คลังเก็บหมวดหมู่: ทัวร์ยุโรป

ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรป Glacier Switzerland 7 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทย (TG) (ทัวร์ ZRH-TG004)

วันแรกของการเดินทาง 22.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศประตู 3 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย โดยมีเจ้าหน้าที่ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก วันที่สองของการเดินทาง ซูริค – เบิร์น – เจนีวา – โลซานน์ 01.05 น. ออกเดินทางสู่สวิสเซอร์แลนด์ โดยสายการบินไทย เที่ยวบิน TG 970 07.50 น. เดินทางถึงสนามบินซูริค (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง) หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร นำท่านเดินทางสู่กรุงเบิร์น (Bern) ซึ่งได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นเมืองมรดกโลกในปี ค.ศ. 1863 … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ทัวร์ต่างประเทศ, ทัวร์ยุโรป, ทัวร์ยุโรป โปรโมชั่น, ทัวร์ยุโรปพฤษภาคม, ทัวร์ยุโรปมิถุนายน | ติดป้ายกำกับ , , , , , , , , , | ใส่ความเห็น

ทัวร์คาบสมุทรบอลติก (ลิทัวเนีย ลัตเวีย เอสโตเนีย ฟินแลนด์ ) 7 วัน 5 คืนโดยสายการบินฟินน์แอร์ (AY)(ทัวร์ VNO-AY004)

วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ – เฮลซิงกิ (เมืองหลวงแห่งฟินแลนด์) – วิลนิอุส (เมืองหลวงแห่งลิทัวเนีย) 06.00 น.คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศประตู 4 เคาน์เตอร์ G สายการบินฟินน์แอร์ โดยมีเจ้าหน้าที่  คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก 08.55 น. ออกเดินทางสู่กรุงเฮลซิงกิ โดยสายการบินฟินน์แอร์ เที่ยวบินที่ AY090 ***วันเดินทางที่ 20 – 26 มี.ค. 60 ออกเดินทางเวลา 09.05 และถึงเฮลซิงกิ เวลา 14.55 น.*** 15.05 น. เดินทางถึงกรุงเฮลซิงกิ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ทัวร์ต่างประเทศ, ทัวร์ยุโรป, ทัวร์ยุโรป โปรโมชั่น, ทัวร์ยุโรปพฤษภาคม, ทัวร์ยุโรปมีนาคม, ทัวร์ยุโรปเมษายน | ติดป้ายกำกับ , , , , , , , , | ใส่ความเห็น

ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรป ไฮไลท์เยอรมนี 8 วัน 5 คืน เมษายน2560 โดยสายการบินเอมิเรตส์

วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ – ดูไบ 18.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ประตู 8เคาน์เตอร์ T สายการบินเอมิเรตส์ โดยมีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก 21.05 น. ออกเดินทางสู่ดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส์ โดยเที่ยวบินที่ EK 373 *** วันที่สองของการเดินทาง ดูไบ – แฟรงก์เฟิร์ต – แอร์ฟูร์ท – ไลป์ซิก 00.50 น. เดินทางถึง สนามบินดูไบ แวะรอเปลี่ยนเครื่อง 03.55 น. ออกเดินทางต่อสู่แฟรงค์เฟิร์ต โดยเที่ยวบินที่ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ทัวร์ต่างประเทศ, ทัวร์ยุโรป, ทัวร์ยุโรป โปรโมชั่น, ทัวร์ยุโรปเมษายน | ติดป้ายกำกับ , , , , , , , , | ใส่ความเห็น

ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรป( เมษา2560) GLAMOR ICELAND 10 วัน 7 คืนโดยสายการบินไทย (TG) (ทัวร์ REK-TG001)

วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ 22.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย พบเจ้าหน้าที่ที่จะคอยอำนวยความสะดวก วันที่สองของการเดินทาง กรุงเทพฯ – สต็อคโฮล์ม – บินภายใน – เรคยาวิก – เพอร์ลัน 01.10 น. ออกเดินทางสู่กรุงสต็อกโฮล์ม ประเทศสวีเดน โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG960 07.00 น. ถึงท่าอากาศยานสตอกโฮล์ม-อาลันดา (Stockholm-Arlanda Airport) เมืองสต็อกโฮล์ม ประเทศสวีเดน (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง) นำท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ทัวร์ต่างประเทศ, ทัวร์ยุโรป, ทัวร์ยุโรป โปรโมชั่น, ทัวร์ยุโรปเมษายน | ติดป้ายกำกับ , , , , , , , , | ใส่ความเห็น

ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรป โมโนนอร์เวย์ 8วัน 5คืน เมษา60 (สงกรานต์)โดยสายการบิน การบินไทย TG (ทัวร์ OSL-TG001)

วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ 21.30น. คณะพร้อมกันณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ทางเข้าประตู 3เคาน์เตอร์ Dการบินไทยพบเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวก วันที่สองของการเดินทางออสโล –อุทยานฟรอกเนอร์ –กอล 00.55 น. ออกเดินทาง โดยสายการบิน การบินไทยเที่ยวบินที่TG954 07.25 น. เดินทางถึงสนามบินการ์เดอร์มอน กรุงออสโล ประเทศนอร์เวย์ (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง)หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง นำท่านชม กรุงออสโล (Oslo)เมืองหลวงของประเทศนอร์เวย์ ตั้งอยู่ขอบด้านเหนือของอ่าวฟยอร์ดที่ชื่อออสโลฟยอร์ด ซึ่งในปี 2006 ออสโลได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่มีค่าครองชีพสูงที่สุดในโลกแทนที่โตเกียว (ข้อมูลจากนิตยสาร THE ECONOMIST) โดยออสโลตั้งอยู่ขอบด้านเหนือของอ่าวฟยอร์ดที่ชื่อ “ออสโลฟยอร์ด” ตัวเมืองประกอบด้วยเกาะ 40 เกาะ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ทัวร์ต่างประเทศ, ทัวร์ยุโรป, ทัวร์ยุโรป โปรโมชั่น, ทัวร์ยุโรปเมษายน | ติดป้ายกำกับ , , , , , , | ใส่ความเห็น

ทัวร์ SCANDINAVIA 4 CAPITALS เดนมาร์ค นอร์เวย์ สวีเดน ฟินแลนด์ 7 วัน 5 คืน มีนาคม-เมษายน60 โดยสายการบิน ฟินน์แอร์ (AY) (ทัวร์CPH-AY002)

วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ – เฮลซิงกิ – โคเปนเฮเกน 06.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ทางเข้าประตู 4 เคาน์เตอร์ G สายการบินฟินน์แอร์ พบเจ้าหน้าที่จาก ที่จะคอยอำนวยความสะดวกให้กับท่าน 09.05 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบินฟินน์แอร์ เที่ยวบินที่ AY 090 *** ตั้งแต่วันที่ 9 เม.ย. 2560 เป็นต้นไป ออกเดินทางเวลา 08.55 น. และถึงเฮลซิงกิ เวลา 15.05 น.*** 14.55 … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ทัวร์ต่างประเทศ, ทัวร์ยุโรป, ทัวร์ยุโรป โปรโมชั่น, ทัวร์ยุโรปเมษายน | ติดป้ายกำกับ , , , , , , , | ใส่ความเห็น

ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรป ออสเตรีย เยอรมนี เช็ก สโลวัค ฮังการี 9 วัน 6 คืน เมษายน60 (สงกรานต์) โดยสายการบิน EVA AIR (BR)(ทัวร์ VIE-BR002)

วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ 23.50 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการบิน อี.วี.เอ.แอร์ ประตู 8 แถว Q พบเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวก วันที่สองของการเดินทาง กรุงเทพฯ – เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ – ซาลส์บวร์ก 03.40 น. ออกเดินทางสู่กรุงเวียนนา โดยเที่ยวบินที่ BR061 ***คณะเดินทางวันที่ 4 เมษายน 2560 เป็นต้นไป ออกเดินทางเวลา 03.30 น. และถึงเวียนนา เวลา 09.40 น.*** … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ทัวร์ต่างประเทศ, ทัวร์ยุโรป, ทัวร์ยุโรป โปรโมชั่น, ทัวร์ยุโรปเมษายน | ติดป้ายกำกับ , , , , , | ใส่ความเห็น

ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรปเดือนมีนาคม 2560 งานเทศกาลดอกไม้ ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม ลักเซมเบิร์ก เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ 8 วัน 5 คืน สายการบินเอมิเรตส์ (EK)

วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ – ดูไบ 17.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศประตู 9 เคาน์เตอร์ T สายการบินเอมิเรตส์ โดยมีเจ้าหน้าที่ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก 20.35 น. ออกเดินทางสู่กรุงปารีส โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK373 ตั้งแต่วันที่ 27 มี.ค. 2560 ออกเดินทางเวลา 21.05 น. และถึงดูไบ เวลา 00.50 น. วันที่สองของการเดินทาง ดูไบ – ปารีส – หอไอเฟล – … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ทัวร์ต่างประเทศ, ทัวร์ยุโรป, ทัวร์ยุโรป โปรโมชั่น, ทัวร์ยุโรปมีนาคม | ติดป้ายกำกับ , | ใส่ความเห็น

ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรปมกราคม – เมษายน 2560 Romantic Chamonix อิตาลี ฝรั่งเศส (ชาโมนิกซ์) 9 วัน 6 คืน สายการบินเอทิฮัด (EY)

วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ – อาบูดาบี้ 15.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศประตู 8 เคาน์เตอร์ Q สายการบินเอทิฮัด แอร์เวย์ โดยมีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก 18.05 น. ออกเดินทางสู่อาบูดาบี้ โดยสายการบินเอทิฮัด เที่ยวบินที่ EY 405 ตั้งแต่วันที่ 27 มี.ค. 2560 ออกเดินทางเวลา 18.20 น. และถึงอาบูดาบี้ เวลา 21.55 น. 22.05 น. เดินทางถึง สนามบินอาบูดาบี้ นำท่านเปลี่ยนเครื่องเพื่อเดินทางต่อ วันที่สองของการเดินทาง … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ทัวร์ต่างประเทศ, ทัวร์ยุโรป, ทัวร์ยุโรป โปรโมชั่น, ทัวร์ยุโรปกุมภาพันธ์, ทัวร์ยุโรปมีนาคม | ติดป้ายกำกับ , , , , , | ใส่ความเห็น

ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรปมกราคม-มีนาคม 2560 PARIS FREE STYLE มหานครปารีส 7 วัน 4 คืน สายการบินไทย (TG)

วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ 22.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศประตู 3 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย โดยมีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก วันที่สองของการเดินทาง กรุงเทพฯ – ปารีส – ประตูชัย – หอไอเฟล – มหาวิหารนอเตรอดามแห่งปารีส – ล่องเรือ 00.05 น. ออกเดินทางสู่กรุงปารีส เที่ยวบินที่ TG930 06.50 น. ถึงสนามบินชาร์ล เดอ โกลด์ นครปารีส ประเทศฝรั่งเศส (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 6 ชั่วโมง … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ทัวร์ต่างประเทศ, ทัวร์ยุโรป, ทัวร์ยุโรป โปรโมชั่น, ทัวร์ยุโรปกุมภาพันธ์, ทัวร์ยุโรปมกราคม, ทัวร์ยุโรปมีนาคม | ติดป้ายกำกับ , , , , , , , | ใส่ความเห็น

ทัวร์ยุโรปกุมภาพันธ์-มีนาคม 2560 อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ เยอรมนี เช็ก สโลวัค ฮังการี ออสเตรีย 9วัน 6คืน บินเอมิเรตส์ EK

วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ 17.30 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศประตู 9 เคาน์เตอร์ T สายการบินเอมิเรตส์ โดยมีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก 20.35 น. ออกเดินทางสู่กรุงมิลาน โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK373 ***คณะที่เดินทางตั้งแต่ 30 มี.ค. 60 เป็นต้นไป ออกเดินทางเวลา 21.05 น. วันที่สองของการเดินทาง ดูไบ – มิลาน – ดูโอโม่มิลาน – อินเทอร์ลาเคน 00.50 น. เดินทางถึง สนามบินดูไบ แวะรอเปลี่ยนเครื่อง … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ทัวร์ต่างประเทศ, ทัวร์ยุโรป, ทัวร์ยุโรป โปรโมชั่น, ทัวร์ยุโรปกุมภาพันธ์, ทัวร์ยุโรปมีนาคม | ติดป้ายกำกับ , , , , , , , , , , , , | ใส่ความเห็น

ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรปมกราคม 2560 อิตาลี (โรม) สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 9 วัน 6 คืน สายการบินเอทิฮัด (EY)

วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ – อาบูดาบี้ 15.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศประตู 8 เคาน์เตอร์ Q สายการบินเอทิฮัด แอร์เวย์ โดยมีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก 18.05 น. ออกเดินทางสู่อาบูดาบี้ โดยสายการบินเอทิฮัด เที่ยวบินที่ EY 405 22.05 น. เดินทางถึง สนามบินอาบูดาบี้ นำท่านเปลี่ยนเครื่องเพื่อเดินทางต่อ วันที่สองของการเดินทาง อาบูดาบี้ – โรม – โคลอสเซี่ยม – มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ – ปิซ่า 02.25 น. … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ทัวร์ต่างประเทศ, ทัวร์ยุโรป, ทัวร์ยุโรป โปรโมชั่น, ทัวร์ยุโรปมกราคม | ติดป้ายกำกับ , , , , | ใส่ความเห็น

ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรปกุมภาพันธ์-ถึงมีนาคม 2560 โมโน อิตาลี (เวนิส) จัตุรัสซานมาร์โค 7 วัน 4 คืน สายการบินเอมิเรตส์ EK

วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ 23.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศประตู 9 เคาน์เตอร์ T สายการบินเอมิเรตส์ โดยมีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก วันที่สองของการเดินทาง กรุงเทพ – ดูไบ – เวนิส – เกาะเวนิส 02.00 น. ออกเดินทางสู่เวนิส โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK371 ***คณะเดินทางตั้งแต่วันที่ 27 มี.ค. 2560 เป็นต้นไป ออกเดินทาง เวลา 02.05 น. และถึงดูไบ เวลา 05.35 น.*** … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ทัวร์ต่างประเทศ, ทัวร์ยุโรป, ทัวร์ยุโรป โปรโมชั่น, ทัวร์ยุโรปกุมภาพันธ์, ทัวร์ยุโรปมีนาคม | ติดป้ายกำกับ , , , , , , , , | ใส่ความเห็น

ทัวร์ยุโรปกุมภาพันธ์-มีนาคม 2560 ออสเตรีย เยอรมนี เช็ก สโลวัค ฮังการี 9 วัน 6 คืน สายการบิน EVA AIR (BR)

วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ 23.50 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการบิน อี.วี.เอ.แอร์ ประตู 8 แถว Q พบเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวก วันที่สองของการเดินทาง กรุงเทพฯ – เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ – ซาลส์บวร์ก 03.40 น. ออกเดินทางสู่กรุงเวียนนา โดยเที่ยวบินที่ BR061 09.30 น. ถึงสนามบินเวทชาท กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 6 ชั่วโมง และจะปรับเป็น 5 ชั่วโมงในวันที่ 26 … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ทัวร์ต่างประเทศ, ทัวร์ยุโรป, ทัวร์ยุโรป โปรโมชั่น, ทัวร์ยุโรปกุมภาพันธ์, ทัวร์ยุโรปมีนาคม | ติดป้ายกำกับ , , , , , , | ใส่ความเห็น

ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรปเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม 2560 ไฮไลท์ สเปน (มาดริด – มาดริด) 8 วัน 5 คืน สายการบินเอทิฮัด (EY)

วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ – อาบูดาบี้ 15.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ประตู 8เคาน์เตอร์ T สายการบินเอทิฮัด แอร์เวย์ (EY) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก 18.05 น. ออกเดินทางสู่อาบูดาบี้ โดยสายการบินเอทิฮัด โดยเที่ยวบินที่ EY 405 22.05 น. เดินทางถึง สนามบินอาบูดาบี้ นำท่านเปลี่ยนเครื่องเพื่อเดินทางต่อ วันที่สองของการเดินทาง อาบูดาบี้– มาดริด – โทเลโด้ – วาเลนเซีย 02.25 น. ออกเดินทาง โดยสายการบินเอทิฮัด … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ทัวร์ต่างประเทศ, ทัวร์ยุโรป, ทัวร์ยุโรป โปรโมชั่น, ทัวร์ยุโรปกุมภาพันธ์, ทัวร์ยุโรปมีนาคม | ติดป้ายกำกับ , | ใส่ความเห็น

ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรป มกราคม-มีนาคม 2560 เยอรมนี เช็ก ออสเตรีย 8 วัน 5 คืน สายการบินเอทิฮัด (EY)

วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ – อาบูดาบี 15.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ประตู 8 เคาน์เตอร์ Q สายการบินเอทิฮัด โดยมีเจ้าหน้าที่ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก 18.05 น. ออกเดินทางสู่อาบูดาบี เที่ยวบินที่ EY 405 22.05 น. เดินทางถึง สนามบินเมืองอาบูดาบี แวะรอเปลี่ยนเครื่อง วันที่สองของการเดินทาง แฟรงก์เฟิร์ต – จัตุรัสโรเมอร์ – นูเรมเบิร์ก 02.15 น. ออกเดินทางต่อ โดยสายการบินเอทิฮัด แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ทัวร์ต่างประเทศ, ทัวร์ยุโรป, ทัวร์ยุโรป โปรโมชั่น, ทัวร์ยุโรปมกราคม | ติดป้ายกำกับ | ใส่ความเห็น

ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรปเดือนมกราคม-มีนาคม 2560 เยอรมนี ออสเตรีย เช็ก สโลวัก ฮังการี 9 วัน 6 คืน สายการบิน กาตาร์ แอร์เวย์

วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ – โดฮา 16.30 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศประตู 8 เคาน์เตอร์ Q สายการบิน กาตาร์ แอร์เวย์ โดยมีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก 19.30 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR 833 22.55 น. เดินทางถึงสนามบินกรุงโดฮา เพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง วันที่สองของการเดินทาง โดฮา – มิวนิค – ฟุสเซ่น 02.40 น. ออกเดินทางสู่มิวนิค โดยเที่ยวบินที่ QR059 … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ทัวร์ต่างประเทศ, ทัวร์ยุโรป, ทัวร์ยุโรป โปรโมชั่น, ทัวร์ยุโรปมกราคม | ติดป้ายกำกับ , , , , | ใส่ความเห็น

ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรปปี 2560/2017 ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม ลักเซมเบิร์ก เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ 8 วัน 5 คืน สายการบินเอทิฮัด (EY)

วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ – อาบูดาบี 15.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศประตู 8 เคาน์เตอร์ Q สายการบินเอทิฮัด โดยมีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก 18.05 น. ออกเดินทางสู่กรุงปารีส โดยสายการบินเอทิฮัด เที่ยวบินที่ EY405 ตั้งแต่วันที่ 27 มี.ค. 2560 ออกเดินทางเวลา 18.20 น. และถึงอาบูดาบี เวลา 21.55 น. 22.05 น. เดินทางถึง สนามบินอาบูดาบี แวะรอเปลี่ยนเครื่อง วันที่สองของการเดินทาง อาบูดาบี – … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ทัวร์ต่างประเทศ, ทัวร์ยุโรป, ทัวร์ยุโรป โปรโมชั่น, ทัวร์ยุโรปมกราคม | ติดป้ายกำกับ | ใส่ความเห็น

ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรป มกราคม-มีนาคม 2560 ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ 8 วัน 5 คืน สายการบินเอทิฮัด (EY)

วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ – อาบูดาบี 15.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศประตู 9 เคาน์เตอร์ T สายการบินเอทิฮัด โดยมีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก 18.05 น. ออกเดินทางสู่กรุงปารีส โดยสายการบินเอทิฮัด เที่ยวบินที่ EY405 ตั้งแต่วันที่ 27 มี.ค. 2560 ออกเดินทางเวลา 18.20 น. และถึงอาบูดาบี เวลา 21.55 น. 22.05 น. เดินทางถึง สนามบินอาบูดาบี แวะรอเปลี่ยนเครื่อง วันที่สองของการเดินทาง อาบูดาบี – … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ทัวร์ต่างประเทศ, ทัวร์ยุโรป, ทัวร์ยุโรป โปรโมชั่น, ทัวร์ยุโรปมกราคม | ติดป้ายกำกับ , | ใส่ความเห็น

ทัวร์ยุโรปเทศกาลปีใหม่ 2559 อิตาลี (เวนิส) เยอรมัน ออสเตรีย สโลวัค ฮังการี สายการบินเอมิเรตส์ (EK) เข้าชมปราสาทนอยชวานสไตน์ ต้นแบบของปราสาทเจ้าหญิงนิทรา

วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ 22.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศประตู 9 เคาน์เตอร์ T สายการบินเอมิเรตส์ โดยมีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก วันที่สองของการเดินทาง กรุงเทพ – ดูไบ – เวนิส – เกาะเวนิส – เมสเตร้ 01.05 น. ออกเดินทางสู่ดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK385 05.00 น. เดินทางถึง สนามบินดูไบ แวะรอเปลี่ยนเครื่อง 09.40 น. ออกเดินทางสู่เวนิส ประเทศอิตาลี โดยเที่ยวบิน EK … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ทัวร์ต่างประเทศ, ทัวร์ยุโรป, ทัวร์ยุโรป โปรโมชั่น, ทัวร์ยุโรปธันวาคม | ติดป้ายกำกับ | ใส่ความเห็น