ทัวร์นิวซีแลนด์เดือนตุลาคม 2559 เกาะเหนือ 7วัน 4 คืน โดยสายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ (SQ)

เที่ยวชมเส้นทางยอดนิยมกับโปรแกรมเที่ยวสบายๆ หลากหลายอรรถรสใน ประเทศนิวซีแลนด์ เกาะเหนือ(NEWZEALAND) พร้อมชมความงดงาม อลังการและน่าอยู่ของเมืองน้อยใหญ่ ทั้งอ็อคแลนด์ และ เวลลิงตัน ตะลึงกับมหัศจรรย์ธรรมชาติที่หาชมได้ยาก ถ้ำหนอนเรืองแสง (WAITOMO GLOW WORM CAVES) ที่เปล่งประกายดั่งดาวระยิบระยับบนท้องฟ้า และได้สัมผัสสถานที่ถ่ายทำจริงและเบื้องหลังการถ่ายทำภาพยนตร์ เดอะ ฮอบบิท (HOBBITON)
พิเศษ!! รับประทานอาหารที่ปรุงแบบชาวเมารี พร้อมชมโชว์การแสดงของชาวพื้นเมืองเมารี

Code : NORTH ISLAND, NEW ZEALAND 7D 4N (SQ) นิวซีแลนด์ 7D 4N Airline : SQ
วันเดินทาง
ราคาทัวร์
20-26 พ.ย. 2559 ุ63,900 บาท/ท่าน

วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ – สิงคโปร์
12.30 น. คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ (SQ) ประตู 5 เคาน์เตอร์ Q โดยมีเจ้าหน้าที่ TOUR คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก
15.30 น. ออกเดินทางสู่ สิงคโปร์โดยสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SQ 977
***คณะเดินทางวันที่ 20 พ.ย. 59 ออกเดินทางเวลา 15.40 น. และถึงสิงคโปร์ เวลา 19.10 น.***
18.55 น. เดินทางถึงประเทศสิงคโปร์ นำท่านแวะเปลี่ยนเครื่องบินเพื่อเดินทางต่อสู่ประเทศนิวซีแลนด์
21.10 น. ออกเดินทาง โดยสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SQ285 สู่สนามบินโอ๊คแลนด์
***คณะเดินทางวันที่ 20 พ.ย. 59 ออกเดินทางเวลา 20.50 น. และถึง อ็อคแลนด์ เวลา 11.45 น.***
วันที่สองของการเดินทาง อ็อคแลนด์ – สะพานฮาร์เบอร์ – ช้อปปิ้ง ย่านควีนส์ สตรีท   – นั่งเรือข้ามฟากสู่เดวอนฟอร์ต

11.50 น.   เดินทางถึง เมืองอ็อคแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์ (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 6 ชั่วโมง ) นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง แล้วนำท่านเดินทางสู่ตัวเมืองอ็อค
แลนด์ เมืองที่ใหญ่อันดับหนึ่ง ซึ่งเป็นศูนย์กลางสำคัญในด้าน ทั้งการค้า การศึกษา การเงิน
เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
บ่าย     นำท่านชมท่าเรือริมอ่าวอันงดงามที่เต็มไปด้วยเรือน้อยใหญ่นับร้อยลำที่เทียบท่าอยู่ ท่านจะสามารถมองเห็นสะพานฮาร์เบอร์ ขึ้นชมเขาอีเดน ภูเขาไฟที่ดับแล้ว จุดชมวิวทิวทัศน์ของเมืองอ็อคแลนด์ทั้งเมืองได้อย่างชัดเจนในแบบพาโนราม่า จากนั้นให้ท่านได้ช้อปปิ้งและเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัยบนถนนควีนส์ สตรีท แหล่งการค้าที่สำคัญเต็มไปด้วยสินค้านานาชนิดที่รอท่านไปจับจ่ายใช้สอยกันอย่างเต็มที่ จากนั้นนำท่านล่องเรือข้ามฟากจากเมืองอ๊อคแลนด์สู่ท่าเรือเดวอนฟอร์ต โดยท่านจะได้ชมความงดงามของอ่าวอ๊อคแลนด์อย่างใกล้ชิดในมุมที่แตกต่าง เทียบท่าขึ้นบริเวณท่าเรือเดวอนฟอร์ต นำชมสถาปัตยกรรมอันโดดเด่น บ้านเรือนที่สวยงาม ร้านกาแฟน่านั่ง ทั้งร้านค้าจำหน่ายของที่ระลึกเก๋ไก๋ บนถนนวิคตอเรีย ให้ท่านสัมผัสบรรยากาศเมืองน่ารักในมุมที่แตกต่างโดยเดินขึ้นไปชมวิวของเมืองที่เขาวิคตอเรียที่สามารถมองลงมาเห็นวิวอีกมุมของเมืองอ๊อคแลนด์
ค่ำ     รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
นำคณะเข้าสู่ที่พัก โรงแรม AUCKLAND CITY HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่สามของการเดินทาง อ็อคแลนด์ – ถ้ำหนอนเรืองแสงไวโตโม่ – หมู่บ้านชาวฮอบบิท  – โรโตรัว
เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารของโรงแรม
นำท่านเดินทางผ่านบรรยากาศธรรมชาติที่กลมกลืนในวิถีชีวิตแบบคนท้องถิ่นทั้งฟาร์มเลี้ยงแกะ ฟาร์มกวาง ฟาร์มวัว และเนินเขาน้อยใหญ่ ไปยังเมืองไวโตโม่ที่ตั้งของถ้ำหนอนเรืองแสงอันลือชื่อที่ห้ามพลาดในการมาเยือนเมืองนี้ นำท่านเข้าชม ถ้ำหนอนเรืองแสงไวโตโม่ (WAITOMO CAVES) ถ้ำที่มีปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่หาดูได้ยากของหนอนเรืองแสงนับล้านตัว ที่พากันเปล่งแสงเป็นประกายระยิบระยับ ดั่งดวงดาวบนท้องฟ้าที่เปร่งประกายยามค่ำคืน โดยล่องเรือเข้าไปในถ้ำพร้อมทั้งมีมัคคุเทศก์ท้องถิ่นบรรยายและนำชมถ้ำอันเงียบสงบ อีกทั้งความงดงามของถ้ำหินงอกหินย้อยนวัตกรรมจากธรรมชาติที่รอการไปเยือนของนักท่องเที่ยวอยู่เสมอ
ระยะทาง 195กม. ใช้เวลาเดินทาง ประมาณ 3 ชม.
เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
บ่าย จากนั้นนำท่านตามรอยหนังดัง ลอร์ด ออฟ เดอะ ริงส์ และ เดอะ ฮอบบิท สัมผัสสถานที่ถ่ายทำ ณ หมู่บ้านของชาวฮอบบิท แห่งเมืองมาตามาตา (HOBBITON MOVIE SET) ฟาร์มเลี้ยงแกะ อันกว้างใหญ่และธรรมชาติอันงดงามของเทือกเขา ไคไมเรนจ์ ( Kaimai Ranges ) นำชมหมู่บ้านฮอบบิทในภาพยนตร์ดังเรื่อง The Hobbit ที่เรียงรายอยู่มากถึง 44 หลัง แต่ละหลังมีเอกลักษณ์แตกต่างกันออกไป บ้างก็ปกคลุมไปด้วยหญ้าและบ้างก็ประดับด้วยไม้ดอกอันงดงามหน้าบ้าน เป็นบรรยากาศเมืองเล็กน่ารักที่ชวนไปสัมผัสยิ่ง จากนั้นเดินทางต่อสู่ เมืองโรโตรัว
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นำคณะเข้าสู่ที่พัก โรงแรม SUDIMA HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่สี่ของการเดินทาง โรโตรัว – เรนโบว์ สปริงส์ – อโกรโดม – โรโตรัว – ชิมอาหารพร้อมชม
การแสดง ณ ศูนย์วัฒนธรรมของชาวเมารี
เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารของโรงแรม
เมืองโรโตรัว เป็นที่ตั้งของ TE PUIA ศูนย์วัฒนธรรมและศูนย์การฝีมือของชาวเมารี ไม่ว่าจะเป็น การแกะสลักไม้ หรือการทอเครื่องนุ่งห่มที่เป็นเอกลักษณ์ พร้อมชมบ่อน้ำพุร้อน บ่อโคลนเดือด สิ่งมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นจากพลังความร้อนใต้พิภพที่พวยพุ่งจากพื้นดินโดยผสมแร่ธาตุต่างๆตามธรรมชาตินำความร้อนจากใต้พิภพมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันอีกหนึ่งวิถีที่เป็นเอกลักษณ์ประจำถิ่น คือสามารถปรุงอาหารจากการนำเนื้อสัตว์ไปฝังในดินที่มีความร้อนสูงจนกว่าจะสุกและนำมารับประทานได้ โดยชาวเมารีเรียกอาหารประเภทนี้ว่าฮังงิ (HANGI) นอกจากอาหาร การแสดง ที่น่าสนใจของชนเผ่าพื้นเมืองที่เรียกว่าเมารีนี้แล้ว โรโตรัวยังมีสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมที่สำคัญของเกาะเหนืออีกด้วย นำท่านเดินทางสู่ เรนโบว์ สปริง ( RAINBOW SPRINGS) สถานอนุรักษ์พันธุ์ปลาเทร้าท์นับหมื่นตัวที่มาวางไข่ตามธรรมชาติบริเวณทะเลสาบ อีกทั้งยังสามารถชมต้นเฟิร์นสีเงินซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของประเทศนิวซีแลนด์ได้อีกด้วย
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
บ่าย นำท่านสู่ อโกรโดม (AGRODOME) ฟาร์มเลี้ยงแกะใหญ่แห่งหนึ่งของเมืองโรโตรัว ชมการแสดงของแกะพันธุ์ต่างๆที่เดินเรียงรายบนเวทีให้ท่านชมและโชว์ความสามารถของสายพันธุ์ ให้ท่านสัมผัสถึงความน่ารักของการป้อนอาหารเจ้าแกะตัวน้อย ประทับใจกับการชมการสาธิตการตัดขนแกะ และการต้อนแกะโดยสุนัขแสนรู้จากนั้นเดินทางกลับสู่ เมืองโรโตรัว
ค่ำ รับประทานอาหารที่ปรุงแบบชาวเมารี พร้อมชมโชว์การแสดงของชาวพื้นเมืองเมารี
นำคณะเข้าสู่ที่พัก โรงแรม SUDIMA HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่ห้าของการเดินทาง โรโตรัว – ทะเลสาบเทาโป ชมน้ำตกฮูก้า – ชมการกระโดดบันจี้ –
นาเพียร์ – เวลลิงตัน
เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารของโรงแรม
จากนั้นเดินทางสู่ ทะเลสาบเทาโป ซึ่งเป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดของประเทศนิวซีแลนด์และเป็นแหล่งที่อยู่ของปลาเทร้าสีรุ้ง นำท่านชมน้ำตกฮูก้า อันงดงามของแม่น้ำไวคาโตที่ไหลเชี่ยวกราดผ่านช่องเขาแคบและชั้นหินสูงลงมากลายเป็นน้ำตกที่งดงามนักโดยเฉพาะยามต้องแสงแดด จากนั้นนำท่านชม การกระโดดบันจี้จั้ม ณ บริเวณสะพานคาวารัว เป็นแห่งแรกต้นตำรับของโลกที่เปิดทำการให้นักท่องเที่ยวทำกิจกรรมอันน่าตื่นเต้นนี้ จนมีชื่อเสียงไปทั่วโลก และเมื่อท่านมาเที่ยวนิวซีแลนด์ก็ไม่ควรที่จะพลาดกิจกรรมที่ท้าทายสุดๆนี้ (เหมาะแก่ผู้ที่ชื่นชอบกิจกรรมท้าทายและมีสุขภาพพร้อมและเอื้ออำนวยเท่านั้น) ด้วยความสูง 43 เมตร จากสะพานกระโดดลงสู่พื้นน้ำที่ไหลเชี่ยวกราดด้านล่าง หรือท่านสามารถเลือกนั่งเรือเร็วเจ็ทโบ๊ทความเร็วสูง ไปตามลำน้ำแคบๆและเชี่ยวกราด ท่ามกลางโขดหินสูงชันอันระทึกขวัญและสร้างความตื่นเต้นสุดๆ ที่ท่านจะไม่มีวันลืมเลยทีเดียว (การกระโดดบันจี้ และการนั่งเรือเร็วเจ็ทโบ๊ท เป็นทัวร์เสริมพิเศษ ไม่ได้รวมอยู่ในรายการทัวร์ หากท่านมีความประสงค์ที่ทำกิจกรรมนี้ กรุณาแจ้งหัวหน้าทัวร์ล่วงหน้า เพื่อทำการจองและอำนวนความสะดวกแก่ท่าน)
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
บ่าย นำท่านเดินทางต่อสู่เมือง Napier ซึ่งเป็นเมืองเล็กๆในอาณาเขตของอ่าว Hawke ซึ่งอยู่ทางชายหาดด้านตะวันออกของเกาะตอนเหนือของนิวซีแลนด์ นำท่านชม ตึกต่างๆ ในเมือง Napier ซึ่งท่านจะเห็นได้ว่าอาคารบ้านเรือนจะเป็นสีออกพาสเทล นุ่มๆ ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางต่อสู่เมือง Wellington
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารไทย
นำเข้าสู่ที่พัก โรงแรม WEST PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่หกของการเดินทาง เวลลิงตัน – สนามบิน
เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ยอดเขาเมาท์วิคทอเรีย ชมสวนสาธารณะและวิวที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพของเมืองอย่างกว้างไกล บ้านเรือนที่ตั้งอยู่บนเนินเขา รายล้อมด้วยท่าเรือน้ำลึก อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางทางการเมือง การปกครอง ชมตึกรัฐสภาที่เป็นรูปรวงผึ้งที่แปลกตา และชมอาคารสถานีรถไฟที่เก่าแก่สวยงาม นำท่านไปยังZealandia หุบเขาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เป็นที่อยู่ของสัตว์หายากหลายชนิด
เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นำเข้าชมพิพิธภัณฑ์เทปาป้า (Te Papa) ที่ทันสมัยและใหญ่ที่สุดในนิวซีแลนด์ ชมเทคโนโลยีที่นำเสนอเรื่องราวต่างๆของชาวเมารีและประวัติความเป็นมาของประเทศนิวซีแลนด์ได้อย่างน่าสนใจอิสระให้ท่านได้เดินเล่นและช้อปปิ้งใจกลางเมือง
18.00 น.    นำท่านเดินทางสู่สนามบินเมืองเวลลิงตัน
21.15 น.    ออกเดินทางสู่สนามบินดูไบด้วยเที่ยวบิน SQ 292
***คณะเดินทางวันที่ 20 พ.ย. 59 ออกเดินทางเวลา 21.20 น. และถึงสิงคโปร์ เวลา 05.40 น.***
วันที่เจ็ดของการเดินทาง สนามบินสุวรรณภูมิ
05.50 น. เดินทางถึงสนามบินชางฮี ประเทศสิงคโปร์
07.10 น. ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิด้วยเที่ยวบิน SQ970
***คณะเดินทางวันที่ 20 พ.ย. 59 ออกเดินทางเวลา 07.15 น. และถึงกรุงเทพฯ เวลา 08.40 น.***
08.35 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่าตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด ( Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่ต่อ จะต้องไม่เกินจำนวนวัน และอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสายการบิน)
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ
4. ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า
5. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
6. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
7. ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่)
ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
** ลูกค้าท่านใดสนใจ…ซื้อประกันการเดินทางสำหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้ **
– เบี้ยประกันเริ่มต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
– เบี้ยประกันเริ่มต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
**ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี **
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ล้านบาท]
**ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุน้อยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี **
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท]
8. มัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง
9. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

อัตรานี้ไม่รวม
1. ค่าธรรมเนียมการจัดทำหนังสือเดินทาง
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ , ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่าน้ำหนักเกินจากทางสายการบินกำหนดเกินกว่า 20 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิ้น, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น
3. ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
4. ค่ายกกระเป๋าเดินทางที่โรงแรม / (โรงแรมที่พักบางแห่งอาจไม่มีพนักงานยกกระเป๋า)
5. ค่าทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย (โดยมาตรฐาน 3 NZD ต่อคน ต่อวัน : 7 x 3 = 21 NZD)
6. ค่าทิปพนักงานที่ขับรถที่นิวซีแลนด์ตลอดรายการเดินทาง (โดยมาตรฐาน 3 NZD ต่อคน ต่อวัน : 5 x 3 = 15 NZD)
7. ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศนิวซีแลนด์

เงื่อนไขการจอง
1. ชำระเงินมัดจำท่านละ 20,000 บาท ภายใน 48 ชั่วโมงหลังการจอง โดยโอนเข้าบัญชี ที่นั่งจะยืนยันเมื่อได้รับ
เงินมัดจำแล้วเท่านั้น
2. ส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื่อทำการจองคิวยื่นวีซ่า ภายใน
3 วันนับจากวันจอง หากไม่ส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการจองทัวร์โดยอัตโนมัติ
3. เมื่อได้รับการยืนยันว่ากรุ๊ปออกเดินทางได้ ลูกค้าจัดเตรียมเอกสารให้การขอวีซ่าได้ทันที
4. หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่
ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
5. การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกัน ทั้งแบบหมู่คณะและยื่น
รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนการจองได้จากทางเจ้าหน้าที่
8. หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจำตัว หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะ

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ทัวร์ต่างประเทศ, ทัวร์นิวซีแลนด์, ทัวร์นิวซีแลนด์ โปรโมชั่น, ทัวร์นิวซีแลนด์ตุลาคม, ทัวร์นิวซีแลนด์พฤศจิกายน คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *