บาหลี มรดกโลกบุโรพุทโธ 5 วัน

บุโรพุทโธ,ทัวร์บาหลี
อัตราค่าบริการ : 29,999 บาท/ท่าน
กำหนดการเดินทาง : 12- 16 เมษายน 2553

เยือนถิ่นภูเขาไฟ – นมัสการเทพฮินดู- บาหลี – มรดกโลกบุโรพุทโธ ชมระบำสิงโตโบราณ บาร็องด๊านส์  โดยสายการบินการูด้า 5 วัน 4 คืน

–    เกาะบาหลี ดินแดนที่งดงามด้วยมนต์เสน่ห์ของธรรมชาติและวัฒนธรรมท้องถิ่น ดุจสวรรค์บนดิน
–    ภูเขาไฟ คินตามนี อันสวยงาม วิวทะเลสาบบาตู…งามปานภาพวาดของจิตกรผู้มีชื่อเสียง
–    มหาเจดีย์บุโรพุทโธ สิ่งมหัศจรรย์ของโลก พระเจดีย์พุทธศาสนาที่ใหญ่โตสร้างจากหินภูเขาไฟ   
–    วัดพรามนันต์ มรดกโลก เป็นที่สิงสถิตของเทพ

วันแรก    กรุงเทพ – บาหลี

12.00 น.    คณะพร้อมกัน ที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ พบ เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกทุกท่านอย่างอบอุ่นเป็นกันเอง
14.10 น.    ออกเดินทางสู่ กรุงจากาต้าร์ ประเทศอินโดนีเซีย โดยสายการบินการูด้า อินโดนีเซีย  เที่ยวบินที่ GA 867
17.35 น.    ถึงสนามบินจากาต้าร์  *** แวะเปลี่ยนเครื่องเพื่อเดินทางสู่ เมืองเดนปาซาร์ ***
19.55 น.  ออกเดินทางสู่ เดนปาซาร์ โดยเที่ยวบินที่ GA 414
22.40 น.    ถึงสนามบินนานาชาตินูราลัย  เมืองเดนปาซ่าร์  เกาะบาหลี    พบการต้อนรับอันอบอุ่นจากเจ้าหน้าที่มัคคุเทศก์ท้องถิ่นประจำบาหลี   นำท่านเดินทางสู่ โรงแรมที่พัก Bali Kuta Resort & Convention Center  เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย  (ค้างที่บาหลี)

ทัวร์บาหลี

วันที่สอง    บารองด๊านซ์ – คินตามานี  – เทมภัคสิริงค์ – อูบุด (อาหารเช้า / กลางวัน / เย็น)

เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พักนำท่าน ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมของชาวบาหลีดั้งเดิม “บาร็องด๊านส์” (Barong Dance) หรือ ระบำสิงโต  นาฏศิลป์จากเทพนิยายพื้นเมืองของบาหลี ตำนานเทพเจ้า ซึ่งเป็นการต่อสู้ ระหว่าง “บารอง” สิงโตที่คอยช่วยเหลือมนุษย์โลก ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ ของความดี กับ “รังตา” ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความชั่วร้าย   ชมการแสดง มโหรีของบาหลี   แล้วเชิญทุกท่านถ่ายรูปร่วมกับนักแสดงเป็นที่ระลึก    หลังจากนั้นนำท่านเดินทางไป   คินตามานี 
เที่ยง    บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารที่คินตามานี  (บุฟเฟ่ต์)   พร้อมชมความงามของ MT. BATUR   ภูเขาไฟที่ยังดับไม่สนิท มีความสูง 5,000 ฟุตจากระดับน้ำทะเล   และชม ทะเลสาบบาตูร์ ที่งดงามราวสรวงสวรรค์
บ่าย    นำท่านชม “เทมภัค สิริงค์” (Tampak Siring)  น้ำพุศักดิ์สิทธิ์ของชาวฮินดู  แล้วอิสระให้เวลาท่านได้เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองราคาถูกมากมาย เช่น ผ้าพันคอ  ผ้าโสร่งพื้นเมือง  กระเป๋าหนัง  ตุ๊กตาไม้แกะสลัก  พวงกุญแจฯลฯ ที่ “ ตลาดปราบเซียน ”    จากนั้น เดินทางไปยัง อูบุด (Ubud) ศูนย์กลาง งานศิลป์ และภาพวาด   ชมบ้านของสุลต่านแห่งเมืองอูบุด และร้านค้าที่จำหน่ายสินค้าประเภทงานศิลป์  ผ้าบาติก และภาพวาด
ค่ำ        บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  นำท่านเดินทางกลับโรงแรมที่พัก Bali Kuta Resort & Convention Center        เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย  (ค้างที่บาหลี)

ทัวร์บาหลี

วันที่สาม     ทานาล็อต – ยอร์คย่า – วัดพรามนันต์ (อาหารเช้า / กลางวัน / เย็น)

เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก นำท่านเดินทางสู่ วิหารทานาล็อท   จุดชมวิวที่งดงามที่สุดของ เกาะบาหลี    วิหารทานาล็อท หรือวิหารงูอันศักดิ์สิทธิ์ ของศาสนาฮินดู    สร้างขึ้นในคริส์ตศตวรรษที่ 11   ไว้เพื่อบูชาเทพเจ้าแห่งมหาสมุทร  ตั้งอยู่บนมหาสมุทรอินเดีย ท่านสามารถเดินไปยังตัววิหารได้ในช่วงน้ำลง   นำท่านเดินทางไปสนามบิน
11.55 น.  ออกเดินทางสู่ เมืองยอร์คจาการ์ต้า โดยสายการบินการูด้าเที่ยวบินที่ GA 253
12.10 น.    ถึงสนามบินเมืองยอร์คยากาตาร์ เมืองเอกอันดับสองรองจากจาการ์ต้า เมืองแห่งประวัติศาสตร์และมรดกโลก   (เวลาที่เมืองยอร์คยากาตาร์ จะช้ากว่าที่ บาหลี 1 ชม.)พบการต้อนรับอันอบอุ่นจากเจ้าหน้าที่มัคคุเทศก์ประจำยอร์คยากาตาร์    นำท่านเดินทางเข้ายังตัวเมือง    นำชมวัดพรามนันต์ มรดกโลกล่าสุดที่เป็นตำนานเร้นลับแห่งเทพเจ้าฮินดูทั้งสาม   ชมต้นกำเนิดรามายนะและเจดีย์สามองค์ที่เรียงรายกันอย่างงดงาม   ชมโบราณสถานที่เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรม ที่งดงามมหัศจรรย์ ตำนานเทพแห่งฮินดูและเรื่องราวของการกำเนิดพระพุทธศาสนาและพระพุทธเจ้า
เย็น   นำท่านรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร      เดินทางเข้าสู่ โรงแรมที่พัก Jogja Plaza เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย                  (ค้างที่ เมืองยอร์คจาร์กาตาร์)
ทัวร์บาหลี

วันที่สี่    บุโรพุทโธ – วังสุลต่าน – ช้อปปิ้ง ย่านมาลีโบโร่ (อาหารเช้า / กลางวัน /  เย็น)

เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก นำท่านเดินทางเข้าสู่  บุโรพุทโธ  วัดพุทธที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก    ออกแบบและสร้างขึ้นในแบบของตัวเองไม่เหมือนที่ใด   ได้รับการยกย่องเป็นมรดกโลกจาก UNESCO ในปีพ.ศ. 2534    บุโรพุทโธ  สร้างขึ้นในราวพุทธศตวรรษที่ 13-14 โดยราชวงศ์ไศเลนทรา  (Sailendras)   ซึ่งปกครองตอนใต้ของชวากลาง และนับถือศาสนาพุทธนิกายมหายาน   ใช้หินจำนวนกว่า 1 ล้านก้อนหรือ ประมาณ 55,000 ลูกบาศก์เมตร ด้วยจำนวนแรงงานมหาศาลเป็นระยะเวลากว่า 30 ปี แต่ก็ถูกทิ้งให้จมอยู่ใต้เถ้าถ่านของภูเขาไฟ Merapi หลังจากการใช้งานไม่ถึง 200 ปี เมื่ออาณาจักรต้องอพยพผู้คนไปอยู่ทางชวาตะวันออก    บุโรพุทโธถูกค้นพบอีกครั้งในพุทธศตวรรษที่ 18 และการบูรณะก็ได้เริ่มขึ้นเมื่อต้นพุทธศตวรรษที่ 20 ช่วงที่ชาวดัทช์ ปกครองชวา   ในปี 2528 ได้ถูกวางระเบิดโดยกลุ่มผู้ต่อต้านซูฮาร์โต้ จนได้รับความเสียหายอย่างหนัก   และได้รับการบูรณะใหญ่อีกครั้ง    หินแต่ละก้อนจะถูกเรียง ซ้อนกันขึ้นไปเป็นชั้นๆ คล้ายกับปิรามิดตัน   มีทั้งหมด 9 ชั้น   ชั้น 1-6 เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส    ส่วนชั้น 7-9 เป็นรูปวงกลม ที่เรียงรายไปด้วยสถูป โดยมียอดเป็นสถูปขนาดใหญ่ (ชั้นที่ 10) เป็นสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานระหว่างปิรามิดของเอเชียกลาง(Ziggurat) กับสถูปของอินเดีย   มีขนาดกว้าง 118 เมตร ยาว 118 เมตร สูง 42 เมตร หรือ กว้าง 123 เมตร ยาว 123 เมตร  สูง 34.5 เมตร หลังจากการบูรณะครั้งหลังสุด    พุทธสถานแห่งนี้ ไม่มีทางเข้าไปภายใน  ไม่มีพระบรมสารีริกธาตุหรือ พระพุทธรูปบรรจุอยู่ในสถูปใหญ่ และไม่มีสถานที่สำหรับพระสงฆ์ใช้จำวัด   กล่าวกันว่า เมื่อมองลงมาจากท้องฟ้า จะเห็นบุโรพุทโธเหมือนดอกบัวตูมขนาดใหญ่ที่กำลังจะบานลอยอยู่กลางทะเลสาบ  (จากการสำรวจทางธรณีวิทยาพบว่า ในสมัยโบราณ บริเวณนี้เคยเป็นทะเลสาบขนาดใหญ่มาก่อน) จากนั้น  นำชมพุทธสถานอีกแห่งหนึ่งที่ เมนดุด (Mendut) ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปนั่งห้อยพระบาทที่งดงามที่สุด  ซึ่งขนาบข้างด้วยรูปสลักพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร และ พระโพธิสัตว์วัชรปาณี      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย    นำท่านไปชม วังสุลต่าน ที่เต็มไปด้วยสิ่งของล้ำค่าในวังและเครื่องใช้ต่างๆก่อนที่กษัตริย์องค์สุดท้ายจะลี้ภัย และเปลี่ยนการปกครอง    อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปกับสัญลักษณ์ที่ประตูวัง     แล้วนำท่านชม  ตามัน สารี  (WATER CASTLE)     อุทยานน้ำ และสวนพักผ่อนของสุลต่าน และเหล่าข้าราชบริพาร   จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ ศูนย์ผ้าบาติก   ผ้าบาติกเป็นหัตถกรรมที่มีชื่อเสียงที่สุดของย็อกยา ท่านจะได้ทราบถึงกระบวนการผลิต รูปแบบ และสีสันของผ้าที่พบเห็นได้ทั่วชวา   นำชม ศูนย์เครื่องเงิน ท่านจะได้พบกับงานหัตถกรรมอีกรูปแบบหนึ่ง   ด้วยวิธีการตีหรือหล่อด้วยแม่พิมพ์   อาทิเช่น   กริชประดับเงิน   ทอง  หรืออัญมณีมีค่า ซึ่งเชื่อว่ามีอำนาจวิเศษ  แล้ว อิสระให้ท่านชมย่านการค้าที่คึกคักที่สุดในเมืองยอร์คจาการ์ต้า  ย่านมาริโอโบโร่   อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นสินค้าที่ระลึก   สินค้าพื้นเมือง  เสื้อผ้า  กระเป๋า  รองเท้า และอื่นๆ อีกมากมาย
เย็น    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารเดินทางกลับเข้าสู่โรงแรมที่พัก Jogja Plaza    (ค้างที่ เมืองยอร์คจาร์กาตาร์)

วันที่ห้า     ยอร์คจาร์กาตาร์ – จาการ์ต้า – กรุงเทพฯ (อาหารเช้า / อาหารกลางวันบนเครื่อง)

เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก      นำท่านเดินทางสู่ สนามบิน เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ
06.00 น.     ออกเดินทางสู่ เมืองจาการ์ต้า  โดยสายการบินการูด้า   เที่ยวบินที่ GA 201  
07.05 น.    ถึงสนามบินจาการ์ต้า  รอต่อเครื่องบิน    เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ  
09.40 น.    ออกเดินทาง โดยสายการบินการูด้า   เที่ยวบินที่  GA 866   (บริการอาหารกลางวัน บนเครื่อง)
13.10 น.    เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ  กรุงเทพฯ  โดยสวัสดิภาพ … และ ประทับใจ

อัตรานี้รวม
–    ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ตลอดเส้นทาง       
–    ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบิน และค่าภาษีน้ำมันของสายการบิน    –   ค่าภาษีสนามบินทุกที่  
–    ค่าห้องพัก 2 คืน ในบาหลี  , 2 คืน ในเมืองยอร์คจาร์กาตาร์   (พักห้องคู่)
–    ค่าอาหารตามที่ระบุไว้ในรายการ  , ค่ารถปรับอากาศรับ / ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
–    ค่าเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุในรายการ  , น้ำดื่ม วันละ 1 ขวด ต่อท่านระหว่างทัวร์
–    หัวหน้าทัวร์จากกรุงเทพฯ คอยดูแล อำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
–    มัคคุเทศก์ท้องถิ่น พูดภาษาอังกฤษ
–    ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์
–    ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นผู้ชำนาญการและหัวหน้าทัวร์คอยบริการตลอดการเดินทาง

อัตรานี้ไม่รวม

–    ค่าอาหารมื้ออื่นๆ ที่ท่านสั่งเอง และเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
–    ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ เช่นค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีดและอื่นๆ
–    ค่าสิ่งของน้ำหนักเกินจากที่สายการบินกำหนด
–    ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (ถ้ามี) 

หมายเหตุ : ท่านที่ถือพาสปอร์ตไทย เดินทางท่องเที่ยวในอินโดนีเซีย ภายใน 1 เดือน ไม่ต้องขอวีซ่า*

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง
1. กรุณาจองมัดจำ 10,000 บาท ณ วันจอง   พร้อมส่ง Fax สำเนา Passport  มาที่ 02-727-0557
2.ชำระส่วนที่เหลือทั้งหมดพร้อมส่งเอกสารประกอบการเดินทาง ประมาณ 15 วันก่อนเดินทาง

กรณียกเลิกการเดินทาง
1.แจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 10 วันก่อนการเดินทาง หักค่ามัดจำ 10,000  บาท หรือ ตามค่าตั๋วค่าเครื่องบินจริง
2.แจ้งล่วงหน้าน้อยกว่า 10 วันแต่เกิน 7 วันก่อนการเดินทาง หักค่าดำเนินการ 30% ของราคาทั้งหมด  
3.แจ้งล่วงหน้าน้อยกว่า 7 วันแต่เกิน 3 วัน หักค่ามัดจำ 50%
4.บอกยกเลิกการเดินทาง 3 วันก่อนการเดินทาง หรือถูกปฏิเสธการเข้าเมือง จะไม่มีการคืนเงินทั้งหมด

หมายเหตุ

1.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้า
ทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
2.เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
3.ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธเข้าเมือง โดยด่านตรวจคนเข้าเมืองประเทศเวียดนาม

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ทัวร์อินโดนีเซีย คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *