Home ฮ่องกง ทัวร์ฮ่องกงมาเก๊าธันวาคม 2556 ทัวร์ฮ่องกงคริสมาส เที่ยวมาเก๊า 4 วัน

ทัวร์ฮ่องกงมาเก๊าธันวาคม 2556 ทัวร์ฮ่องกงคริสมาส เที่ยวมาเก๊า 4 วัน

picture_2730

รหัสทัวร์ : Indy Tour Hong Kong DEC05 (4D3N)
สายการบิน : Emirates Airline (EK)
วันเดินทาง : 5-8 ธันวาคม 2556 ค่าบริการ 24,900 บาท
: 25-28 ธันวาคม 2556 ค่าบริการ 27,900 บาท
: ทัวร์ฮ่องกง + ทัวร์มาเก๊า + กระเช้านองปิง

ทัวร์ฮ่องกงมาเก๊าธันวาคม 2556 ทัวร์ฮ่องกงมาเก๊ากระเช้านองปิง ทัวร์ฮ่องกงคริสมาสต์ธันวาคม 2013 ทัวร์มาเก๊าชมเดอะเวเนเชียน เที่ยวโบสถ์เซนต์ปอล ช้อปปิ้งเซนาโด้สแควร์ เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล เที่ยวฮ่องกง ช้อปปิ้งนาธาน วิคตอเรียพีค หาดรีพัลส์เบย์ วัดแชกงหมิว ไหว้พระใหญ่ลันเตา นั่งกระเช้านองปิง ลิ้มลองเมนูติ่มซำเลิศรส เที่ยวฮ่องกงมาเก๊า 4 วัน

วันแรก      กรุงเทพฯ – ฮ่องกง   

                           
10.30 น.     คณะพร้อมกันที่ อาคารผู้โดยสารขาออก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 9  เคาน์เตอร์ T สายการบินอิมิเรต ( EK) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกจัดเตรียมเอกสารการเดินทางและสัมภาระให้กับท่าน
13.45 น.      เดินทางสู่ ฮ่องกง โดยสายการบินอิมิเรต ที่ยวบินที่  EK385  บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
17.35 น.      เดินทางถึงสนามบิน Chek Lap Kok ท่าอากาศยานนานาชาติของฮ่องกง ที่ทันสมัยด้วยเทคโนโลยีและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ผ่านการตรวจเอกสารและสัมภาระในการเข้าเมืองโดยออกทางประตู B จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองมาเก๊า โดยเรือเจ็ทฟอร์ย 
ค่ำ       รับประทานอาหารเย็นที่ภัตตาคาร พักที่ China Hotel  หรือ Casa real Hotel หรือ Golden dragon Hotel  หรือ  Grand waldo Hotel  หรือเทียบเท่า

วันที่สอง    มาเก๊า-โบสถ์เซ็นพอลล์-เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล-เซนาโดสแควร์-เดอะ เวเนเชี่ยน

   
เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  นำท่านสู่ โบสถ์เซ็นพอลล์ โบสถ์เก่าแก่ซึ่งมีความงดงาม ตามสถาปัตยกรรมยุโรป นำท่านสู่จุดกำเนิดแห่งมาเก๊า ณ ซากประตูโบสถ์เซ็นพอลล์ แล้วนมัสการ เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล รูปองค์เจ้าแม่กวนอิมสำฤทธิ์ประทับยืนบนโคมทรงดอกบัว แล้วนำท่านสู่ วัดเจ้าแม่กวนอิม นมัสการเจ้าแม่กวนอิมเก่าแก่ที่มีอายุ 600 กว่าปีอันศักดิ์สิทธิ์
เที่ยง       รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร    นำท่านมายังย่านการค้า เซนาโด้ สแควร์ อันสำคัญของมาเก๊า หรือเซ็นเตอร์พอยท์มาเก๊าซึ่งโดดเด่นด้วยพื้นถนน ที่ปูลาดด้วยกระเบื้องเป็นลอนคลื่นล้อมรอบด้วยสถาปัตยกรรมสไตล์โปรตุเกส อิสระให้ท่านได้เดินเที่ยวและแวะซื้อสินค้าที่มีชื่อเสียงและสินค้าแผงลอยมากมาย จากนั้น อิสระเที่ยวชมและสัมผัสความอลังการของ เดอะ เวเนเซี่ยน หรือ เวนิสมาเก๊า โรงแรมครบวงจรใหญ่ที่สุดในเอเซีย  สัมผัสบรรยากาศแบบเวนิส  ล่องเรือกอนโดลาในดินแดนเวนิสแห่งตะวันออก ตื่นเต้นเร้าใจกับการเสี่ยงโชคในคาสิโน   เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งร้านค้ายี่ห้อดังๆ ถึง 350 ร้านค้า   และอิ่มเอมกับร้านอาหารถึง 40 แห่งภายในเมืองเวนิสของโรงแรม หรือท่านอาจจะเลือกชมโชว์ต่างๆ ก็ได้ตามใจชอบ (แต่ละโชว์ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการชมโชว์เอง)  แล้วนำท่านเดินทางสู่เกาะฮ่องกงโดยเรือเจ็ทฟอร์ย  แล้วนำท่านเข้าสู่ที่พัก จากนั้นให้ท่านอิสระช้อปปิ้งสินค้าแบนเนมย่านถนนนาธาน
ค่ำ     อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พักค้างแรม ณ โรงแรม Eaton  Hotel  หรือ  Empire kowloon  Hotel   หรือ Prudential Hotel  หรือเทียบเท่า

วันที่สาม     ฮ่องกง -ซิตี้ทัวร์(วิคตอเรียพีค/พัลส์เบย์/นมัสการเจ้าแม่กวนอิม–วัดแชกงหมิว –ฟรี! พระใหญ่นองปิง ( กรณีที่กระเช้าเปิดให้บริการ )

   
เช้า        รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร  บริการท่านด้วยโจ๊กหอมกรุ่น ขนมจีบซาลาเปา อันอ่อนนุ่ม ฯลฯ ปรุงรสตามสูตรต้นตำหรับกวางตุ้งแท้   หลังอาหารนำท่านลอดอุโมงค์ใต้ทะเล ชมทิวทัศน์รอบเกาะฮ่องกง ผ่านชมย่านธุรกิจการค้าต่างๆ อันทันสมัย นำท่านสู่วิคตอเรียพีค เพื่อขึ้นชมวิวบนเขา วิคตอเรียพีค  ชมความงามของอ่าวฮ่องกงที่สวยงามเลื่องลือไปทั่วโลก  ถ่ายรูปกับตึกสูง 3 อันดับของฮ่องกง   แล้วนำท่านสู่รี พัลส์เบย์  Repulse Bay  ซึ่งชื่ออ่าวนี้ได้มาจากชื่อเรือรบของอังกฤษที่มาจอดเพื่อรักษาการณ์อ่าวอ่าวด้านนี้เป็นอ่าวน้ำตื้น  ซึ่งได้รับความนิยมจากคนฮ่องกงเองที่มาเที่ยวพักผ่อนในบรรยากาศแบบปิ๊กนิคชายทะเล    แต่ที่น่าสนใจคือด้านหนึ่งของอ่าวมีวัด  พระพุทธรูป และเทพเจ้าต่างๆ   ก่อสร้างประดิษฐานไว้มากมาย   ตามความเชื่อถือศรัทธา พระสังฆจาย บูชาเพื่อความสุข,  เจ้าสมุทร เทพเจ้าแห่งโชคการงาน พระกาฬเทพเจ้าแห่งความมั่งคั่ง  มีเทพแห่งวาสนา เทพแห่งดวงชะตา รวมทั้งกามเทพ ที่มีวิธีการเสี่ยงทายด้วยด้ายแดง  และอธิษฐานด้วยการลูบคลำหินก้อนกลมอย่างตั้งใจ อิสระท่านสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามอัธยาศัย ณ ที่แห่งนี้คืออีกด้านของเสน่ห์ที่ค้นพบได้ไม่ไกลเลยจากใจกลางเมือง   แล้วนำชมโรงงานโรงงาน HKG จิวเวอร์รี่ ซึ่งเป็นโรงงานที่มีชื่อเสียงในเรื่องการออกแบบเครื่องประดับ   จากนั้นนำท่านเดินทาง สู่วัดแชกงหมิว(กังหันนำโชค) ซึ่งเป็นวัดที่คนฮ่องกงเคารพนับถือเป็นอย่างมากและเป็นวัดเก่าแก่วัดหนึ่งของฮ่องกง ช่วงตรุษจีนของทุกๆปีชาวฮ่องกงจะแย่งกันเข้าไปปักธูปในพระอุโบสถเป็นคนแรกๆและหมุนกังหันที่สามารถเปลี่ยนดวงชะตาของตนเองให้ดีขึ้น ถ้าได้ทำแล้วในปีนั้นดวงชะตาของคนๆนั้นจะดีตลอดปีซึ่งเป็นความเชื่อของคนฮ่องกง ฉะนั้นคนฮ่องกงจึงนิยมมากราบไหว้และมาหมุนกังหันก่อนที่จะไปทำธุรกิจหรือริเริ่มธุรกิจอย่างอื่นโดยเฉพาะเหล่าข้าราชการของคนฮ่องกงจะมากราบไหว้และหมุนกังหันเพื่อให้ธุรกิจน่าที่การงานราบรื่นเป็นที่รักของเจ้านายและพวกพ้อง ทั้งยังปัดเป่าหมุนสิ่งไม่ดีออกไปจากชีวิตให้ มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของเราตลอดทั้งปี 
เที่ยง       รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร   จากนั้นนำท่านเดินทางสู่พระใหญ่นองปิง ซึ่งตั้งอยู่ฝั่งเกาะลันเตา Ngong Ping 360 เหาะไปบนเส้นทางลอยฟ้านองปิง  กับรถกระเช้าลอยฟ้า Ngong Ping Skyrail ที่จะพาคุณชมทิวทัศน์รอบตัว 360  องศา ของเกาะลันเตา  จาก Tung Chung ตุงชุง  สู่ที่ราบนองปิง  ในเวลา 25 นาที  ทั้งอ่าวตุงชุง วนอุทยานลันเตาเหนือและ สนามบินนานาชาติฮ่องกง  เมื่อไปถึงปลายทางลองแวะเยือนสถาปัตยกรรมจีนโบราณของหมู่บ้านนองปิงบนพื้นที่ 1.5 เฮคตาร์  สิ่งที่น่าสนใจหลายอย่างของหมู่บ้านนี้ทั้งร้านค้าและร้านอาหารจะทำให้คุณเพลิดเพลินอยู่ได้หลายชั่วโมง(ไม่รวมค่าบัตรผ่านประตูเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ )   ท่านสามารถมองเห็นพระพุทธรูป  Giant Buddha & Po Lin Monastery  ที่ระดับความสูง 22  เมตร  ประทับกลางแจ้ง  องค์ใหญ่ที่สุดในโลกจากเกือบทุกๆ ส่วนของเกาะ  จากกระถางธูปขนาดใหญ่ที่ด้านล่าง  ไต่ขึ้นบันได 268 ขั้น  สู่ฐานที่องค์ พระนั่งประทับอยู่  เหนือระดับน้ำทะเล  371  เมตรชมทิวทัศอันงดงาม   โดยรอบที่จะทำให้คุณตื่นตะลึง จนถึงเวลานัดหมาย( อาหารเย็นอิสระตามอัธยาศัย ) พักค้างแรม ณ โรงแรม Eaton  Hotel  หรือ  Empire kowloon  Hotel   หรือ Prudential Hotel  หรือเทียบเท่า

วันที่สี่    ฮ่องกง –ช้อปปิ้ง - ดิสนีย์แลนด์ (ซื้อเพิ่มอีกท่านละ 2,500 บาท )- กรุงเทพฯ

   
เช้า     อาหารเช้าสไตล์ชาวฮ่องกง แบบติ่มซำ ณ ภัตตาคาร  จากนั้นให้ท่านช้อปปิ้งอย่างเต็มที่ใจกลางแหล่งช้อปปิ้งย่านถนนนาธาน หรือช้อปปิ้งที่ DUTY FREE ร้านค้าปลอดภาษี กับสินค้าที่มีชื่อเสียงจากทั่วทุกมุมโลก อาทิ MARK&SPENSOR,  TOY’R US, GIORDANO, ARMANI, FERAGAMO, BALLY,G2000  เป็นต้น
หรือเที่ยวดิสนีย์แลนด์เต็มวัน (เพิ่มท่านละ  2,500 บาท) นำท่านเดินทางสู่  ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์  อาณาจักรสวนสนุกอันยิ่งใหญ่แห่งใหม่ล่าสุดของโลก“ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์” ท่านจะได้สนุกกับสวนสนุกดิสนีย์ เต็มวันอย่างจุใจและคุ้มค่า ฟรีเครื่องเล่นทุกชนิด  ท่านจะได้พบกับเครื่องเล่นอันทันสมัยนและสุดสนุกที่สุดแห่งใหม่ของโลก ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ส่วน    MAIN STREET USA ท่านจะได้พบกับร้านค้าขายของที่ระลึกและร้านอาหารมากมายและสุดสนุกกับ   รถไฟไอน้ำโบราณรอบสวนสนุกและขบวนพาเหรดอันยิ่งใหญ่ ท่านจะพบกับตัวการ์ตูนขวัญ ใจพร้อมถ่ายรูปเป็นที่ระลึก   TOMORROW LAND ท่านจะได้สนุกกับเครื่องเล่นแนวโลกอนาคตอันทันสมัย SPACE MOUNTAIN  เครื่องเล่นที่สนุกสุดๆ BUZZ LIGHTYEAR ASTRO BLASTERS เครื่อง  เล่นที่ปกป้องจักรวาลยิงต่อสู้ผู้รุกรานพร้อมเก็บคะแนน ORBITORN เครื่องเล่นขับยานอวกาศสุดสนุก    FANTASY LAND สุดสนุกกับเมืองเทพนิยายท่านจะได้พบกับโชว์อันยิ่งใหญ่ตระการตาและตัวการ์ตูนที่  ท่านชื่นชอบ อาทิเช่น สโนว์ไวท์ เจ้าหญิงนิทรา ซินเดอเรลา มิกกี้เมาท์ หมีพลูและเพื่อนๆตัวการ์ตูน   อันเป็นที่ใฝ่ฝันของทุกคน ADVENTURE LAND ดินแดนแห่งการผจญภัยอันตื่นเต้น JUNGLE RIVER CRUISE ล่องเรือในป่าอันน่าสนุกสนานผจญภัยกับสัตว์ป่าอันน่าตื่นเต้นนานาชนิด TARZAN’S TREEHOUSE  บ้านต้นไม้ของทาร์ซาน ท่านจะได้พบกับ FESTIVEL OF THE LION KING  เพลิดเพลิน  กับโชว์อันยิ่งใหญ่ตระการตาของเหล่าตัวการ์ตูนในเรื่องไลอ้อนคิงค์ RAFTS TO TARZAN’S  TREEHOUSE สนุกกับการล่องแพข้ามสู่เกาะทาร์ซาน LIKI TIKIS ท่านจะได้เพลิดเพลินกับเสียงดนตรี   แห่งป่าอันไพเราะพร้อมกับตื่นเต้นกับสายน้ำอันเย็นฉ่ำ และตื่นตาตืนใจกับ 2 โซนใหม่ที่เปิดเพิ่ม กริซลีย์ ดัลช์ สร้างสรรพิเศษสุดเฉพาะ ฮ่องกงดีสนีย์แลนด์ เปิดโลกตะวันตกกับ รถรางตะลุยขุมทองแดนเถื่อน ผจญภัยหลากหลายทิศทาง เลี้ยวเละผ่านโตรกธาร ไกเซอร์น้ำพุร้อน ที่พวยพุ่งสะเทือนทั่วทั้งพื้นดินที่ฮ่องกงดีสนีย์แลนด์เท่านั้น ทอย สตอรี่ แลนด์ ดินแดนที่ยิ่งใหญ่เหนือคำบรรยายแห่งเดียวในเอเชียที่ฮ่องกงดีสนีย์แลนด์กระโจนเข้าสู่ทอย สตอรี่แลนด์ ธีมแลนด์จากดีสนีย์ พิคซาร์ สำหรับเด็กทุกวัย เมื่อแอนดี้ไม่อยู่,เหล่าของเล่นออกมามากมาย...ระวัง ปฏิบัติการร่วมกับกองกำลังของแอนดี้ ในภาระกิจสูง ทอยโซลเจอร์ พาราซูต ดร๊อป, แล้วร่วมวิ่งไล่งับหางกับ สลิ้งกี้ ด็อก สปีน กรี๊ดสุดเสียง หวาดเสียวบนร่างรูปตัว U ที่ความสูง 27 เมตร กับโคสเตอร์ อาร์ซีเรสเซอร์ ให้ท่านได้สนุกสนานอย่างจุใจ (อาหารกลางวันอิสระ เพื่อให้ท่านได้สนุก   เพลิดเพลินเต็มที่กับสวนสนุกอันยิ่งใหญ่แห่งใหม่ล่าสุดของโลก สะดวกสบายกับร้านอาหาณ)   จนได้เวลานำท่านเดินทางไปสนามบิน เพื่อเตรียมเดินทางกลับ   
22.10 น.     เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินอิมิเรต เที่ยวบินที่ EK385     กลับสู่กรุงเทพฯ  บริการอาหารบนเครื่อง
00.05 น.     ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ


ค่าบริการรวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ชั้นทัศนาจร / ค่ารถรับส่งตามรายการ
 • ค่าอาหาร ตามรายการ / ค่าธรรมเนียมวีซ่า ยกเว้นคนต่างด้าว
 • ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,0000  บาท  ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ และผู้ที่เดินทางอายุต่ำกว่า 15 ปี หรือ อายุ 75-85 ปี ความคุ้มครอง  50 % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย และผู้เดินทางอายุเกิน 85 ปี ไม่คุ้มครอง
 • ค่าขนกระเป๋าท่านละ 1ใบ น้ำหนักไม่เกิน 30  ก.ก.
 • ค่าห้องพัก สอง-สาม ท่านต่อหนึ่งห้อง ในโรงแรมที่ระบุ หรือในระดับเดียวกัน
 • ค่าภาษีสนามบินไทยและฮ่องกง และค่าสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง คำนวณ ณ วันที่ 1 พ.ค. 56
 • มัคคุเทศก์ คอยอำนวยความสะดวกจากกรุงเทพฯ  ( ผู้โดยสารเดินทางอย่างน้อย 15  ท่านขึ้นไป มี หัวหน้าทัวร์เดินทางไปด้วย)


ค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 เปอร์เซ็นต์ (คิดคำนวณจากค่าบริการ กรณีต้องการ)
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (คิดคำนวณจากค่าบริการ กรณีต้องการ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าเครื่องดื่ม
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ   คนละ 100 เหรียญฮ่องกง/ ทริป เด็กและผู้ใหญ่จ่ายเท่ากัน
 • ดีสนีย์แลนด์ท่านละ 2,500 บาท


 

 

...ติดต่อสอบถามข้อมูลและบริการทัวร์ญี่ปุ่น, ทัวร์ฮ่องกง, ทัวร์มาเก๊า

ทัวร์ไต้หวัน, ทัวร์กวางเจาเทรดแฟร์

ติดต่อคุณกัน

Mobile:080-376-4825

Skype:Tourindy@hotmail.com

ทัวร์เกาหลี, ทัวร์สิงคโปร์, ทัวร์เวียดนาม

ทัวร์มาเลย์, ทัวร์อเมริกา, ทัวร์รัสเชีย

ติดต่อคุณแหม่ม

Mobile:084-537-6979

Skype :Mam_Tourindy@hotmail.com

ทัวร์จีน (แผนดินใหญ่ทุกเส้นทาง), ทัวร์พม่า

ทัวร์อังกฤษ, ทัวร์ยุโรป, ทัวร์บาหลี

ติดต่อคุณกุ้ง

Mobile:081-458-0962

Skype :S_Tourindy@hotmail.com

 

สำหรับทัวร์ในประเทศโทรสอบถามได้ทุกท่านเลยค่ะ

PHONE NO..

Tel: 02-727-0556

Fax: 02-727-0557 (Auto)

เปิดทำการ 09.00 น. - 21.00 น.

thank-you-angel-290