ทัวร์เที่ยวภูฎาน หุบเขาฮา พาโรทิมพูวังดี วันชาติธันวาคม 54

phutan-9-400x250

รหัสทัวร์ : BHT03 (6D5N)
กำหนดวันเดินทาง : 15-21 ธันวาคม 54
: 57,800 บาท/ท่าน

เที่ยวภูฎาน ทัวร์วัฒนธรรม เที่ยวงานวันชาติ เมืองพาโร  หุบเขาฮา วัด Black Dove & White Dove หมูบ้านชายแดนภูฎานทิเบต Bamthang Valley เที่ยวเมืองพาโร Ta Dzong ป้อมแห่งอัญมณี Rimpung Dzong ที่ทำการไปรษณีย์ เมืองทิมพู จุดชมวิว Buddha Gang อนุสรณืสถาน Memorial Ghorten พิพิธภัณฑ์มรดกพื้นบ้าน โรงเรียนสอนศิลปะ เฉลิมฉลองวันชาติำภูฎาน ชมการแสดงพื้นบ้านมากมาย ป้อมทาชิโช สวนสัตว์ทาคิน วัดแม่ชี ตลาดสุดสัปดาห์ ร้านผ้าทอพื้นบ้าน หอคอยโรแมนติก BBS จุดชมวิว Bochula Pass สถูป 108  ป้อมวังดีโพดรัง เที่ยวเมืองหลวงเก่าพูนาคา วัดชิมิลาคัง วัดทักซัง

วันที่ 1 – พฤหัสบดีที่ 15  ธ.ค. – กรุงเทพฯ – พาโร (Alt; 2280m) – หุบเขาฮา (Alt; 2670m) (65km/3hr) (L/D)(L/D)
05:20น.     พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 แถว W ประตู 10 เช็คอินสายการบิน Druk Air สายการบินแห่งชาติภูฏาน กรุงเทพฯ-พาโร เที่ยวบินที่ KB 141
07:20น.     เหินฟ้าสู่เมืองพาโร
08:50น.     เครื่องแวะรับ/ส่งผู้โดยสารที่ Guwahati, India เป็นเวลา 30นาที เครื่องบินเหินฟ้าจากสนามบิน Guwahati
10:45น.     เดินทางถึงเมืองพาโร (2,280m)  ตอนนำเครื่องลงท่านจะได้สัมผัสกับขุนเขาอันกว้างใหญ่ใกล้แค่เอื้อม ดุจดั่งเข้าสู่อ้อมกอดของหุบเขาแห่งเมืองพาโร สำหรับท่านที่รักการถ่ายภาพ ความอลังการของทิวทัศน์จะทำให้ท่านได้ภาพที่งดงาม อัศจรรย์ที่สุดภาพหนึ่งของการเดินทางครั้งนี้ ท่านจะได้รับการประทับตราวีซ่าที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองที่พาโร เมื่อผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง พาท่านแลกเงินเป็นเงินนูของภูฎานที่สนามบินหลังจากรับกระเป๋า เจ้าหน้าที่ที่คอยต้อนรับอยู่ที่สนามบิน หลังอาหารกลางวันเดินทางสู่หุบเขาฮา ทิวทัศน์สองข้างทางสวยงามจับใจ อาจได้เห็นฝูงจามรีระหว่างทาง แต่เดิมหุบเขาฮาเป็นไม่อนุญาติให้ชาวต่างชาติเข้าไปท่องเที่ยว จนเมื่อปี2001 รัฐบาลภูฎานได้เปิดพื้นที่ให้โอกาสนักท่องเที่ยวต่างถิ่นได้สัมผัสชีวิตที่ยังไม่ถูกเจือปนจากโลกภายนอก หุบเขาฮาเป็นที่ประทับของพระมารดาของพระราชินีในรัชกาลที่4 ห้อมล้อมด้วยป่าเขา เต็มไปด้วยศาลเจ้าเก่าแก่โบราณ ในหุบเขาจะเห็นทุ่งข้าวฟ่าง ข้าวบาร์เล่ย์ และไร่มันฝรั่ง หยุดถ่ายภาพเขาสามลูกเทพเจ้าผู้คุ้มครองชาวเมืองในหุบเขาฮา ที่เป็นที่มาของตำนานและชื่อหุบเขาฮา เมื่อเข้าสู่เมืองฮา เช็คอินเข้าที่พัก จากนั้นพาท่านไปยัง วัด Black Dove & White Dove จากนั้นขับรถชมหมู่บ้านในหุบเขาเรื่อยไปจนถึงสุดเขตถนนบริเวณชายแดนภูฎาน-ทิเบตที่ Damthang Valley จากนั้นขับกลับมายังตัวเมืองฮา เดินเล่นชมวิถีชีวิต คืนนี้ค้างคืนที่หุบเขาฮา (Alt; 2670m) – Rigsum Hotel หรือ เทียบเท่า

วันที่ 2 – ศุกร์ 16  ธ.ค. – หุบเขาฮา (Alt; 2670m)– พาโร (Alt; 2280m) – หุบเขาฮา (65km/3hr) (B/L/D)(L/D)
เช้า    หลังอาหารเช้าเดินทางจากหุบเขาฮา กลับสู่เมืองพาโร นำท่านเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ Ta Dzong ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ดีที่สุดในเอเชีย จากนั้น นำท่านเยี่ยมชมป้อม  Rimpung Dzong (ป้อมแห่งอัญมณี)  เดินทางต่อไปยังเมืองทิมพู เมืองหลวงของภูฎาน (54กม 1ชม.ครึ่ง) ถึงเมืองทิมพู แวะที่ทำการไปรษณีย์ ที่ท่านนักสะสมแสตมป์สามารถหาซื้อแสตมป์ที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกได้ที่นี่ หรือท่านที่อยากซื้อกลับไปเป็นของฝากของที่ระลึกก็ได้ เพราะแสตมป์ภูฎานนั้นนักสะสมรู้ดีว่าเป็นที่โด่งดังไปทั่วโลก จากนั้นพาท่านชมวิวเมืองทิมพู ที่ Buddha Gang ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปที่ใหญ่ที่สุดในภูฎาน อยู่บนยอดเขาที่เป็นจุดที่เชื่อว่าเป็นแหล่งรวมพลังของประเทศ จากนั้นแวะชมความศรัทธาของชาวทิมพูต่อศาสนาที่ Memorial Chorten อนุสรณ์สถาน ที่สร้างในปี 1974 เพื่อเป็นอนุสรณ์สำหรับอดีตกษัตริย์ภูฏานองค์ที่สามที่ล่วงลับ ที่นี่ท่านจะได้เห็นชาวภูฎานและนักแสวงบุญจำนวนมากมานั่งสวดมนต์หมุนกงล้อมนตรา และเดินเวียนเทียนรอบสถูป จากนั้นรับประทานอาหารไทยที่ร้านอาหารไทยแห่งเดียวในภูฎาน หลังอาหารเย็น นำท่านเช็คอินเข้าสู่ที่พัก อิสระเดินเล่นชมเมืองทิมพู คืนนี้พักในเมืองทิมพู (Alt; 2320m) – Phuntsho Pelri Hotel หรือ เทียบเท่า

วันที่ 3 – เสาร์ 17 ธ.ค. – เที่ยวงานวันชาติ – ทิมพู (Alt; 2320m) (B/L/D)(L/D)
เช้า    หลังจากอาหารเช้า พาท่านเยี่ยมชมพิพิทธภัณฑ์มรดกพื้นบ้านภูฎานเป็นบ้านเก่าอายุกว่า 200 ปี ภายในจำลองวิถีชีวิตของชาวภูฎานในอดีตไว้อย่างครบครัน จากนั้นไปยัง Zoring Chuksum โรงเรียนสอนศิลปะหัตถกรรม 13 ชนิด ไปชมว่ารัฐบาลทำอย่างไรเพื่ออนุรักษ์และสานต่อศิลปะหัตถกรรมสำคัญของภูฎานให้คงอยู่ ท่ามกลางกระแสความทันสมัยที่หลั่งไหลมาจากโลกภายนอก จากนั้นเดินทางไปยัง Changlimithang Stadium เพื่อร่วมเฉลิมฉลองวันชาติภูฎาน เป็นวันเถลิงราชสมบัติของกษัตริย์องค์ที่ 1 ของภูฎาน ผู้คนเดินจากหมู่บ้านทั้ง 7แห่งในเขตทิมพูต่างมาร่วมงานในครั้งนี้ ด้วยชุดประจำชาติ ประจำเผ่าที่สวยที่สุด กษัตริย์องค์ปัจจุบันจะเสด็จมาร่วมงานพร้อมกับราชวงศ์ จะมีการแสดงระบำพื้นบ้านประกอบ จากนั้นกษัตริย์จะทรงกล่าวสุนทรพจน์ และมีพิธีประกาศเกียรติคุณของผู้ที่ทำประโยชน์ให้กับประเทศ จากนั้นนำท่านสู่ป้อมทาชิโช  ซึ่งเป็นอาคารสำนักงานที่ใช้ทรงงานของกษัตริย์ ประกอบไปด้วยท้องพระโรง และศาสนสถานอยู่ภายใน เนื่องจากที่นี่เป็นเขตพระราชฐานจึงไม่อนุญาตให้สวมเสื้อแขนกุด กางเกงขาสั้น รองเท้าแตะ 
แล้วไปเที่ยวชมสัตว์ประจำชาติภูฏานที่ สวนสัตว์ทาคิน ชมตัวทาคิน สัตว์ประจำชาติของประเทศภูฏาน จากนั้นไปเยี่ยมชม วัดแม่ชี จากนั้นพาท่านเที่ยวชมตลาดสุดสัปดาห์ที่ชาวภูฎานจากทั่วทุกสารทิศจะนำผลผลิตไม่ว่าจะทางเกษตรกรรมและหัตถกรรมมาขายกันที่ตลาดแห่งนี้ ซึ่งจัดขึ้นแค่วันสุดสัปดาห์เท่านั้น พาท่านซื้อของที่ระลึก สินค้าหัตถกรรม ผ้าทอพื้นเมือง ที่ร้าน Choki Arts & Craft จากนั้นเดินเล่นรอบตัวเมืองทิมพู คืนนี้พักในเมืองทิมพู (Alt; 2320m) – Phuntsho Pelri Hotel หรือ เทียบเท่า

วันที่ 4 – อาทิตย์ 18 ธ.ค. – ทิมพู (Alt; 2320m) – พูนาคา – วังดี (Alt.1240m) (70km/3hrs) (B/L/D)
เช้า    หลังอาหารเช้าไปชมวิวที่ หอคอย BBS ซึ่งเป็นที่หนุ่มสาวขนานนามว่าเป็น สถานที่โรแมนติก หรือ Romantic Point เป็นอีกจุดที่เราจะได้บันทึกภาพเมืองทิมพูทั้งเมือง จากนั้นมุ่งหน้าสู่ Dochula Pass ที่ระดับความสูง 3150 เมตรจากระดับน้ำทะเล รับประทานอาหารกลางวันพร้อมดื่มด่ำธรรมชาติทิวทัศน์ของภูเขาหิมาลัยด้านตะวันตกอันตระการตา พร้อมยอดเขาต่างๆเรียงราย รวมไปถึงยอดเขาที่สูงที่สุดอย่าง Chomolhari (7328 เมตร) ทิวทัศน์ระหว่างทางจะเต็มไปด้วยความสวยงามของต้นไม้ในเขตอัลไพน์สลับกับพืชเขตร้อน ชม 108 สถูป สถานที่แห่งนี้สร้างขึ้นเมืองปีค.ศ.2005 เพื่อเป็นอนุสรณ์ให้กับทหารวีรชนชาวภูฏานที่เสียชีวิตจากสงครามอัสสัม ชมวัด Drukwangyel Lhakhang ที่พระราชินีในรัชกาลที่ 4 ทรงสร้างถวายแด่กษัตริย์องค์ที่ 4 ห้องด้านหน้าวัดมีรูปเจ้าชายและเจ้าหญิงทุกพระองค์ในรูปของนางฟ้าและเทวดาทรงดนตรี ภายในวัดตกแต่งสวยงามด้วยภาพจิตรกรรมฝาผนังบอกเล่าเรื่องราวประวัติของประเทศภูฎานและพระราชกรณียกิจที่สำคัญของกษัตริย์องค์ที่ 4 เมื่อถึงเมืองวังดี พาท่านเยี่ยมชม ป้อมวังดีโพดรัง จากนั้นเดินทางสู่เมืองพูนาคาเมืองหลวงเก่ากว่า 300ปีของภูฏาน ซึ่งตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามของแม่น้ำ ระยะทาง 13 กิโลเมตรจากเมืองวังดี  เยี่ยมชมพูนาคาซอง หนึ่งในป้องปราการที่สวยงามที่สุดในภูฏาน เป็นป้อมที่สร้างเป็นอันดับสองของภูฏาน ในอดีตเมื่อครั้งเมืองพูนาคายังเป็นเมืองหลวง ป้อมแห่งนี้ได้ถูกใช้เป็นที่ทำการของรัฐบาล ปัจจุบันเป็นที่พักในฤดูหนาวของพระชั้นผู้ใหญ่ ป้อมนี้ตั้งอยู่ ณ บริเวณที่แม่น้ำ Phochu และ แม่น้ำ Mochu ไหลมาบรรจบกัน จากนั้นเดินขึ้นเนินไปชมวัดชิมิลาคัง วัดที่อยู่บนยอดเนิน ใจกลางหุบเขา สร้างขึ้นในปีค.ศ. 1499 โดยลามะที่มีชื่อเสียงมาก นามว่าท่าน Lama Drukpa Kunley ที่วัดแห่งนี้ชาวบ้านเชื่อกันว่าหากใครมาอธิฐานขอบุตรก็จะได้สมใจ ค้างคืนที่เมืองวังดี (Alt.1240m) – Dragon’s Nest Resort หรือ เทียบเท่า

วันที่ 5 – จันทร์ 19 ธ.ค. – วังดีโปดรัง (Alt.1240m) – พาโร (Alt;2,280เมตร) (B/L/D)(L/D)
เช้า    หลังอาหารเช้า พาท่านเดินทางไปยังเมืองพาโร ระหว่างทางแวะจิบน้ำชา และชมเทือกเขาหิมาลัยที่ Dochula Resort อยู่เหนือ Dochula Pass จากนั้นเดินทางต่อจนถึงเมืองพาโร พาท่านขึ้นเขาสักการะวัดทักซัง หรือ วัดถ้ำเสือ วัดที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในภูฎาน วัดทักซัง หรือ วัดถ้ำเสือ เป็นศาสนสถานที่มหัศจรรย์ เพราะตัววัดเหมือนเกาะอยู่บนหน้าผาหินที่มีความสูงถึง 900 เมตร วัดจากที่ราบพาโร ตำนานกล่าวไว้ว่าท่าน Guru Padmasambhava หรือ พระปทุมสมภพในภาคยักษ์ หรือพระศาสดาองค์ที่สองตามความเชื่อของชาวภูฏาน ได้เหาะมาบนหลังเสือตัวเมีย มายังหน้าผาแห่งนี้เพื่อทำวิปัสนากรรมฐาน จึงได้ชื่อว่าถ้ำเสือ หลังจากที่สำเร็จสมาธิแล้ว ท่านจึงได้สร้างศาสนสถานแห่งนี้ขึ้น  ชาวภูฏานส่วนใหญ่มีความปรารถนาแรงกล้าที่จะได้ขึ้นมาแสวงบุญที่ Taksang สักครั้งหนึ่งในชีวิต  การปีนเขาจะใช้เวลาประมาณ 4-5 ชั่วโมง (ไป-กลับ) มีบริการให้เช่าม้าได้ที่ตีนเขา ค่าบริการท่านละประมาณ USD$12-15 (ไม่รวมอยู่ในค่าทัวร์)   ช่วงเย็นรับประทานอาหารเย็นที่บ้านชาวนา หรือที่ภัตตาคาร  คืนนี้พักค้างคืนที่เมืองพาโร (Alt; 2280m) – Tashi Namgay Resort หรือ เทียบเท่า
หมายเหตุ มีบริการการอาบน้ำแร่หิน หรือ Stone bath หรือเรียกว่า Chu Tsen ที่ขึ้นชื่อของภูฎานอีกด้วย โดยจะนำหินจากแม่น้ำที่มีแร่ธาตุอุดมอยู่มากมายมาแช่ลงในน้ำอุ่นจนกลายเป็นน้ำแร่ และให้ท่านลงไปแช่ อาบในอ่างไม้ผสมกับสมุนไพรตามสไตล์ชาวภูฎาน โดยเชื่อว่าจะช่วยบำรุงผิวพรรณ และรักษาโรคผิวหนังได้ดี (หากสนใจจะแช่น้ำแร่จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมท่านละประมาณ USD$12-15โดยใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมง-หนึ่งชั่วโมง) แนะนำให้เตรียมผ้าถุงไปเปลี่ยน

วันที่ 6 – อังคาร 20 ธ.ค. – พาโร – กรุงเทพฯ(L/D)
เช้า        หลังอาหารเช้านำท่านสู่สนามบินนานาชาติพาโร
09:30น.     เช็คอินที่สนามบินพาโร สายการบิน Druk Air เที่ยวบินที่ KB 130 พาโร-กรุงเทพฯ
11:30น.     เครื่องบินเหินฟ้าจากสนามบินพาโร
12:00น.     เครื่องแวะรับ/ส่งผู้โดยสารที่ Bagdoggra, India เป็นเวลา 30นาที
16:30น.     เดินทางถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ

อัตรานี้รวม : ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ กรุงเทพฯ – พาโร ชั้นประหยัด/ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง/ค่ารถนำเที่ยวภายในภูฏาน/ไกด์ภาษาอังกฤษ/หัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย/ค่าโรงแรมที่พักตามมาตรฐานการท่องเที่ยวภูฎาน (2 ท่านต่อ 1 ห้อง หรือ 3 ท่านต่อ 1 ห้อง)/ ค่าวีซ่าภูฏาน / ค่าบัตรเข้าชมสถานที่เที่ยว/ ค่าอาหารมาตรฐานตามรายการ/ประกันการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท

mbt outlet
Mulberry UK
mulberry handbags
christian louboutin pas cher
hollister online shop deutschland
Jordan Pas Cher
cheap toms
retro jordan shoes
mulberry outlet
air jordan 11
Jordan Pas Cher
lancel pas cher
Mulberry UK
toms outlet
mulberry bags
Mulberry Outlet
lancel pas cher
hollister online shop
lancel pas cher
occhiali ray ban
เรื่องนี้ถูกเขียนใน ทัวร์ภูฏาน และติดป้ายกำกับ , , , , , , , , , , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *