินไหวไปแล้วจากนั้นจะปิดท้ายด้วยโซนช้อปปิ้งสินค้าต่างๆ มากมายที่เป็นโปรดักส์ของญี่ปุ่น อีกด้วยนำท่านเดินทางสู่ ย่านช้อปปิ้งชินจุกุ ให้ท่านอิสระและเพลิด เพลินกับการช้อปปิ้งสินค้ามากมายและ เครื่องใช้ ไฟฟ้า กล้องถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา เครื่องเล่นเกมส์ หรือสินค้าที่จะเอาใจคุณผู้หญิงด้วย กระเป๋า รองเท้า เสื้อผ้า แบรนด์เนม เสื้อผ้าแฟชั่นสำหรับวัยรุ่น เครื่องสำอางยี่ห้อดังของญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็น KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO

อิสระรับประทานอาหารค่ำอิสระตามอัธยาศัย นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก TOKYO HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 4 อิสระเต็มวัน หรือ เลือกซื้อทัวร์โตเกียวดิสนีย์แลนด์
เช้า รับประทานอาหารเช้าณห้องอาหารภายในโรงแรม อิสระเต็มวันหรือ ซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์ เต็มวัน เพิ่มผู้ใหญ่ท่านละ 2,700 บาท / เด็ก 2,000 บาท ไม่รวมค่ารถไฟในการเดินทาง [ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง] เชิญท่านพบกับความอลังการซึ่งเต็มไปด้วยเสน่ห์แห่งตำนานและจินตนาการของการผจญภัย ใช้ทุนในการก่อสร้าง 600 ล้านเยน โดยการถมทะเล ท่านจะได้พบสัมผัสกับเครื่องเล่นในหลายรูปแบบ เช่น ท้าทายความมันส์เหมือนอยู่ในอวกาศไปกับ SPACE MOUTAIN, ระทึกขวัญกับ HAUNTED MANSION บ้านผีสิง, ตื่นเต้นกับ SPLASH MOUNTAIN, นั่งเรือผจญภัยในป่ากับ JUNGLE CRUISE, เที่ยวบ้านหมีพูห์, ตะลุยอวกาศไปกับ BUZZ LIGHTYEAR’S ASTRO BLASTERS, เข้าไปอยู่ในโลกแห่งจินตนาการกับการ์ตูนที่ท่านชื่นชอบของ WALT DISDEY สำหรับท่านที่เลือกที่จะอิสระในเมืองโตเกียว ท่านสามารถสอบถามข้อมูลการเดินทางจากมัคคุเทศก์ เพื่อความสะดวกในการเดินทาง หรือช้อปปิ้งในย่านการค้าอันทันสมัยของมหานครโตเกียวศูนย์รวมวัยรุ่นแหล่งช้อบปิ้งชื่อดัง ย่านฮาราจูกุ ท่านจะได้พบกับการแต่งตัวที่เป็นเอกลักษณ์ แหวกแนว ตามสไตล์วัยรุ่นญี่ปุ่นเพลิดเพลินกับการช้อบปิ้งกับร้านค้าหลากหลายสองฝั่งถนนทาเคชิตะ และ โอโมเตะซันโด อิสระช้อปปิ้งต่อย่าน“ชิบูย่า” ย่านวัยรุ่นชื่อดังอีกแห่งของมหานครโตเกียวท่านจะได้ตื่นตาตื่นใจกับแฟชั่นทันสมัยของหนุ่มสาวชาวแดนปลาคิบจากร้านค้ามากมาย มากกว่า 100 ร้านค้า และ “ตึก 109” ตึกชื่อดังที่เป็นสัญลักษณ์ของย่านนั้น * เพื่อให้ท่านได้สนุกสนานอย่างเต็มที่จึงไม่มีบริการอาหารกลางวันและอาหารค่ำ *
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก TOKYO HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 5 เมืองคามาคุระ – หลวงพ่อไดบุทสึ-วัดอาซากุซะ – ไดเวอร์ซิตี้โอไดบะ – สนามบินฮาเนดะ
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ เมืองคามาคุระ ที่โอบล้อมด้วยขุนเขาและป่าไม้ที่คงความอุดมสมบูรณ์แลเป็นเมืองที่ติดทะเล ซึ่งเป็นทำเลที่ถูกต้องตามหลัก ฮวงจุ้ย จากนั้นนำท่านชม พระพุทธรูปไดบุทสึ หรือ พระอมิตตาพุทธ นิโอยุราอิ แปลว่า พระพุทธรูปองค์ใหญ่ สร้างจากสำริด เมื่อปี ค.ศ.1795 ความสูงขององค์พระ 11.35 เมตร มีน้ำหนัก 122 ตัน ตั้งอยู่กลางลานโล่งแจ้ง หันหน้าไปทางมหาสมุทรแปซิฟิก ซึ่งอดีตองค์พระได้ประดิษฐานอยู่ในวิหาร แต่เนื่องจากเกิดสึนามิได้พัดผ่านหลายครั้งและทำให้วิหารได้พังทลาย แต่องค์พระไม่ได้รับความเสียหายแต่อย่างใด

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร บ่าย วัดอาซากุซะ วัดที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงโตเกียว นำท่านนมัสการขอพรจากพระพุทธรูปเจ้าแม่กวนอิมทองคำ นอกจากนั้นท่านยังจะได้พบกับโคมไฟขนาดยักษ์ที่มีความสูงถึง 4.5 เมตรซึ่งแขวนอยู่บริเวณประตูทางเข้าวัด และยังสามารถเลือกซื้อเครื่องรางของขลังได้ภายในวัด ฯลฯ จากนั้นนำท่านสู่ ไดเวอร์ซิตี้โอไดบะ ให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้งในแหล่งช้อปปิ้งขนาดใหญ่ที่มีร้านค้าต่าง ๆ มารวมตัวกันถึง 154 ร้าน อาทิเช่น Coach, H&M, Chloe, Uniqlo, Zara , Daiso 100 Yen, Onitsuka และยังมีห้างให้เลือกเดินทั้ง AQUA CITY , VENUS FORT, DECKให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ง

อิสระรับประทานอาหารค่ำอิสระตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลาเดินทางสู่สนามบินฮาเนดะ

วันที่ 6 สนามบินฮาเนดะ – กรุงเทพฯ
00.20 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 661
05.25 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

รหัส 2KIX-TG005 ( OSAKA TOKYO SNOW ) 6D4N สายการบินไทย (TG)
วันเดินทาง
ราคาทัวร์
9-14, 16-21, 23-28 มกราคม 2019 53,900 บาท/ท่าน
7-12, 21-26 กุมภาพันธ์ 2019 53,900 บาท/ท่าน
6-11, 13-18 มีนาคม 2019 53,900 บาท/ท่าน

ทัวร์ญี่ปุ่นมกราคม – กุมภาพันธ์ 2019 ทัวร์ญี่ปุนโอซาก้าโตเกียว สกีหิมะ ฟาร์มสตอเบอร์รี่ 6 วัน TG

ทัวร์ญี่ปุ่นมกราคม - กุมภาพันธ์ 2019/2562 ทัวร์ญี่ปุ่นสกีหิมะ ฟาร์มสตอเบอร์รี่ 6 วัน TG เที่ยวเมืองเกียวโต ชมวัดคินคาคุจิ ขอพรวัดคิโยมิสึ หรือ วัดน้ำใส สัมผัสประสบการณ์ นั่งรถไฟชินคันเซน ด้วยความเร็วสูงสุดเฉลี่ย 240 ก.ม./ชม สนุกกับกิจกรรม ลานสกี และ เก็บสตอเบอรี่จากฟาร์ม นั่งกระเช้าขึ้นสู่หุบเขาโอวาคุดานิ ชิมไข่ดำ ที่ต้มจากบ่อน้ำแร่กำมะถัน ช้อปปิ้งจุใจด้วยแหล่งช้อปปิ้งชื่อดังของญี่ปุ่น ย่านชินจูกุ ย่านฮาราจูกุ ย่านชิบูย่า ผ่อนคลายกับการแช่น้ำธรรมชาติ (Onsen) แบบฉบับของญี่ปุ่น

วันที่ 1 กรุงเทพฯ – สนามบินโอซาก้า
20.00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตูหมายเลข 2 เคาน์เตอร์ C สายการบินไทย เจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระ
23.15 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 622

วันที่ 2 โอซาก้า – เมืองเกียวโต – วัดคิโยมิสึ – วัดคินคาคุจิ – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – เมืองนาโงย่า
06.25 น. เดินทางถึง สนามบินโอซาก้าประเทศญี่ปุ่น นำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร.
เดินทางสู่เมืองเกียวโต นำท่านชม วัดคิโยมิสึ หรือ วัดน้ำใส มีอายุเก่าแก่ยิ่งกว่าเมืองเกียวโต คือยาวนานกว่า 1,200 ปี จุดเด่นอันเป็นเอกลักษณ์ของวัดคือ ห้องโถงใหญ่ สร้างยื่นออกจากหน้าผา มีเสาไม้ขนาดใหญ่ 139 ต้น ค้ำยัน และสิ่งที่น่าอัศจรรย์ คือ สร้างโดยไม่ได้ใช้ตะปูเลย ช้อปปิ้ง ณ ถนนกาน้ำชา ซึ่งตั้งอยู่ระหว่างทางเข้าวัดคิโยมิสึ ร้านค้าต่างๆ ได้ตกแต่งเลียนแบบสมัยเฮอัน ซึ่งมีสินค้าพื้นเมืองนานาชนิด เช่น รองเท้าโซริ(รองเท้าเกี๊ยะแบบญี่ปุ่น) ชุดยูกะตะ, ตุ๊กตานางระบำญี่ปุ่นวัดคินคาคุจิ หรือ ปราสาททอง สร้างโดยโชกุน อาชิคางะโยชิมิสึ เพื่อเป็นสถานที่พักผ่อน ปราสาท 2 ชั้นบนถูกปิดโดยรอบด้วยทองคำเปลวอย่างสวยงาม ให้ท่านได้ดื่มด่ำกับความงามของตัวปราสาทที่สะท้อนกับสระน้ำที่ใสสะอาด
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
บ่าย จากนั้นนำท่านเที่ยวชม ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ หรือ ศาลเจ้าพ่อจิ้งจอกขาว สร้างในศตวรรษที่ 9 โดยชาวนาเพื่อบูชาสุนัขจิ้งจอกที่เชื่อกันว่าเป็นทูตส่งสาสน์ของเทพเจ้าแห่งการเก็บเกี่ยว ภายในศาลเจ้ามีเสาโทริอิจำนวนมากเรียงกันจนกลายเป็นอุโมงค์เสาโทริอิที่มีความยาวประมาณ 4 กิโลเมตร
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก NAGOYA KOKUSAI HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 3 เมืองนาโงย่า – ทดลองนั่งรถไฟชินคันเซน – ทะเลสาบฮามานา-อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ – ล่องเรือทะเลสาบอาชิ-นั่งกระเช้าชมหุบเขาโอวาคุดานิ (ONE WAY) – แช่น้ำแร่
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟชินคันเซน เพื่อให้ท่านได้สัมผัสประสบการณ์ นั่งรถไฟชินคันเซน หรือ รถไฟหัวกระสุน ด้วยความเร็วสูงสุดเฉลี่ย 240 ก.ม./ชม. ถือเป็นรถไฟที่มีความปลอดภัยที่สุดในโลกอีกด้วย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบฮามานา ทะเลสาบที่เพาะพันธุ์ปลาไหลที่ใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่น อิสระให้ท่านได้ชมทิวทัศน์ของทะเลสาบหรือเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากปลาไหลนานาชนิด เช่น พายปลาไหล, ปลาไหลอบซีอิ้ว ที่ขึ้นชื่อเพื่อเป็นของฝาก
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
บ่ายเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ ตั้งอยู่ในจังหวัดคะนะงะวะ ชื่อเสียงในด้านน้ำพุร้อนซึ่งเกิดจากความร้อนของภูเขาไฟรวมทั้งยังมีทิวทัศน์ของภูเขาไฟฟูจิที่สวยงาม นำท่าน ล่องเรือทะเลสาบอาชิ ซึ่งได้ก่อตัวจากลาวาของภูเขาไฟ ท่านจะได้สัมผัสกับทัศนียภาพที่สวยงามดั่งภาพวาดสะท้อนลงสู่ทะเลสาบเปรียบดั่งสะท้อนจากกระจกใสบานใหญ่ จากนั้นนำท่าน นั่งกระเช้าขึ้นสู่หุบเขาโอวาคุดานิ (ONEWAY) ที่ยังครุกรุ่นด้วยควันจากบ่อกำมะถันเดือดอยู่ตลอดเวลา ชมบ่อน้ำแร่กำมะถันซึ่งสามารถต้มไข่ให้สุกได้ โดยชาวญี่ปุ่นมีความเชื่อว่าหากได้ทานไข่ดำหนึ่งฟองจะสามารถทำให้อายุยืนยาวขึ้นอีกประมาณ 7 ปี [ลงโดยรถบัส]
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก FUJI HOTEL หรือเทียบเท่า ผ่อนคลายกับการแช่น้ำจากแร่ธรรมชาติสไตล์ญี่ปุ่น

วันที่ 4 กิจกรรมถาดเลื่อนหิมะ ณ ลานสกี – ฟาร์มสตอเบอรี่ – ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว – เมืองโตเกียว – ช้อปปิ้งโตเกียว
เช้า รับประทานอาหารเช้าณห้องอาหารภายในโรงแรม
เดินทางสัมผัสความสนุกสนานกับ กิจกรรมถาดเลื่อนหิมะ ณ ลานสกี ให้ทุกท่านได้อิสระเพลิดเพลินกับการสัมผัสเล่นหิมะและสนุกสนานกับการ “นั่งเลื่อนหิมะ” ** ไม่รวมอัตราค่าเช่าอุปกรณ์, ชุดสำหรับเล่นสกี และ เครื่องเล่นทุกชนิด ** นำท่านเดินทางสู่ ฟาร์มสตอเบอรี่ ให้ท่านได้เพลิดเพลินการเลือกชมและซื้อสตรอเบอร์รี่ ของชาวญี่ปุ่นที่มีการปลูกอย่างพิถีพิถันและได้รับการดูแลเอาใจใส่ทุกกระบวนการทุกขั้นตอน ..ทําให้ผลของสตรอเบอร์รี่นั้นมีขนาดใหญ่ สีแดงสด และรสชาติหวานกว่าบ้านเราหลายเท่าท่านจะได้ชมถึงวิธีการเก็บสตรอเบอรี่และที่สําคัญคือท่านสามารถชิมสตรอเบอร์รี่ในไร่นี้ได้ และท่านยังสามารถซืกลับมาเป็นของฝากแก่คนที่บ้านได้ไม่ว่าจะเป็นผลสตรอเบอร์รีสดๆ ขนมต่างๆ ที่แปรรูปจากสตรอเบอรี่
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว หรือ FUJINOEKI โดยภายในมีห้องจัดแสดงข้อมูลการปะทุของภูเขาไฟจากทุกมุมโลก มีห้องจัดฉากการเกิดแผ่นดินไหว และ ความแรงของการสั่นสะเทือนในระดับริคเตอร์ต่างๆกัน รวมไปถึงการเสนอแนวทางการเอาตัวรอดจากสิ่งกีดขวางต่างๆ หลังจากเกิดแผ่นดินไหวไปแล้วจากนั้นจะปิดท้ายด้วยโซนช้อปปิ้งสินค้าต่างๆ มากมายที่เป็นโปรดักส์ของญี่ปุ่นอีกด้วย นำท่านเดินทางสู่ ย่านช้อปปิ้ง ให้ท่านอิสระและเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้ามากมายและ เครื่องใช้ไฟฟ้า กล้องถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา เครื่องเล่นเกมส์ หรือสินค้าที่จะเอาใจคุณผู้หญิงด้วย กระเป๋า รองเท้า เสื้อผ้า แบรนด์เนม เสื้อผ้าแฟชั่นสำหรับวัยรุ่น เครื่องสำอางยี่ห้อดังของญี่ปุ่น
อิสระรับประทานอาหารค่ำอิสระตามอัธยาศัย
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก SUNSHINE CITY HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 5 อิสระเต็มวัน หรือ เลือกซื้อทัวร์โตเกียวดิสนีย์แลนด์
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
อิสระเต็มวันหรือ ซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์ เต็มวัน เพิ่มผู้ใหญ่ท่านละ 2,700 บาท / เด็ก 2,000 บาท ไม่รวมค่ารถไฟในการเดินทาง [ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง] เชิญท่านพบกับความอลังการซึ่งเต็มไปด้วยเสน่ห์แห่งตำนานและจินตนาการของการผจญภัย ใช้ทุนในการก่อสร้าง 600 ล้านเยน โดยการถมทะเล ท่านจะได้พบสัมผัสกับเครื่องเล่นในหลายรูปแบบ เช่น ท้าทายความมันส์เหมือนอยู่ในอวกาศไปกับ SPACE MOUTAIN, ระทึกขวัญกับ HAUNTED MANSION บ้านผีสิง, ตื่นเต้นกับ SPLASH MOUNTAIN, นั่งเรือผจญภัยในป่ากับ JUNGLE CRUISE, เที่ยวบ้านหมีพูห์, ตะลุยอวกาศไปกับ BUZZ LIGHTYEAR’S ASTRO BLASTERS, เข้าไปอยู่ในโลกแห่งจินตนาการกับการ์ตูนที่ท่านชื่นชอบของ WALT DISDEY สำหรับท่านที่เลือกที่จะอิสระในเมืองโตเกียว ท่านสามารถสอบถามข้อมูลการเดินทางจากมัคคุเทศก์ เพื่อความสะดวกในการเดินทาง หรือช้อปปิ้งในย่านการค้าอันทันสมัยของมหานครโตเกียวศูนย์รวมวัยรุ่นแหล่งช้อบปิ้งชื่อดัง ย่านฮาราจูกุ ท่านจะได้พบกับการแต่งตัวที่เป็นเอกลักษณ์ แหวกแนว ตามสไตล์วัยรุ่นญี่ปุ่นเพลิดเพลินกับการช้อบปิ้งกับร้านค้าหลากหลายสองฝั่งถนนทาเคชิตะ และ โอโมเตะซันโด อิสระช้อปปิ้งต่อย่าน“ชิบูย่า” ย่านวัยรุ่นชื่อดังอีกแห่งของมหานครโตเกียวท่านจะได้ตื่นตาตื่นใจกับแฟชั่นทันสมัยของหนุ่มสาวชาวแดนปลาคิบจากร้านค้ามากมาย มากกว่า 100 ร้านค้า และ “ตึก 109” ตึกชื่อดังที่เป็นสัญลักษณ์ของย่านนั้น * เพื่อให้ท่านได้สนุกสนานอย่างเต็มที่จึงไม่มีบริการอาหารกลางวันและอาหารค่ำ *
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก SUNSHINE CITY HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 6 วัดอาซากุซะ – ช้อปปิ้งอิออน – สนามบินนาริตะ – กรุงเทพฯ
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
เดินทางสู่ วัดอาซากุซะ วัดที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงโตเกียว นำท่านนมัสการขอพรจากพระพุทธรูปเจ้าแม่กวนอิมทองคำ นอกจากนั้นท่านยังจะได้พบกับโคมไฟขนาดยักษ์ที่มีความสูงถึง 4.5 เมตรซึ่งแขวนอยู่บริเวณประตูทางเข้าวัด และยังสามารถเลือกซื้อเครื่องรางของขลังได้ภายในวัด ฯลฯ จากนั้นนำท่านสู่ ห้างจัสโก้อิออน ให้ท่านได้ซื้อของฝากมากมายหลากหลายชนิด อาทิเช่น ขนมโมจิ เบนโตะ ผลไม้ตามฤดูกาล และพิเศษสุดกับร้าน 100 เยน ทีทุกอย่างในร้านราคาเพียง 100 เยนเท่านั้น
อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบินนาริตะ เพื่อเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ
17.30 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 677
22.30 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น
-กรณีท่านมีความประสงค์จะต้องการปรับเปลี่ยนระดับชั้นที่นั่งจากชั้นประหยัดเป็นชั้นธุรกิจ โดยใช้คะแนนจากบัตรสะสมไมล์ จะต้องดำเนินก่อนเดินทาง 7 วันล่วงหน้า และถ้าโดยการชำระเงินเพื่ออัพเกรดต้องกระทำที่เคาน์เตอร์สนามบิน ณ วันเดินทาง เท่านั้น
2. ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า
** ในกรณีที่ท่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริม] แล้วทางโรงแรมไม่สามารถจัดหาห้องพักแบบ TRIPLE ได้ ทางบริษัทอาจมีการจัดห้องพักให้ตามความเหมาะสมต่อไป **
3. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
4. เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอำนวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
5. ค่าน้ำหนักสัมภาระรวมในตั๋วเครื่องบิน [แอร์เอเซียเอกซ์ 20 กิโลกรัม / การบินไทย 30 กิโลกรัม / เจแปนแอร์ไลน์และออลนิปปอน 2 ใบใบละไม่เกิน 23 กิโลกรัม] ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ
6. ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
-ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
** ลูกค้าท่านใดสนใจ…ซื้อประกันการเดินทางสำหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้ **
-เบี้ยประกันเริ่มต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
-เบี้ยประกันเริ่มต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
**ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี **
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ล้านบาท]
**ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุน้อยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี **
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท]
7. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3%

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ(ทางรัฐบาลญี่ปุ่นประกาศยกเลิกวีซ่าให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน15 **ถ้ากรณีทางรัฐบาลญี่ปุ่นประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มในการขอวีซ่าตามที่สถานทูตกำหนด)
2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือที่ระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร – เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์
3. ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน
4. ค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ รวม 4,000 เยน /ทริป/ต่อท่าน

รหัส HND-JL001(YAMAGATA SNOWMONSTER) 6D3N บินเจแปนแอร์ไลน์ (JL)
วันเดินทาง
ราคาทัวร์
29 มกราคม 2018 - 3 กุมภาพันธ์ 2019 46,900 บาท/ท่าน
19- 24 กุมภาพันธ์ 2019 46,900 บาท/ท่าน

ทัวร์ญี่ปุ่นมกราคม – กุมภาพันธ์ 2019/2562 SNOW MONSTER เล่นสกีหิมะ ฟาร์มสตอเบอร์รี่ 6 วัน

ทัวร์ญี่ปุ่นมกราคม - กุมภาพันธ์ 2019/2562 SNOW MONSTER เล่นสกีหิมะ ฟาร์มสตอเบอร์รี่ 6 วัน ชมความงามของการประดับไฟของเทศกาลบ้านหิมะ Kamakura Snow Festival ศาลเจ้าโทโชกุ ศาลเจ้าที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานในการรำลึกถึงโชกุนลำดับที่ ชิมราเมนเมืองคิตะกาตะ เมืองที่มีราเมนติดอันดับ 1ใน 3 ของประเทศญี่ปุ่น ชมหมู่บ้านออนเซ็นชื่อดัง กินซังออนเซ็น [GINZAN ONSEN] ช้อปปิ้งจุใจไปกับ Kanko bussan kaikan / Tendo Aeon mall สัมผัสการอาบน้ำแร่ธรรมชาติแบบญี่ปุ่น (Onsen) 3 คืน คืน

วันที่ 1 : กรุงเทพฯ – สนามบินฮาเนดะ
19.00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตูหมายเลข 2 เคาน์เตอร์ R สายการบินเจเปนแอร์ไลน์
เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระ
22.05 น. เดินทางสู่ เมืองฮาเนดะ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินเจเปนแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ JL 034

วันที่ 2 : สนามบินฮาเนดะ-เมืองนิกโก้-ศาลเจ้าโทโชกุ-โทบุ เวิร์ดสแควร์-หมู่บ้านออนเซ็น ยูนิชิงาวะ – เทศกาลโยโคเตะ คามาคูระ [Light up Kamakura]
05.40 น. เดินทางถึง สนามบินฮาเนดะ ประเทศญี่ปุ่น นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว
นำท่านเดินทางสู่จังหวัดโทะจิงิ เพื่อมุ่งหน้าสู่ เมืองนิกโก้ เป็นเมืองเก่าเล็ก ยุคเอโดะ ที่ยังคงความเป็นญี่ปุ่นแบบดั้งเดิมไว้ได้ดี อยู่ห่างจากกรุงโตเกียวไปทางทิศเหนือประมาณ 140 กิโลเมตร เป็นเมืองหน้าด่านของโตเกียว รุ่งเรืองในสมัยโชกุนโตกุกาว่า เพราะนิกโก้เป็นเมืองท่องเที่ยวที่สวยงามติดอันดับของญี่ปุ่น มีธรรมชาติสวยงามและมีโบราณสถานที่อยู่ใน UNESCO World Heritage List
นำท่านเดินชม ศาลเจ้าโทโชกุ เป็นศาลเจ้าลัทธิชินโตที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานในการรำลึกถึงโชกุนลำดับที่ 1 ของรัฐบาลทหารในยุคเอโดะ นั่นก็คือโชกุนโทคุกาวะ อิเอยะสึ ตั้งอยู่ในเมืองนิกโกทางตอนเหนือของภูมิภาคคันโตบนเกาะฮอนชู ซึ่งภายในประกอบด้วยอาคารทั้งหมด 42 หลัง นอกจากนั้นทางด้านซ้ายของทางเข้าศาลเจ้ายังมีเจดีย์ 5 ชั้น ซึ่งสร้างขึ้นเมื่อปี 1650 โดยชั้นแรกมีลวดลายภาพแกะสลัก 12 จักรราศีตามความเชื่อของจีนโบราณ และถัดจากนั้นคือศาลาไม้เก่าอันมีรูปสลักที่มีชื่อเสียงอย่างมาก อันเป็นผลงานของฮิดาริ จินโกโร่
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ สวนจำลองโทบุเวิร์ดสแควร์ (Tobu World Square) สวนจำลองแห่งนี้ตั้งอยู่ในจังหวัดโทจิงิ ที่นี้ได้เนรมิตสถานที่ชื่อดังต่างๆทั่วโลกไว้ในขนาด 1:25 โดยแบ่งโซนสถานที่สำคัญๆไว้เป็น โซนญี่ปุ่น โซนเอเชีย โซนยุโรบ โซนอเมริกา โซนอียิปต์ และภายในยังมีร้านค้า ร้านอาหารที่จำหน่ายอาหารจากทั่วโลก ให้ท่านได้เลือกซื้อกลับติดไม้ติดมือเป็นของฝาก
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
เดินทางเข้าสู่ที่พัก YAMASHIROYA ONSEN หรือเทียบเท่า
ผ่อนคลายกับการแช่น้ำจากแร่ธรรมชาติสไตล์ญี่ปุ่น
HILIGHT หลังจากรับประทานอาหารค่ำ ให้ทุกท่านชมความงามของการประดับไฟของเทศกาลโยโคเตะ คามาคูระ (Kamakura light up) ซึ่งเป็นเทศกาลสร้างบ้านหิมะประดับประดาด้วยไฟสว่างไสวในช่วงกลางคืนตลอดริมแม่น้ำและป่า จัดขึ้นในช่วงปลายเดือนมกราคม-กลางเดือนมีนาคม โดยแบ่งออกเป็น 2 พื้นที่ คือ สุดทางทิศตะวันตกของเมืองเป็นพื้นที่หลักสำหรับสร้างกระท่องน้ำแข็งอิกลู และเปิดไฟประดับตกแต่งทุกวันจนกระทั่งเวลา 21:00 และพื้นที่ใกล้ๆริมแม่น้ำ สำหรับสร้างบ้านหิมะขนาดเล็ก

วันที่ 3 : เมืองไอสุวาคามัสสึ-หมู่บ้าน โออุจิ จูคุ-เมืองคิตะกาตะ-คิตะกาตะ ราเมน -เมืองคามิโนะยาม่า-ปราสาทคามิโนยะมะ-แช่ออนเซ็น
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่เมืองไอสุวาคามัสสึ นำท่านย้อนรอยในสมัยเอโดะชม หมู่บ้านโออูจิจูคุ เป็นบ้านสไตล์ญี่ปุ่นแบบมุงหลัง ซึ่งปัจจุบันดัดแปลงเป็นร้านค้า ร้านอาหาร และบ้านพักแบบโฮมสเตย์ต่างๆ นอกจากนี้ยังมีศาลเจ้าและวัดประจำเมืองโออูจิจูคุ โดยวัดตั้งอยู่ปลายสุดของถนนสายหลัก นักท่องเที่ยวจะได้ชมทิวทัศน์อันงดงามของเมืองได้จากบริเวณด้านบนของวัด นอกจากนี้ ยังมีบ้านพักที่ชื่อ โออุจิจูคุ มะชินะมิ เท็นจิคัง ว่ากันว่าบ้านหลังนี้ตั้งอยู่ใจกลางหมู่บ้านและเคยเป็นศูนย์กลางของแหล่งกลุ่มที่พัก ที่สำคัญ ที่นี่เคยถูกใช้เป็นที่รับรองที่พักให้กับโชกุนและขุนนางจากแคว้นต่างๆทั่วญี่ปุ่น และในปัจจุบันได้ปรับปรุงบ้านหลังนี้ให้เป็นศูนย์กลางให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตของผู้คนในสมัยนั้น มีการจัดแสดงข้าวของเครื่องใช้โบราณจำนวนหลายพันชิ้น ทำให้ผู้มาเยี่ยมชมได้สัมผัสบรรยากาศในอดีต จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองคิตะกาตะ เมืองที่มี ราเมนติดอันดับ 1ใน 3 ของประเทศญี่ปุ่น หรือ Big Tree Ramen เมืองราเมนดังแห่งญี่ปุ่นนั้นได้แก่Sapporo (ซัปโปโร) , Hakata (ฮากะตะ), และ Kitakata (คิตะกาตะ)
กลางวัน อิสระรับประทานอาหารกลางวัน [ร้านราเมน ในเมืองคิตะ กาตะ]
บ่าย นำท่านเดินทางสู่เมือง คามิโนยามะ นำท่านชม ปราสาท คามิโนยามะ [Kaminoyama Castle] ที่ถูกสร้างขึ้นบนเนินเขา จุดที่เป็นศูนย์กลางของเมือง ต่อมาในสมัยเอโดะ บ้านเมืองเงียบสงบมากขึ้น ปราสาทจึงเปลี่ยนมาเป็นที่พำนักของขุนนางท้องถิ่น แต่ในที่สุดก็พังทลายลงมา ปัจจุบันปราสาทถูกพื้นฟูเป็น คอนกรีตในปี 1980 โดยไม่ได้สะท้อนให้เห็นถึงการออกแบบเหมือนเดิม ปราสาทถูกเปลี่ยนเป็นพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น มี ลิฟท์ขึ้นไปดาดฟ้าชั้นบนสุด ที่สามารถมองเห็นวิว ได้ทั่วเมือง
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก TSUKIOKA ONSEN หรือเทียบเท่า
ผ่อนคลายกับการแช่น้ำจากแร่ธรรมชาติสไตล์ญี่ปุ่น

วันที่ 4 : เทือกเขาซาโอ้-นั่งกระเช้าไฟฟ้าชมปีศาจหิมะ-[Snow monster]-กิจกรรมถาดเลื่อนหิมะ ณ ลานสกี-ร้านของฝากขึ้นชื่อเมืองยามากาตะ-ฟาร์มสตรอเบอรี่-แช่ออนเซ็น
เช้า รับประทานอาหารเช้าณห้องอาหารภายในโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ เทือกเขาซาโอ้ เป็นหนึ่งเทือกเขาที่สวยงามที่สุดแหล่งหนึ่งของเมืองยามางาตะ และยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงด้านน้ำพุร้อนและสกีรีสอร์ท ระหว่างการเดินทางท่านจะได้ชื่นชมกับธรรมชาติสองข้างทางที่ถูกปกคลุมไปด้วยหิมะในช่วงฤดูหนาว นำท่านนั่ง กระเช้าไฟฟ้า (Ropeway) เพื่อชื่นชมความมหัศจรรย์ของสายลมจากไซบีเรียที่พัดพาหิมะมาปกคลุมต้นสนจำนวนมาก เกาะเป็นผลึกน้ำแข็งก่อตัวเป็นรูปร่างเหมือนปีศาจในชุดขาวจึงทำให้ถูกกล่าวขวัญกันว่าเป็น “SNOW MONSTER” หรือ “ ปีศาจหิมะ ”ให้ทุกท่านได้อิสระเพลิดเพลินกับการถ่ายรูป SNOW MONSTER หรือจะลองกิจกรรม นั่งถาดเลื่อนหิมะ[SONW SLED]** ไม่รวมอัตราค่าเช่าอุปกรณ์, ชุดสำหรับเล่นสกี และ เครื่องเล่นทุกชนิด **
กลางวัน อิสระรับประทานอาหารกลางวัน ภายในสกีรีสอร์ท
บ่าย นำท่านเดินทางสู่เมืองเทนโด นำท่านแวะซื้อของฝากที่ Kanko bussan kaikan แหล่งรวบรวมของฝากขึ้นชื่อของจังหวัด ยามากาตะ ภายในมีสินค้ามากมายให้ท่านได้เลือกซื้อของฝากตามอัธยาศัย หลังจากนั้นนำท่านสู่ฟาร์มสตอเบอรี่ ให้ท่านได้เพลิดเพลินการเก็บสตรอเบอร์รี่จากต้นในไร่สตรอเบอรี่ ของชาวญี่ปุ่นที่มีการปลูกอย่างพิถีพิถันและได้รับการดูแลเอาใจใส่ทุกกระบวนการทุกขั้นตอน ทําให้ผลของสตรอเบอร์รี่นั้นมีขนาดใหญ่ สีแดงสด และรสชาติหวานกว่าบ้านเราหลายเท่า
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก TSUKIOKA ONSEN หรือเทียบเท่า
ผ่อนคลายกับการแช่น้ำจากแร่ธรรมชาติสไตล์ญี่ปุ่น

วันที่ 5 : กินซัง ออนเซ็น-FURUSAWA SAKE BREWERY MUSEUM – เทนโด อิออน มอลลล์ – สนามบินยามากาตะ-สนามบินฮาเนดะ
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
นำท่านสู่หมู่บ้านออนเซ็นชื่อดัง กินซังออนเซ็น [GINZAN ONSEN] ซึ่งเป็นที่รู้จักกันว่าเป็นเมืองแห่งน้ำพุร้อน มีห้องพักแบบเรียวกังที่เป็นอาคารไม้โบราณหลายชั้น โดยอาคารจะตั้งเรียงรายขนาบสองฝั่งแม่น้ำ เมื่อพระอาทิตย์ลับขอบฟ้า ตะเกียงแก๊สจะถูกจุด ทั่วทั้งเมืองจะถูกโอบล้อมไปด้วยแสงอันอ่อนโยน สามารถเดินเล่นชมทัศนียภาพสุดโรแมนติก ที่จะชวนให้คิดถึงความหลังได้ที่นี่ หลังจากนั้น นำท่านเยี่ยมชม Furusawa Sake Brewery Museum พิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมความเป็นมาของสาเก แห่งฟุรุซาว่า มีประวุติความเป็นมาตั้งแต่ปี 1917 โดนการปรังปรุงห้องใต้ดินเป็นที่เก็บถังหมักบ่มสาเก พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เริ่มเปิดให้ชมตั้งแต่ปี 1986 ภายในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ได้เล่าเรื่องราวผ่านถังไม้ ขนาด1.8เมตร เพื่อไว้บ่นสาเก และท่านจะได้ลิ้มลองสาเกของฟุรุซาว่า หลากหลายรูปแบบ ปิดท้ายด้วย การเลือกซ้อสาเกติดไม่ติดมือเป็นของฝาก จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ห้าง เทนโด อิออนมอลล์
กลางวัน อิสระรับประทานอาหารกลางวัน ภายใน เทนโด อิออนมอลล์
บ่าย เทนโด อิออนมอลล์ เป็นห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ของเมืองเทนโด ที่นี้เป็นช้อปปิ้งมอลล์ขนาดใหญ่ที่เป็นจุดศูนย์รวมของร้านค้า ร้านอาหาร และโรงภาพยนตร์ ให้ท่านอิสระและเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้ามากมายและ กระเป๋า รองเท้า เสื้อผ้า แบรนด์เนม เสื้อผ้าแฟชั่นสำหรับวัยรุ่น เครื่องสำอางยี่ห้อดังของญี่ปุ่นและอื่นๆอีกมากมาย หรือเลือกซื้อของฝากติดมือกลับบ้าน ด้วยสินค้ามากมายหลากหลายชนิด อาทิเช่น ขนมโมจิ เบนโตะ ผลไม้ตามฤดูกาล
ค่ำ อิสระรับประทานอาหารค่ำ
ได้เวลาอันควรพาทุกท่านเดินทางสู่ สนามบินยามากาตะ
19.00 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินฮาเนดะ โดยสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ JL 178
20.05 น. เดินทางถึง สนามบินฮาเนดะ เจ้าหน้าที่นำท่านเช็คอินเพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพ

วันที่ 6 : สนามบินฮาเนดะ – กรุงเทพฯ
00.05 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ JL 033
05.05 น. เดินทางถึงสนามบิน สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น
กรณีท่านมีความประสงค์จะต้องการปรับเปลี่ยนระดับชั้นที่นั่งจากชั้นประหยัดเป็นชั้นธุรกิจ โดยใช้คะแนนจากบัตรสะสมไมล์ จะต้องดำเนินก่อนเดินทาง 7 วันล่วงหน้า และถ้าโดยการชำระเงินเพื่ออัพเกรดต้องกระทำที่เคาน์เตอร์สนามบิน ณ วันเดินทาง เท่านั้น
2. ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า
** ในกรณีที่ท่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริม] แล้วทางโรงแรมไม่สามารถจัดหาห้องพักแบบ TRIPLE ได้ ทางบริษัทอาจมีการจัดห้องพักให้ตามความเหมาะสมต่อไป **
3. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
4. เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอำนวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
5. ค่าน้ำหนักสัมภาระรวมในตั๋วเครื่องบิน [แอร์เอเซียเอกซ์ 20 กิโล / การบินไทย 30 กิโล / เจแปนแอร์ไลน์และออลนิปปอน 2 ใบใบละไม่เกิน 23 กิโล] ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ
6. ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
** ลูกค้าท่านใดสนใจ…ซื้อประกันการเดินทางสำหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับทางบริษัทได้ **
-เบี้ยประกันเริ่มต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
-เบี้ยประกันเริ่มต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
**ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี **
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ล้านบาท]
**ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุน้อยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี **
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท]
7. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3%

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ(ทางรัฐบาลญี่ปุ่นประกาศยกเลิกวีซ่าให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน15 **ถ้ากรณีทางรัฐบาลญี่ปุ่นประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มในการขอวีซ่าตามที่สถานทูตกำหนด)
2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือที่ระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร – เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์
3. ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน
4. ค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ รวม 4,000 เยน /ทริป/ต่อท่าน