ทัวร์ภูฎานเที่ยวเมืองพาโร ทิมพูพูนาคาธันวาคม 54

bhutan-1-400x250
รหัสทัวร์ : BHT01 (5D4N)
กำหนดวันเดินทาง : 8-12 ธ.ค. 54 ค่าบริการ 55,900 บาท ( 10 ท่านเดินทางมีหัวหน้าทัวร์)
หมายเหตุ : เดินทางได้ตั้งแต่ 1 ท่านไป (ไม่มีหัวหน้าทัวร์)
ทัวร์ภูฎาน  เมืองพาโร ชมพิพิธภัณฑ์ Ta Dzong ป้อม Rimpung Dzong เมืองทิมพู  ชมวิวที่ Buddha Gang อนุสรณ์สถาน Memorial Ghorten สำนักงาน Tashichho Dzong  พิพิธภัณฑ์มรดกพื้นบ้านภูฎาน หอคอย BBS สวนสัตว์ทาคิน ชม 108 สถูป วัด Drukwangye Lhakhang  เมืองพูนาคา ชมป้อมวังดีโพดรัง พูนาคาซอง เมืองพาโร วัดทักซัง เที่ยวภูฎานดินแดนของมังกรสายฟ้า 5 วัน 4 คืน
วันที่ 1 – พฤหัสบดี 8 ธ.ค. – กรุงเทพฯ – พาโร (Alt; 2280m) – ทิมพู (Alt; 2320m) (54km/1 ? hr)           (-/L/D)
05:20น.     พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 แถว W ประตู 10 เช็คอินสายการบิน Druk Air สายการบินแห่งชาติภูฏาน กรุงเทพฯ-พาโร เที่ยวบินที่ KB 141
07:20น.     เหินฟ้าสู่เมืองพาโร เครื่องแวะรับ/ส่งผู้โดยสารที่ Guwahati, India เป็นเวลา 30นาที
09:20น.     เครื่องบินเหินฟ้าจากสนามบิน Guwahati
10:45น.     เดินทางถึงเมืองพาโร (2,280m)   ตอนนำเครื่องลงท่านจะได้สัมผัสกับขุนเขาอันกว้างใหญ่ใกล้แค่เอื้อม ดุจดั่งเข้าสู่อ้อมกอดของหุบเขาแห่งเมืองพาโร สำหรับท่านที่รักการถ่ายภาพ ความอลังการของทิวทัศน์จะทำให้ท่านได้ภาพที่งดงาม อัศจรรย์ที่สุดภาพหนึ่งของการเดินทางครั้งนี้
ท่านจะได้รับการประทับตราวีซ่าที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองที่พาโร เมื่อผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง พาท่านแลกเงินเป็นเงินนูของภูฎานที่สนามบินหลังจากรับกระเป๋า เจ้าหน้าที่ที่คอยต้อนรับอยู่ที่สนามบิน
เที่ยง    บริการอาหารกลางวัน หลัง นำท่านเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ Ta Dzong ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ดีที่สุดในเอเชีย จากนั้น นำท่านเยี่ยมชมป้อม  Rimpung Dzong (ป้อมแห่งอัญมณี)  เดินทางต่อไปยังเมืองทิมพู เมืองหลวงของภูฎาน (54กม 1ชม.ครึ่ง) ถึงเมืองทิมพู นำท่านไปชมวิวเมืองทิมพู ที่ Buddha Gang ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปที่ใหญ่ที่สุดในภูฎาน อยู่บนยอดเขาที่เป็นจุดที่เชื่อว่าเป็นแหล่งรวมพลังของประเทศ จากนั้นแวะชมความศรัทธาของชาวทิมพูต่อศาสนาที่ Memorial Chorten อนุสรณ์สถาน ที่สร้างในปี 1974 เพื่อเป็นอนุสรณ์สำหรับอดีตกษัตริย์ภูฏานองค์ที่สามที่ล่วงลับ ที่นี่ท่านจะได้เห็นชาวภูฎานและนักแสวงบุญจำนวนมากมานั่งสวดมนต์หมุนกงล้อมนตรา และเดินเวียนเทียนรอบสถูป จากนั้นนำท่านสู่ Tashichho Dzong ซึ่งเป็นอาคารสำนักงานที่ใช้ทรงงานของกษัตริย์ ประกอบไปด้วยท้องพระโรง และศาสนสถานอยู่ภายใน เนื่องจากที่นี่เป็นเขตพระราชฐานจึงไม่อนุญาตให้สวมเสื้อแขนกุด กางเกงขาสั้น รองเท้าแตะ   จากนั้นรับประทานอาหารไทยที่ร้านอาหารไทยแห่งเดียวในภูฎาน
เย็น    บริการอาหารเย็น หลังอาหาร นำท่านเช็คอินเข้าสู่ที่พัก อิสระเดินเล่นชมเมืองทิมพู คืนนี้พักในเมืองทิมพู (Alt; 2320m)

วันที่ 2 – ศุกร์ 9 ธ.ค. – ทิมพู (Alt; 2320m) – โดชูลาพาส (Alt; 3150m) – วังดี (Alt.1240m) (70km/3hrs)  (B/L/D)
เช้า    หลังจากอาหารเช้า พาท่านเยี่ยมชมพิพิทธภัณฑ์มรดกพื้นบ้านภูฎานเป็นบ้านเก่าอายุกว่า 200 ปี ภายในจำลองวิถีชีวิตของชาวภูฎานในอดีตไว้อย่างครบครัน ไปชมวิวที่ หอคอย BBS ซึ่งเป็นที่หนุ่มสาวขนานนามว่าเป็น สถานที่โรแมนติก หรือ Romantic Point เป็นอีกจุดที่เราจะได้บันทึกภาพเมืองทิมพูทั้งเมือง แล้วไปเที่ยวชมสัตว์ประจำชาติภูฏานที่ สวนสัตว์ทาคิน ชมตัวทาคิน สัตว์ประจำชาติของประเทศภูฏาน จากนั้นมุ่งหน้าสู่ Dochula Pass ที่ระดับความสูง 3150 เมตรจากระดับน้ำทะเล
เที่ยง    รับประ อาหารกลางวันพร้อมดื่มด่ำธรรมชาติทิวทัศน์ของภูเขาหิมาลัยด้านตะวันตกอันตระการตา พร้อมยอดเขาต่างๆเรียงราย รวมไปถึงยอดเขาที่สูงที่สุดอย่าง Chomolhari (7328 เมตร) ทิวทัศน์ระหว่างทางจะเต็มไปด้วยความสวยงามของต้นไม้ในเขตอัลไพน์สลับกับพืชเขตร้อน
ชม 108 สถูป สถานที่แห่งนี้สร้างขึ้นเมืองปีค.ศ.2005 เพื่อเป็นอนุสรณ์ให้กับทหารวีรชนชาวภูฏานที่เสียชีวิตจากสงครามอัสสัม ชมวัด Drukwangyel Lhakhang ที่พระราชินีในรัชกาลที่ 4 ทรงสร้างถวายแด่กษัตริย์องค์ที่ 4 ห้องด้านหน้าวัดมีรูปเจ้าชายและเจ้าหญิงทุกพระองค์ในรูปของนางฟ้าและเทวดาทรงดนตรี ภายในวัดตกแต่งสวยงามด้วยภาพจิตรกรรมฝาผนังบอกเล่าเรื่องราวประวัติของประเทศภูฎานและพระราชกรณียกิจที่สำคัญของกษัตริย์องค์ที่ 4  จากนั้นนำท่านเดินทางต่อไปยังเมืองวังดี
เย็น        บริการอาหารเย็น จากนั้นนำท่านเช็คอินเข้าที่พัก คืนนี้พักที่เมืองวังดี(Alt.1240m)

วันที่ 3 – เสาร์ 10 ธ.ค. – พูนาคา – วังดีโปดรัง (Alt.1240m) – ทิมพู (Alt; 2320m) (70km/3hrs) (B/L/D)
เช้า    บริการอาหารเช้า หลังอาหารเช้า เยี่ยมชม ป้อมวังดีโพดรัง จากนั้นเดินทางสู่เมืองพูนาคาเมืองหลวงเก่ากว่า 300ปีของภูฏาน ซึ่งตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามของแม่น้ำ ระยะทาง 13 กิโลเมตรจากเมืองวังดี  เยี่ยมชมพูนาคาซอง หนึ่งในป้องปราการที่สวยงามที่สุดในภูฏาน เป็นป้อมที่สร้างเป็นอันดับสองของภูฏาน ในอดีตเมื่อครั้งเมืองพูนาคายังเป็นเมืองหลวง ป้อมแห่งนี้ได้ถูกใช้เป็นที่ทำการของรัฐบาล ปัจจุบันเป็นที่พักในฤดูหนาวของพระชั้นผู้ใหญ่ ป้อมนี้ตั้งอยู่ ณ บริเวณที่แม่น้ำ Phochu และ แม่น้ำ Mochu ไหลมาบรรจบกัน
เที่ยง    บริการอาหารกลางวัน หลังจากนั้นเดินทางกลับเมืองทิมพู เมื่อถึงเมืองทิมพู
เย็น     บริการอาหารเย็น ณ  โรงแรมที่พัก อิสระช้อปปิ้งของที่ระลึก คืนนี้พักที่เมืองทิมพู (Alt; 2320m)

วันที่ 4 – อาทิตย์ 11 ธ.ค.- ทิมพู (Alt; 2320m) – พาโร (Alt; 2280m) (54km/1 ? hr) –  ทักซัง (B/L/D)
เช้า    บริการอาหารเช้า หลังอาหารเช้าที่โรงแรม มุ่งหน้ากลับไปเมืองพาโร   ถึงเมืองพาโร  พาท่านเยี่ยมชมวัด Kichu Lhakhan หนึ่งในวัดที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศภูฏาน สร้างโดยกษัตริย์ธิเบตในปี ค.ศ.659 
เที่ยง    บริการอาหารกลางวัน จากนั้นเดินขึ้นสักการะวัดทักซัง หรือ วัดถ้ำเสือ วัดที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในภูฎาน วัดทักซัง หรือ วัดถ้ำเสือ เป็นศาสนสถานที่มหัศจรรย์ เพราะตัววัดเหมือนเกาะอยู่บนหน้าผาหินที่มีความสูงถึง 900 เมตร วัดจากที่ราบพาโร ตำนานกล่าวไว้ว่าท่าน Guru Padmasambhava หรือ พระปทุมสมภพในภาคยักษ์ หรือพระศาสดาองค์ที่สองตามความเชื่อของชาวภูฏาน ได้เหาะมาบนหลังเสือตัวเมีย มายังหน้าผาแห่งนี้เพื่อทำวิปัสนากรรมฐาน จึงได้ชื่อว่าถ้ำเสือ หลังจากที่สำเร็จสมาธิแล้ว ท่านจึงได้สร้างศาสนสถานแห่งนี้ขึ้น  ชาวภูฏานส่วนใหญ่มีความปรารถนาแรงกล้าที่จะได้ขึ้นมาแสวงบุญที่ Taksang สักครั้งหนึ่งในชีวิต ใช้เวลาการปีนเขาจะใช้เวลาประมาณ 4-5 ชั่วโมง (ไป-กลับ) มีบริการให้เช่าม้าได้ที่ตีนเขา ค่าบริการท่านละประมาณ USD$12-15 (ไม่รวมอยู่ในค่าทัวร์)

หมายเหตุ : สามารถจัดหาม้าได้ตามจำนวนคน

เย็น        บริการอาหารเย็น  คืนนี้พักค้างคืนที่เมืองพาโร (Alt; 2280m)

วันที่ 5 – จันทร์ 12 ธ.ค. – พาโร – กรุงเทพฯ    (B/-/-)
เช้า        บริการอาหารเช้า หลังอาหารเช้านำท่านสู่สนามบินนานาชาติพาโร
09:45น. เช็คอินที่สนามบินพาโร สายการบิน Druk Air เที่ยวบินที่ KB 126 พาโร-กรุงเทพฯ
11:45น. เครื่องบินเหินฟ้าจากสนามบินพาโร เครื่องแวะรับ/ส่งผู้โดยสารที่ Dacca, Bangladesh เป็นเวลา 30นาที เครื่องบินเหินฟ้าจากสนามบิน Dacca
16:45น.     เดินทางถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ


อัตรานี้รวม ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ กรุงเทพฯ – พาโร ชั้นประหยัด/ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง/ค่ารถนำเที่ยวภายในภูฏาน/ไกด์ภาษาอังกฤษ/หัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย/ค่าโรงแรมที่พักตามมาตรฐานการท่องเที่ยวภูฎาน (2 ท่านต่อ 1 ห้อง หรือ 3 ท่านต่อ 1 ห้อง)/ ค่าวีซ่าภูฏาน / ค่าบัตรเข้าชมสถานที่เที่ยว/ ค่าอาหารมาตรฐานตามรายการ/ประกันการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม)

อัตรานี้ไม่รวม ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ นอกเหนือจากรายการ/ ค่าเครื่องดื่ม/ค่าน้ำหนักเกินกว่าสายการบินกำหนด 20kg. /ค่าทิปไกด์และคนขับรถ/ค่าโทรศัพท์/ค่าซักรีด/เครื่องดื่มนอกเหนือจากรายการ/ค่าม้าขึ้นวัดทักซัง/ค่าอาบน้ำแร่หิน/ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีบริการ 3% (กรณีต้องการใบเสร็จแบบถูกต้อง)

Hollister Pas Cher
ray ban outlet
mulberry outlet
hogan outlet
louboutin femme
lancel pas cher
michael kors bags
michael kors outlet
ray ban sunglasses
kate spade outlet
lancel pas cher
cheap toms
Jordan Pas Cher
mulberry outlet
cheap toms
fake ray ban
karen millen outlet
mulberry bags
longchamp sale
Mulberry UK
เรื่องนี้ถูกเขียนใน ทัวร์ภูฏาน และติดป้ายกำกับ , , , , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *