รหัส กระบี่ ทัวร์กระบี่ ดำน้ำ 3 วัน 2 คืน
วันเดินทาง
ราคาทัวร์
รับเฉพาะกรุ้ปเหมา ราคาขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เดินทาง

ทัวร์กระบี่ เที่ยวทะเลกระบี่ สวรรค์ของนักดำน้ำ ชมสระมรกต ไหว้พระวัดถ้ำเสือ

ทัวร์กระบี่ เที่ยวทะเลกระบี่ เที่ยวทะเลใต้ ทัวร์กระบี่ สวรรค์ของนักดำน้ำ ชมสระมรกต ไหว้พระวัดถ้ำเสือ ท่องทะเลกระบี่ ดำน้ำชมปะการัง ชมศูนย์เพาะพันธ์ปลาการ์ตูน 3 วัน รับเฉพาะกรุ้ปเหมา ราคาขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เดินทาง

วันแรก     สนามบิน -กระบี่-น้ำตกร้อน-สระมรกต-วัดถ้ำเสือ-ท่าปอมคลองสองน้ำ-สุสานหอย
07.30 น.    คณะเดินทางพร้อมกันที่ สนามบิน…………. อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ภายในประเทศ ทางเข้า ประตูที่…… เคาน์เตอร์เช็คอิน……… (……) สายการบิน………………….. เจ้าหน้าที่บริษัทฯ รอให้ การต้อนรับท่านและคอยอำนวยความสะดวกเรื่องบัตรที่นั่งและสัมภาระการเดินทาง
09.25 น.    เหิรฟ้าสู่ จ.กระบี่ โดยเครื่องบิน สายการบิน……………………..เที่ยวบินที่……………….
10.50 น.      ถึง สนามบินกระบี่ ให้ท่านรับสัมภาระ แล้วนำท่านขึ้นรถบัสปรับอากาศ เดินทางสู่ร้านอาหาร
เที่ยง     บริการอาหารกลางวัน(1) จากนั้นเดินทางสู่ น้ำตกร้อน 1 ใน Unseen in Thailand สายธารน้ำอุ่นสายเล็กๆ ที่ไหลลงสู่ลำน้ำเย็น ที่ท่าน สามารถลงเล่นน้ำได้ เปรียบเสมือนสปาธรรมชาติ ให้ท่านมีเวลาพักผ่อน จากนั้นนำท่านสู่ สระมรกต ชม สระน้ำธรรมชาติสีเขียวมรกต ที่งดงามสมชื่อ ที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้นานาชนิด เชิญท่านเก็บภาพเป็นที่ระลึกจากนั้นนำท่าน เดินทางสู่ วัดถ้ำเสือ ซึ่งเป็นสำนักวิปัสสนาของท่านพระอาจารย์จำเนียร มีความร่มรื่นด้วยต้นไม้ใหญ่ นำ ท่านนมัสการพระพุทธรูปภายในถ้ำ และนมัสการเจ้าแม่กวนอิม ที่อยู่ภายในวัดเดินทางสู่ ท่าปอม คลองสองน้ำ ที่เป็น 1 ใน Unseen in Thailand แหล่งศึกษาระบบนิเวศน์วิทยา ชม ความสมบูรณ์ของป่าชายเลน และพืชน้ำนานาชนิด ชมสายน้ำที่ใสสะอาด ที่มีลักษณะพิเศษ คือ เมื้อน้ำ ขึ้นจะเป็นน้ำเค็ม เมื่อน้ำลด จะเป็นน้ำจืดและมีช่วงที่เป็นรอยต่อของสองน้ำ สมควรแก่เวลานำท่านเดินทาง กลับเข้าสู่ที่พัก กระบี่ รีสอร์ท อ่าวนาง (รีสอร์ทติดหาด) หรือเทียบเท่า เช็คอินเข้าที่พัก พักผ่อนตามอิสระ
เย็น    บริการอาหารค่ำ(2) ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท พร้อมสนุกสนานกับคาราโอเกะ จากนั้นเชิญท่านพักผ่อนยามค่ำคืน

วันที่สอง   ท่องทะเลกระบี่ 4 เกาะ-ทะเลแหวก-เกาะทับ-เกาะหม้อ-ดำน้ำชมปะการัง-ถ้ำพระนาง

เช้า     ตื่นรับอรุณวันใหม่ บริการอาหารเช้า(3) ณ ห้องอาหารของรีสอร์ทจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หาดนพรัตน์ธารานำท่านลงเรือ สปีดโบ๊ท (Speed Boat) ลำหรู ท่องทะเลกระบี่ ให้ท่านได้ชื่นชมกับความงดงามของ ทะเลกระบี่ ผ่านเกาะแก่งต่างๆ บริการท่านด้วยน้ำดื่มเย็นๆนำท่านสู่ หาดถ้ำพระนาง ชายหาดที่สวยงามระดับโลก ติดอันดับ 1 ใน 10 ชายหาดที่สวยงาม ชม ถ้ำพระ นาง ถ้ำที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นที่นับถือของชาวเรือ กราบสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคล ชมอ่าวไร่เลย์ตะวันออก สถานที่ปีนหน้าผาที่มีชื่อเสียงระดับโลก ท่านจะได้เห็นนักปีนผาที่มาทดสอบความสวยงามของหน้าผา หินปูนแห่งนี้นำท่านสัมผัสกับ ทะเลแหวก Unseen in Thailand (ขึ้นอยู่กับสภาพน้ำ) สันทรายที่เชื่อมระหว่างเกาะไก่ เกาะทับและเกาะหม้อ เกิดขึ้นได้ทุกวัน นำท่านเดินเล่นบนสันทราย เปรียบเสมือนท่านได้เดินอยู่กลางท้องทะเลอันดามันนำท่านถ่ายรูป เกาะไก่ เกาะหินปูนกลางทะเลที่ถูกทั้งฝนและลม กัดกร่อนเป็นเขารูปร่างเหมือนหัวไก่ จากนั้นนำท่านสู่ เกาะสี่ เชิญทุกท่านเล่นน้ำ ดำน้ำชมปะการัง ชมปลาทะเลที่สวยงาม ชมฝูงปลาเสือที่มี มากมาย ปลานกแก้ว ชมดอกไม้ทะเลและปลาการ์ตูนที่อาศัยอยู่ในดงดอกไม้ทะเล

เทียง   นำท่านขึ้นเกาะปอดะ บริการอาหารกลางวัน(4) แบบปิกนิก(อาหารกล่อง) ท่ามกลางบรรยากาศใต้ทิวสน อากาศสบายๆ ด้วยเสียงคลื่นและสายลม หลังอาหารเชิญท่านพักผ่อน หรือเล่นน้ำทะเลบริเวณเกาะปอดะ ตามอิสระ จนถึงเวลานัดหมาย นำท่านขึ้นเรือ สปีดโบ๊ท เดินทางกลับสู่ท่าเรือ หาดนพรัตน์ธาราขึ้นรถบัสคันเดิม เดินทางกลับเข้าสู่ที่พัก เชิญท่านพักผ่อนตามอิสระ
เย็น บริการอาหารค่ำ(5) หลังอาหารเชิญท่านพักผ่อนได้ตามอิสระ

วันทีสาม กระบี่-ศูนย์เพาะพันธ์ปลาการ์ตูน-ช้อปปิ้งของฝาก-อนุสาวรีย์ปูดำ-สนามบิน………….
เช้า    ตื่นรับอรุณวันใหม่ บริการอาหารเช้า(6) ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท หลังอาหารเชิญท่านพักผ่อนตามอิสระ ภายในที่พัก สมควรแก่เวลาอำลาที่พัก นำท่านขึ้นรถบัส เดินทางสู่ ศูนย์เพาะพันธ์สัตว์น้ำ ซึ่งเป็นศูนย์ที่สามารถเพาะพันธ์ปลาการ์ตูน ได้เป็นที่แรก นำท่านชมปลาการ์ตูนหลากสายพันธุ์ ที่สวยงาม และบ่อปลากลางแจ้ง ที่ท่านสามารถให้ อาหารปลาได้ตามอิสระจากนั้นนำท่านแวะซื้อของฝาก ให้ท่านได้เลือกซื้อของฝาก ของที่ระลึกที่ขึ้นชื่อของ จ.กระบี่ อาทิ น้ำพริกกุ้งเสียบ กะปิ ของทะเลแปรรูปต่างๆ และสินค้าของที่ระลึกอื่นๆ
เที่ยง    บริการอาหารกลางวัน(7) นำท่านเที่ยวชม วัดแก้วโกรวาราม กราบสักการะขอพรพระประธาน ภายในวิหารที่สวยงาม แล้วนำท่าน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกที่ อนุสาวรีย์ปูดำ ที่ด้านหลังเป็นฉากของเขาขนาบน้ำ สัญลักษณ์ของเมืองกระบี่นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานกระบี่ถึง ท่าอากาศยานกระบี่ เช็คอินสัมภาระ และรับบัตรขึ้นเครื่อง
16.30 น.     เดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยเครื่องบิน สายการบิน………………. เที่ยวบินที่…………………..
17.55 น.      เดินทางกลับถึง สนามบิน …….โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับภาพความประทับใจ
หมายเหตุ:    โปรแกรมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯจะถือประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

อัตรานี้รวม
– ค่าที่พัก 2 คืน พักห้องละ 2 ท่าน แบบสแตนดาร์ดที่กระบี่รีสอร์ท(ติดหาด)หรือเทียบเท่า
– ค่าอาหาร 7 มื้อ ตามที่ระบุในโปรแกรม
– ค่าน้ำดื่ม น้ำอัดลม ลูกอม ขนมทานเล่น ผ้าเย็น บริการตลอดการเดินทาง
– ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามโปรแกรม
– ค่ารถบัสปรับอากาศ + ค่าน้ำมัน ไป/ กลับ รับส่งที่จุดนัดหมายและท่องเที่ยวตามโปรแกรม
– ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
– ค่ามัคคุเทศก์และผู้ช่วยนำเที่ยวตลอดการเดินทาง

อัตรานี้ไม่รวม
– ค่าบริการอื่นๆที่ไม่อยู่ในโปรแกรม เช่น ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์
– ค่าบริการไม่รวม Vat 7 %

ใส่ความเห็น

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *