ทัวร์อัมพวา ไหว้พระ
วันเดินทาง
ราคาทัวร์
9,16,23, 30 มิถุนายน 2019 1,590.-
7 ,14 ,21, 28 กรกฎาคม 2019 1,590.-
4 ,11, 18, 25, 31 สค.-1 กย. 2019 1,590.-
1, 8,15 ,22, 29 กันยายน 2019 1,590.-
6 ,13 ,20, 27 ตุลาคม 2019 1,590.-

ทัวร์อัมพวา 1 วัน แพคเกจทัวร์อัมพวาไหว้พระ 9 วัด ทัวร์อัมพวา เช้าเย็นกลับ เที่ยวตลาดน้ำอัมพวา One Day Trip

ทัวร์อัมพวา  แพ็คเกจทัวร์อัมพวา 1 วัน เที่ยวอัมพวา 2562/2019 ทัวร์อัมพวา ไหว้พระ เช้าเย็นกลับ ทัวร์สมุทรสงคราม เที่ยวอัมพวา ไหว้พระเสริมสิริมงคงคลแก่ชีวิต ตะลุยช้อปปิ้งและชมวิวตลาดน้ำชื่อดัง ตลาดน้ำดำเนินสะดวก + ตลาดน้ำอัมพวา เที่ยวอัมพวา เดินตลาดน้ำยามเย็น ตลาดน้ำอัมพวา  ไหว้พระวัดบางกะพ้อม เที่ยวตลาดน้ำเนินสะดวก วัดจุฬามณี อาสนวิหารพระแม่บังเกิด วัดบางไผ่เตี้ย  วัดบางกุ้ง วัดบางแคน้อย วัดบางแคใหญ่ วัดอัมพวา ตลาดน้ำอัมพวา

 ONE DAY TRIP  ทัวร์อัมพวาไหว้พระ ทัวร์ตลาดน้ำอัมพวา สมุทรสงคราม

07.00น.    คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย BTS อ่อนนุช โดยมีทีมงานทัวร์อินดี้ต้อนรับอย่างอบอุ่น ออกเดินทางสู่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงครรม ด้วยรถตู้ปรับอากาศ VIP รุ่นใหม่ พร้อมบริการอาหารเช้า (มื้อที่ 1) บนรถโค้ชคณะพร้อมออกเดินทาง สู่อำเภออัมพวา จ.สมุทรสงคราม

 • จุดแรกของการอิ่มบุญ แวะไหว้พระกันที่ วัดบางกะพ้อม   เป็นวัดโบราณสมัยกรุงศรีอยุธยา ราวปี พ.ศ. 2312
 • จากนั้นออกเดินทางสู่ตลาดลอยน้ำแห่งแรกของสยามประเทศ ตลาดน้ำดำเนินสะดวก ด้วยบรรยากาศของตลาดลอยน้ำ คราคล่ำไปด้วยแม่ค้าพ่อขายในชุดชาวสวน   สวมงอบ                จึงทำให้ปัจจุบันนกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวของชาวต่างชาติเสียเป็นส่วนใหญ่ ไม่เป็นที่นิยมของชาวไทยมากนัก เนื่องจากสินค้าที่นี่ราคาค่อนข้างแพง แต่ก็อยากให้ท่านได้ไปเห็นด้วยตาสักครั้งในชีวิต
 • มุ่งหน้าสู่ วัดจุฬามณี เดิมเรียกว่า วัดแม่ย่าทิพย์ สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย รัชกาลพระเจ้าปราสาทอง   ให้ท่านได้สักการะหลวงพ่อเนื่องที่ศักดิ์สิทธิ์   (ศพของท่านไม่เน่าเปื่อย)
 • ออกเดินทางสู่ วัดเพชรสมุทรวรวิหาร หรือ   เรียกอีกชื่อว่า วัดบ้านแหลมให้ท่านนมัสการพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดสมุทรสงคราม หลวงพ่อบ้านแหลม ซึ่งมีอายุไม่น้อยกว่า 500 ปี

เที่ยง       บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร(มื้อที่ 2) หลังอาหารมุ่งหน้าสู่

 • อาสนวิหารพระแม่บังเกิด ว่ากันว่าที่นี่เป็นโบสถ์คริสต์ที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย
 • ออกเดินทางสู่ วัดบางไผ่เตี้ย ให้ท่านได้สวดคาถาลอดใต้พระอุโบสถ 3 รอบ เพื่อสะเดาะเคราะห์กัน
 • มุ่งหน้าสู่ วัดบางกุ้ง (ค่ายบางกุ้ง) เป็นวัดเก่าแก่สมัยกรุงศรีอยุธยานาอีกเช่นกัน ชม โบสถ์ปรกโพธิ์ 1 ใน UNSEEN  THAILAND ที่ถูกปกคลุมด้วยรากไม้ใหญ่ ทั้งโพธิ์ ไทร  ไกร และ  กร่าง วัดนี้มีโบสถ์อยู่ในต้นไม้น่าประหลาดยิ่งนักกับผู้พบเห็น  องค์ประธานที่ประดิษฐานอยู่ในโบสถ์ในต้นไม้นี้คือ    หลวงพ่อพุทธนิลมณี หรือที่ชาวบ้านเรียกขานกันว่า  หลวงพ่อดำ  เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยสวยงามมากๆๆ  โดยที่นี่จะจัดธูปเทียนไว้ด้านนอก ส่วนภายในโบสถ์เฉพาะกราบไหว้ขอพรเท่านั้น เนื่องจากภายในโบสถ์คับแคบ  ถ้าต้องมีการใช้ธูปเทียน  ควันต่าง ๆ จะทำให้ร้อนหรือสำลักควันได้
 • มุ่งหน้าสู่ วัดบางแคน้อย ชมโบสถ์ไม้แกะสลักทั้งหลัง สวยงามมากๆ วัดนี้เป็นวัดหนึ่งทีอยู่ติดกับแม่น้ำแม่กลอง โดยนักท่องเที่ยวสามารถมาวัดทางเรือก็ได้ หรือจะให้รถมาก็ได้เช่นกัน  HIGHT LIGHT ของวัดนี้คือ พระอุโบสถที่ให้ความรู้สึกร่มเย็นตั้งแต่ก้าวแรกที่เหยียบย่างเข้าไป โดยมีองค์พระประธาน  ประดิษฐานอยู่บนฐานไม้แกะสลักอย่างสวยงาม  ด้านบนถูกตกแต่งด้วยต้นไม้ใหญ่ปกคลุมพระประธาน ซึ่งมีบริวารรายล้อมอยู่ทั้ง 3 ด้าน  ส่วนด้านหลังแกะสลักจากต้นสัก  เป็นบางส่วนของพุทธประวัติพระพุทธเจ้า ผนังทั้งสองด้าน แกะสลักด้วยความประณีต ดูงดงามล้ำค่ายิ่งนัก
 • มุ่งหน้าสู่ วัดบางแคใหญ่ ภายในมีโบราณสถานและโบราณวัตถุที่น่าสนใจ ได้แก่ พระอุโบสถหลังใหญ่อายุกว่า 150 ปี ด้านหน้ามีเจดีย์เหลี่ยมย่อมุมสิบสองศิลปะสมัยกรุงศรีอยุธยา พระประธานในอุโบสถปางมารวิชัยปั้นด้วยศิลาแลง มีธรรมเจดีย์ 7 องค์ เป็นต้น
 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดท้องคุ้ง นมัสการพระประธานองค์ใหญ่ วัดท้องคุ้งเป็นวัดที่มีอายุประมาณ 200 ปี ไม่มีหลักฐานปรากฏว่าใครเป็นผู้สร้าง  มีแต่ผู้ปฏิสังขรณ์วัดต่อๆกันมา เดิมมีชื่อว่า “วัดราชบูรณะ” ตัวอารามอยู่ติดกับฝั่งแม่น้ำซึ่งเป็นท้องคุ้งของแม่น้ำแม่กลอง
  ประชาชนผู้ซึ่งอาศัยแม่น้ำสายนี้เป็นทางสัญจรไปมาจะมองเห็นวัดนี้ได้แต่ในระยะไกลด้วยเหตุนี้จึงเปลี่ยนชื่อวัดใหม่ว่า “วัดท้องคุ้ง” มาจนกระทั่งปัจจุบันนี้
 • ปิดท้ายด้วยวัดที่ 9 วัดอัมพวันเจติยาราม  เดิมเรียกกันว่า วัดอัมพวา
 • ได้เวลาพาชิม, ช้อป, แชะ นำท่านตะลุยตลาดน้ำยามเย็นบรรยากาศน่ารักๆ ตลาดน้ำอัมพวา ให้เวลาท่านในการซื้อของที่ระลึกและของกินมากมาย พร้อมอิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย ตลาดน้ำอัมพวามีผู้คนทั้งชาวไทยและต่างชาติมาท่องเที่ยวตลอดเวลา โดยเฉพาะถ้าเป็นวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ ผู้คนจะมากมายเป็นพิเศษ ที่นี้จึงมีความเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ เกิดขึ้นเสมอ ไม่ว่าจะเป็นร้านรวงขายสินค้า ที่พักแบบโฮมสเตย์ ฯลฯ   

*** อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย ***

18.30 น. พบกันที่จุดนัดหมายเพื่อ ล่องเรือชมหิ่งห้อย ส่งแสงประกายงามตามค่ำคืนโดยกิจกรรมนี้จะนำทุกท่านนั่งเรือชมทิวทัศน์สองฝั่งคลอง นั่งเล่นเพลินๆลมเย็นพัดผ่าน ได้กลิ่นน้ำในคลองซึ่งเป็นธรรมชาติ ชื่นชมกับวิถีชิวิตชาวบ้านริมฝั่งคลอง ชมหิ้งห้อยส่องแสงประกายปริบๆ ช้าบ้าง เร็วบ้าง เป็นจังหวะ เพื่อหาคู่แบบตัวเป็นๆ
20.00 น.ออกเดินทางกลับ จุดนัดหมาย พักผ่อนบนรถหลังจากเหน็ดเหนื่อยกันมาทั้งวัน เดินทางกลับถึงจุดนัดหมาย โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ อิ่มทั้งกายและใจ

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *