คลังเก็บหมวดหมู่: ทัวร์ยุโรป

ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรปเดือนมีนาคม 2560 งานเทศกาลดอกไม้ ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม ลักเซมเบิร์ก เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ 8 วัน 5 คืน สายการบินเอมิเรตส์ (EK)

วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ – ดูไบ 17.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศประตู 9 เคาน์เตอร์ T สายการบินเอมิเรตส์ โดยมีเจ้าหน้าที่ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก 20.35 น. ออกเดินทางสู่กรุงปารีส โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK373 ตั้งแต่วันที่ 27 มี.ค. 2560 ออกเดินทางเวลา 21.05 น. และถึงดูไบ เวลา 00.50 น. วันที่สองของการเดินทาง ดูไบ – ปารีส – หอไอเฟล – … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ทัวร์ต่างประเทศ, ทัวร์ยุโรป, ทัวร์ยุโรป โปรโมชั่น, ทัวร์ยุโรปมีนาคม | ติดป้ายกำกับ , | ใส่ความเห็น

ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรปมกราคม – เมษายน 2560 Romantic Chamonix อิตาลี ฝรั่งเศส (ชาโมนิกซ์) 9 วัน 6 คืน สายการบินเอทิฮัด (EY)

วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ – อาบูดาบี้ 15.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศประตู 8 เคาน์เตอร์ Q สายการบินเอทิฮัด แอร์เวย์ โดยมีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก 18.05 น. ออกเดินทางสู่อาบูดาบี้ โดยสายการบินเอทิฮัด เที่ยวบินที่ EY 405 ตั้งแต่วันที่ 27 มี.ค. 2560 ออกเดินทางเวลา 18.20 น. และถึงอาบูดาบี้ เวลา 21.55 น. 22.05 น. เดินทางถึง สนามบินอาบูดาบี้ นำท่านเปลี่ยนเครื่องเพื่อเดินทางต่อ วันที่สองของการเดินทาง … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ทัวร์ต่างประเทศ, ทัวร์ยุโรป, ทัวร์ยุโรป โปรโมชั่น, ทัวร์ยุโรปกุมภาพันธ์, ทัวร์ยุโรปมีนาคม | ติดป้ายกำกับ , , , , , | ใส่ความเห็น

ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรปมกราคม-มีนาคม 2560 PARIS FREE STYLE มหานครปารีส 7 วัน 4 คืน สายการบินไทย (TG)

วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ 22.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศประตู 3 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย โดยมีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก วันที่สองของการเดินทาง กรุงเทพฯ – ปารีส – ประตูชัย – หอไอเฟล – มหาวิหารนอเตรอดามแห่งปารีส – ล่องเรือ 00.05 น. ออกเดินทางสู่กรุงปารีส เที่ยวบินที่ TG930 06.50 น. ถึงสนามบินชาร์ล เดอ โกลด์ นครปารีส ประเทศฝรั่งเศส (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 6 ชั่วโมง … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ทัวร์ต่างประเทศ, ทัวร์ยุโรป, ทัวร์ยุโรป โปรโมชั่น, ทัวร์ยุโรปกุมภาพันธ์, ทัวร์ยุโรปมกราคม, ทัวร์ยุโรปมีนาคม | ติดป้ายกำกับ , , , , , , , | ใส่ความเห็น

ทัวร์ยุโรปกุมภาพันธ์-มีนาคม 2560 อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ เยอรมนี เช็ก สโลวัค ฮังการี ออสเตรีย 9วัน 6คืน บินเอมิเรตส์ EK

วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ 17.30 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศประตู 9 เคาน์เตอร์ T สายการบินเอมิเรตส์ โดยมีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก 20.35 น. ออกเดินทางสู่กรุงมิลาน โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK373 ***คณะที่เดินทางตั้งแต่ 30 มี.ค. 60 เป็นต้นไป ออกเดินทางเวลา 21.05 น. วันที่สองของการเดินทาง ดูไบ – มิลาน – ดูโอโม่มิลาน – อินเทอร์ลาเคน 00.50 น. เดินทางถึง สนามบินดูไบ แวะรอเปลี่ยนเครื่อง … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ทัวร์ต่างประเทศ, ทัวร์ยุโรป, ทัวร์ยุโรป โปรโมชั่น, ทัวร์ยุโรปกุมภาพันธ์, ทัวร์ยุโรปมีนาคม | ติดป้ายกำกับ , , , , , , , , , , , , | ใส่ความเห็น

ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรปมกราคม 2560 อิตาลี (โรม) สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 9 วัน 6 คืน สายการบินเอทิฮัด (EY)

วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ – อาบูดาบี้ 15.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศประตู 8 เคาน์เตอร์ Q สายการบินเอทิฮัด แอร์เวย์ โดยมีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก 18.05 น. ออกเดินทางสู่อาบูดาบี้ โดยสายการบินเอทิฮัด เที่ยวบินที่ EY 405 22.05 น. เดินทางถึง สนามบินอาบูดาบี้ นำท่านเปลี่ยนเครื่องเพื่อเดินทางต่อ วันที่สองของการเดินทาง อาบูดาบี้ – โรม – โคลอสเซี่ยม – มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ – ปิซ่า 02.25 น. … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ทัวร์ต่างประเทศ, ทัวร์ยุโรป, ทัวร์ยุโรป โปรโมชั่น, ทัวร์ยุโรปมกราคม | ติดป้ายกำกับ , , , , | ใส่ความเห็น

ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรปกุมภาพันธ์-ถึงมีนาคม 2560 โมโน อิตาลี (เวนิส) จัตุรัสซานมาร์โค 7 วัน 4 คืน สายการบินเอมิเรตส์ EK

วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ 23.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศประตู 9 เคาน์เตอร์ T สายการบินเอมิเรตส์ โดยมีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก วันที่สองของการเดินทาง กรุงเทพ – ดูไบ – เวนิส – เกาะเวนิส 02.00 น. ออกเดินทางสู่เวนิส โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK371 ***คณะเดินทางตั้งแต่วันที่ 27 มี.ค. 2560 เป็นต้นไป ออกเดินทาง เวลา 02.05 น. และถึงดูไบ เวลา 05.35 น.*** … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ทัวร์ต่างประเทศ, ทัวร์ยุโรป, ทัวร์ยุโรป โปรโมชั่น, ทัวร์ยุโรปกุมภาพันธ์, ทัวร์ยุโรปมีนาคม | ติดป้ายกำกับ , , , , , , , , | ใส่ความเห็น

ทัวร์ยุโรปกุมภาพันธ์-มีนาคม 2560 ออสเตรีย เยอรมนี เช็ก สโลวัค ฮังการี 9 วัน 6 คืน สายการบิน EVA AIR (BR)

วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ 23.50 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการบิน อี.วี.เอ.แอร์ ประตู 8 แถว Q พบเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวก วันที่สองของการเดินทาง กรุงเทพฯ – เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ – ซาลส์บวร์ก 03.40 น. ออกเดินทางสู่กรุงเวียนนา โดยเที่ยวบินที่ BR061 09.30 น. ถึงสนามบินเวทชาท กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 6 ชั่วโมง และจะปรับเป็น 5 ชั่วโมงในวันที่ 26 … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ทัวร์ต่างประเทศ, ทัวร์ยุโรป, ทัวร์ยุโรป โปรโมชั่น, ทัวร์ยุโรปกุมภาพันธ์, ทัวร์ยุโรปมีนาคม | ติดป้ายกำกับ , , , , , , | ใส่ความเห็น

ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรปเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม 2560 ไฮไลท์ สเปน (มาดริด – มาดริด) 8 วัน 5 คืน สายการบินเอทิฮัด (EY)

วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ – อาบูดาบี้ 15.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ประตู 8เคาน์เตอร์ T สายการบินเอทิฮัด แอร์เวย์ (EY) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก 18.05 น. ออกเดินทางสู่อาบูดาบี้ โดยสายการบินเอทิฮัด โดยเที่ยวบินที่ EY 405 22.05 น. เดินทางถึง สนามบินอาบูดาบี้ นำท่านเปลี่ยนเครื่องเพื่อเดินทางต่อ วันที่สองของการเดินทาง อาบูดาบี้– มาดริด – โทเลโด้ – วาเลนเซีย 02.25 น. ออกเดินทาง โดยสายการบินเอทิฮัด … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ทัวร์ต่างประเทศ, ทัวร์ยุโรป, ทัวร์ยุโรป โปรโมชั่น, ทัวร์ยุโรปกุมภาพันธ์, ทัวร์ยุโรปมีนาคม | ติดป้ายกำกับ , | ใส่ความเห็น

ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรป มกราคม-มีนาคม 2560 เยอรมนี เช็ก ออสเตรีย 8 วัน 5 คืน สายการบินเอทิฮัด (EY)

วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ – อาบูดาบี 15.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ประตู 8 เคาน์เตอร์ Q สายการบินเอทิฮัด โดยมีเจ้าหน้าที่ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก 18.05 น. ออกเดินทางสู่อาบูดาบี เที่ยวบินที่ EY 405 22.05 น. เดินทางถึง สนามบินเมืองอาบูดาบี แวะรอเปลี่ยนเครื่อง วันที่สองของการเดินทาง แฟรงก์เฟิร์ต – จัตุรัสโรเมอร์ – นูเรมเบิร์ก 02.15 น. ออกเดินทางต่อ โดยสายการบินเอทิฮัด แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ทัวร์ต่างประเทศ, ทัวร์ยุโรป, ทัวร์ยุโรป โปรโมชั่น, ทัวร์ยุโรปมกราคม | ติดป้ายกำกับ | ใส่ความเห็น

ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรปเดือนมกราคม-มีนาคม 2560 เยอรมนี ออสเตรีย เช็ก สโลวัก ฮังการี 9 วัน 6 คืน สายการบิน กาตาร์ แอร์เวย์

วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ – โดฮา 16.30 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศประตู 8 เคาน์เตอร์ Q สายการบิน กาตาร์ แอร์เวย์ โดยมีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก 19.30 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR 833 22.55 น. เดินทางถึงสนามบินกรุงโดฮา เพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง วันที่สองของการเดินทาง โดฮา – มิวนิค – ฟุสเซ่น 02.40 น. ออกเดินทางสู่มิวนิค โดยเที่ยวบินที่ QR059 … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ทัวร์ต่างประเทศ, ทัวร์ยุโรป, ทัวร์ยุโรป โปรโมชั่น, ทัวร์ยุโรปมกราคม | ติดป้ายกำกับ , , , , | ใส่ความเห็น

ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรปปี 2560/2017 ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม ลักเซมเบิร์ก เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ 8 วัน 5 คืน สายการบินเอทิฮัด (EY)

วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ – อาบูดาบี 15.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศประตู 8 เคาน์เตอร์ Q สายการบินเอทิฮัด โดยมีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก 18.05 น. ออกเดินทางสู่กรุงปารีส โดยสายการบินเอทิฮัด เที่ยวบินที่ EY405 ตั้งแต่วันที่ 27 มี.ค. 2560 ออกเดินทางเวลา 18.20 น. และถึงอาบูดาบี เวลา 21.55 น. 22.05 น. เดินทางถึง สนามบินอาบูดาบี แวะรอเปลี่ยนเครื่อง วันที่สองของการเดินทาง อาบูดาบี – … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ทัวร์ต่างประเทศ, ทัวร์ยุโรป, ทัวร์ยุโรป โปรโมชั่น, ทัวร์ยุโรปมกราคม | ติดป้ายกำกับ | ใส่ความเห็น

ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรป มกราคม-มีนาคม 2560 ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ 8 วัน 5 คืน สายการบินเอทิฮัด (EY)

วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ – อาบูดาบี 15.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศประตู 9 เคาน์เตอร์ T สายการบินเอทิฮัด โดยมีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก 18.05 น. ออกเดินทางสู่กรุงปารีส โดยสายการบินเอทิฮัด เที่ยวบินที่ EY405 ตั้งแต่วันที่ 27 มี.ค. 2560 ออกเดินทางเวลา 18.20 น. และถึงอาบูดาบี เวลา 21.55 น. 22.05 น. เดินทางถึง สนามบินอาบูดาบี แวะรอเปลี่ยนเครื่อง วันที่สองของการเดินทาง อาบูดาบี – … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ทัวร์ต่างประเทศ, ทัวร์ยุโรป, ทัวร์ยุโรป โปรโมชั่น, ทัวร์ยุโรปมกราคม | ติดป้ายกำกับ , | ใส่ความเห็น

ทัวร์ยุโรปเทศกาลปีใหม่ 2559 อิตาลี (เวนิส) เยอรมัน ออสเตรีย สโลวัค ฮังการี สายการบินเอมิเรตส์ (EK) เข้าชมปราสาทนอยชวานสไตน์ ต้นแบบของปราสาทเจ้าหญิงนิทรา

วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ 22.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศประตู 9 เคาน์เตอร์ T สายการบินเอมิเรตส์ โดยมีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก วันที่สองของการเดินทาง กรุงเทพ – ดูไบ – เวนิส – เกาะเวนิส – เมสเตร้ 01.05 น. ออกเดินทางสู่ดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK385 05.00 น. เดินทางถึง สนามบินดูไบ แวะรอเปลี่ยนเครื่อง 09.40 น. ออกเดินทางสู่เวนิส ประเทศอิตาลี โดยเที่ยวบิน EK … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ทัวร์ต่างประเทศ, ทัวร์ยุโรป, ทัวร์ยุโรป โปรโมชั่น, ทัวร์ยุโรปธันวาคม | ติดป้ายกำกับ | ใส่ความเห็น

ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรปไฮไลท์ สวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน 4 คืน กุมภาพันธ์ 2560/2017 เยือนเมืองชาฟเฮาเซ่น สายการบินเอทิฮัด

วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ 17.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศประตู 8 เคาน์เตอร์ Q สายการบินเอทิฮัด โดยมีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก 20.10 น. ออกเดินทางสู่อาบูดาบี โดยสายการบินเอทิฮัด เที่ยวบินที่ EY401 วันที่สองของการเดินทาง อาบูดาบี – ซูริค – น้ำตกไรน์ – ลูเซิร์น 00.05 น. เดินทางถึง สนามบินอาบูดาบี นำท่านเปลี่ยนเครื่องเพื่อเดินทางต่อ 02.35 น. ออกเดินทางสู่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยเที่ยวบิน EY 073 06.45 น. … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ทัวร์ต่างประเทศ, ทัวร์ยุโรป, ทัวร์ยุโรป โปรโมชั่น, ทัวร์ยุโรปกุมภาพันธ์ | ติดป้ายกำกับ | ใส่ความเห็น

ทัวร์ไฮไลท์เยอรมนี 8 วัน 5 คืนเดือนธันวาคม 59 โดยสายการบินอิมิเรตส์ (EK) ชมพระราชวังซองส์ซูซี เมืองไลป์ซิก

วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ 18.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ประตู 8 เคาน์เตอร์ T สายการบินเอมิเรตส์ โดยมีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก 21.25 น. ออกเดินทางสู่ดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส์ โดยเที่ยวบินที่ EK 373 ***คณะเดินทางวันที่ 8 พ.ย. 2559 เป็นต้นไป ออกเดินทางเวลา 20.35 น. และถึงดูไบ เวลา 00.50 น.*** วันที่สองของการเดินทาง ดูไบ – แฟรงก์เฟิร์ต – จัตุรัสโรเมอร์ – … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ทัวร์ต่างประเทศ, ทัวร์ยุโรป, ทัวร์ยุโรป โปรโมชั่น, ทัวร์ยุโรปธันวาคม | ติดป้ายกำกับ , , , , | ใส่ความเห็น

ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรป โมโน อิตาลี 7 วัน 4 คืนกุมภาพันธ์ 2560 สายการบิน เอทิฮัด แอร์เวย์

วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ 15.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศประตู 8 เคาน์เตอร์ Q สายการบินเอทิฮัด โดยมีเจ้าหน้าที่ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก 18.05 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพ โดยสายการบินเอทิฮัด เที่ยวบินที่ EY405 22.05 น. เดินทางถึงสนามบินกรุงอาบูดาบี เพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง วันที่สองของการเดินทาง อาบูดาบี – มิลาน – มหาวิหารมิลาน – เวโรน่า 02.50 น. ออกเดินทางสู่เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี โดยเที่ยวบิน EY81 07.00 น. … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ทัวร์ต่างประเทศ, ทัวร์ต่างประเทศ มกราคม, ทัวร์ยุโรป, ทัวร์ยุโรป โปรโมชั่น, ทัวร์ยุโรปกุมภาพันธ์, ทัวร์ยุโรปมีนาคม | ติดป้ายกำกับ , | ใส่ความเห็น

ทัวร์ยุโรป เที่ยวโมโน อิตาลี (มิลาน-โรม) 8 วัน 5 คืนโดยสายการบินไทย (TG)<<ชมความยิ่งใหญ่และอลังการของมหาวิหารซานตา มาเรีย เดล ฟิโอเร

วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ 21.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศประตู 3 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทยโดยมีเจ้าหน้าที่ Tour คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก วันที่สองของการเดินทาง กรุงเทพฯ – มิลาน – เวโรน่า 00.35 น. ออกเดินทางสู่มิลาน ประเทศอิตาลี โดยเที่ยวบิน TG 940 07.10 น. ถึงสนามบินมิลาโนมัลเปนซา เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 6 ชั่วโมง) นำท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรจากนั้นเดินทางสู่ตัวเมืองมิลาน (Milan) เมืองที่เรียกได้ว่า เป็นเมืองหลวงแห่งแฟชั่นของโลก นำท่านชมมหาวิหารแห่งเมืองมิลาน … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ทัวร์ต่างประเทศ, ทัวร์ยุโรป, ทัวร์ยุโรป โปรโมชั่น, ทัวร์ยุโรปตุลาคม, ทัวร์ยุโรปธันวาคม, ทัวร์ยุโรปพฤศจิกายน | ติดป้ายกำกับ , | ใส่ความเห็น

ทัวร์โมโน อิตาลี 7 วัน 4 คืน โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)เดือนธันวาคม 2559 ปีใหม่ 2017 ตื่นตากับมหาวิหารที่ใหญ่ที่สุดในโลกมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์

วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ 18.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศประตู 9 เคาน์เตอร์ T สายการบินเอมิเรตส์ โดยมีเจ้าหน้าที่ Tour คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก 21.25 น. ออกเดินทางสู่กรุงมิลาน โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK373 ***คณะที่เดินทางตั้งแต่ 8 พ.ย. 59 เป็นต้นไป ออกเดินทางเวลา 20.35 น. วันที่สองของการเดินทาง ดูไบ – มิลาน – มหาวิหารมิลาน – เวโรน่า 00.50 น. เดินทางถึง … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ทัวร์ต่างประเทศ, ทัวร์ยุโรป, ทัวร์ยุโรป โปรโมชั่น, ทัวร์ยุโรปตุลาคม, ทัวร์ยุโรปธันวาคม, ทัวร์ยุโรปพฤศจิกายน | ใส่ความเห็น

ทัวร์โมโน อิตาลี (เวนิส) 7 วัน 4 คืน โดยสายการบินเอทิฮัด (EY) เข้าชมมหาวิหารที่ใหญ่ที่สุดในโลกมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์

วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ 15.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศประตู 9 เคาน์เตอร์ T สายการบินเอทิฮัด แอร์เวย์ โดยมีเจ้าหน้าที่ Tour คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก 18.20 น. ออกเดินทางสู่อาบูดาบี้ โดยสายการบินเอทิฮัด เที่ยวบินที่ EY 405 21.55 น. เดินทางถึง สนามบินอาบูดาบี นำท่านเปลี่ยนเครื่องเพื่อเดินทางต่อ วันที่สองของการเดินทาง อาบูดาบี้ – เวนิส – เวโรน่า 02.15 น. ออกเดินทางต่อ สู่กรุงโรม เที่ยวบินที่ EY … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ทัวร์ต่างประเทศ, ทัวร์ยุโรป, ทัวร์ยุโรป โปรโมชั่น, ทัวร์ยุโรปตุลาคม | ใส่ความเห็น

ทัวร์อิตาลี ลิกูเรีย 7 วัน 4 คืน โดยสายการบินเอทิฮัด (EY) ชมเมืองปอร์โตฟิโน เมืองสวยริมชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนที่มีชื่อเสียงในระดับโลก

วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ 15.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศประตู 9 เคาน์เตอร์ T สายการบินเอทิฮัด แอร์เวย์ โดยมีเจ้าหน้าที่ Tour คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก 18.20 น. ออกเดินทางสู่อาบูดาบี้ โดยสายการบินเอทิฮัด เที่ยวบินที่ EY 405 21.55 น. เดินทางถึง สนามบินอาบูดาบี้ นำท่านเปลี่ยนเครื่องเพื่อเดินทางต่อ วันที่สองของการเดินทาง อาบูดาบี้ – เวนิส – เวโรน่า 02.15 น. ออกเดินทางต่อ สู่กรุงโรม เที่ยวบินที่ EY … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ทัวร์ต่างประเทศ, ทัวร์ยุโรป, ทัวร์ยุโรป โปรโมชั่น, ทัวร์ยุโรปตุลาคม, ทัวร์ยุโรปพฤศจิกายน | ติดป้ายกำกับ , | ใส่ความเห็น