ทัวร์ดูไบ เที่ยวดูไบ The Miracle of Oman and Dubai 7 วัน 4 คืน โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)

ทัวร์ดูไบ – มัสกัต – หุบเขาตีวี Tiwi – ซูร์ -นิซวา – ตลาดพื้นเมือง – ป้อมนิซวา – ปราสาทจาบรินมัสกัต – สุเหร่าประจำกรุงมัสกัต – พระราชวัง อัล อาลาม พาเลซ-พิพิธภัณฑ์ดูไบ – นั่งเรือ Abra Ride – ตลาดเครื่องเทศ และ ตลาดทอง – The Palm Project – นั่งรถ 4WD ตะลุยทะเลทราย  ตึกเรือใบ – ตลาด Medinat Jumeirah Souk – Mall of the Emirates

Code : The Miracle of Oman and Dubai Dubai-Oman 7วัน 4คืน Airline : เอมิเรตส์ EK
วันเดินทาง
ราคาทัวร์
5-11 กรกฏาคม 60 46,900 บาท/ท่าน
7-13 สิงหาคม 60 46,900 บาท/ท่าน

วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ
23.00 น.     คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศประตู 9 เคาน์เตอร์ T สายการบินเอมิเรตส์ โดยมีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับ

วันที่สองของการเดินทาง กรุงเทพฯ – ดูไบ – มัสกัต – หุบเขาตีวี Tiwi – ซูร์
02.20 น.    ออกเดินทางสู่ดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK371
***คณะเดินทางวันที่ 8-14 พ.ค.,5-11 ก.ค.,26 ก.ค.- 1 ส.ค. พร้อมกันเวลา 22.30 น.ออกเดินทางโดยเที่ยวบินที่ EK385 เวลา 01.35 น.ถึง ดูไบเวลา 04.45 น.***
05.30 น.     เดินทางถึง สนามบินดูไบ แวะรอเปลี่ยนเครื่อง
08.30 น.     ออกเดินทางสู่กรุงมัสกัต ประเทศโอมาน โดยเที่ยวบิน EK862
09.30 น.     เดินทางถึงกรุงมัสกัต ประเทศโอมาน นำท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร (เวลาท้องถื่นช้ากว่าประเทศไทย 3 ชั่วโมง)
เที่ยง          รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
บ่าย            จากนั้นเลาะเลียบชายฝั่งทะเลไปยังเมืองไปยังเมือง Wadi Shaab ตั้งอยู่ในรัฐ Al Sharqiyah ระยะทาง 160 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม. นำท่านชม Bimmah sinkhole โอเอซิสที่สวยงามแปลกตา ตั้งอยู่ท่ามกลางช่องแคบที่อยู่ระหว่างภูเขาหินสูงชัน แหล่งน้ำธรรมชาติที่สีน้ำสีครามสดใส ที่สามารถว่ายน้ำไปยังถ้ำและน้ำตกที่ซ่อนตัวอยู่ในหุบเขา จากนั้นชมความงามของหุบเขาตีวี (Tiwi) เป็นเมืองที่มีด้านหนึ่งเป็นภูเขา และ อีกด้านหนึ่งเป็นมหาสมุทร มีทิวทัสน์ที่สวยงามแปลกตา จากนั้นเดินทางต่อไปยังเมืองซูร์ (Sur) ระยะทาง 49 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที ตั้งอยู่ระหว่างมหาสมุทรอินเดีย ทะเลอารเบียน และทะเลโอมาน ท่าเรือเมืองซูร์ถือเป็นหนึ่งในท่าเรือเก่าแก่ ที่เป็นจุดขนถ่ายสินค้าของเรือเดินสมุทรจากหลายชาติกว่า100 ปี ทั้งในคาบสมุทร อารเบียน อินเดีย แอฟริกา
ค่ำ           รับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรมที่พักแบบบุฟเฟ่ต์
จากนั้นนำท่านไปยังศูนย์อนุรักษเต่า ( Ras AI Hadd Turtle Reserve) เพื่อ ชมเต่าตนุวางไข่บนชายหาด ในเวลากลางคืน เต่าจะขึ้นฝั่งขุดหลุมทราย วางไข่ แล้วกลบอย่างดีก่อนกลับลงสูทะเล เต่าตัวหนึ่งอาจวางไข่ถึง 100 ฟอง และ 60 วันไข่จะฟักเป็นลูกเต่าเล็กๆมุดออกมา แล้วรีบคลานสู่ทองทะเลอันปลอดภัย
นำคณะเข้าสู่ที่พัก SUR PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สามของการเดินทาง ซูร์ – นิซวา – ตลาดพื้นเมือง – ป้อมนิซวา – ปราสาทจาบริน
เช้า     รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
แวะถ่ายรูปกับหมู่บ้านชาวประมง (Fishing Village) เพื่อเก็บบรรยากาศของเมืองท่าอย่างแท้จริง ชมย่าน Dhow yard ที่ท่านจะได้เห็นเรือที่สร้างจากไม้สัก ที่มีรูปร่างเป็นสวยงาม สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่เมืองนิซวา (Nizwa)  ระยะทาง 308 กม.ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชม. เดินชมย่านการค้าพื้นเมืองนิซวา (Nizwa Souq) ที่ท่านสามารถเลือกซื้อของฝาก ของที่ระลึก สินค้าพื้นเมือง เป็นตลาดที่มีชีวิตชีวาตามแบบชาวโอมาน สินค้าที่มีเสน่ห์ ทั้งเครื่องประดับทำมือ เครื่องเงิน เครื่องหนัง กาแฟ และของประดับตกแต่งบ้านสไตล์โอมาน จากนั้นนำท่านสู่ป้อมโบราณนิซวา (Nizwa Fort) ป้อมปราการขนาดใหญ่ อนุสรณ์สถานแห่งชาติของโอมาน หอคอยขนาดใหญ่ ที่มีห้องมากมายสลับซับเที่ยง    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
บ่าย     นำท่านเดินทางต่อ นำท่านชม ปราสาทจาบริน (Jabrin Castle) ปราสาทสามชั้นที่สร้างขึ้นในช่วงกลางคริสตวรรษที่ 16 เป็นศูนย์กลางของการศึกษาโหราศาสตร์ (Astrology) ยา (Medicine) กฎหมายอิสลาม (Islamic Law) เป็นปราสาทที่สร้างในรูปแบบศิลปะอิสลาม ที่ภายในโดดเด่นด้วยงานแกะสลักไม้ และภาพเขียนดาวเพดานที่สวยงาม
ค่ำ      รับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรมที่พักแบบบุฟเฟ่ต์
นำคณะเข้าสู่ที่พัก GOLDEN TULIP NIZWA HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สี่ของการเดินทาง นิซวา – มัสกัต – สุเหร่าประจำกรุงมัสกัต – พระราชวัง อัล อาลาม พาเลซ – สนามบิน – ดูไบ
เช้า     รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเที่ยวชมสุเหร่าประจำกรุงมัสกัต (Grand Mosque) ระยะทาง 156 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม. นับว่าเป็นสุเหร่าที่มีความสวยงามและสำคัญของโอมาน และเป็นสุเหร่าที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศโอมาน ภายในสุเหร่าแห่งนี้ท่านจะได้เห็น พรมทอมือที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งมีขนาด 70X60 เมตร มีน้ำหนักถึง 21 ตัน ใช้ช่างฝีมือที่เป็นผู้หญิงในการถักทอถึง 600 คน และใช้ระยะ เวลาในการทอกว่าจะแล้วเสร็จถึง 4 ปี ในส่วนทางเดินทางที่เชื่อมต่อกันแต่ละห้องนั้นจะถูกประดับประดาไปด้วยกระจกสีต่าง ๆ สวยงามมาก (นักท่องเที่ยวต้องแต่งกายให้เรียบร้อย สุภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่ง สุภาพสตรี จะต้องแต่งกายให้สุภาพและมิดชิดที่สุด ต้องมีผ้าคลุมศีรษะ กรุณาเตรียมไปด้วย เพื่อเป็นการเคารพสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
จากนั้นแวะถ่ายภาพพระราชวัง อัล อาลาม พาเลซ (Al Alam Royal Palace) เป็นพระราชวังที่ประทับของสุลต่าน คาบูส ซึ่งด้านข้างจะเป็น ป้อมโบราณของโปรตุเกส มิรานี และ จาลาลี (Mirani & Jalali) สร้างในศตวรรษที่ 16 ตัวป้อมมิรานี ส่วนที่เห็นในปัจจุบันเป็นการขยายในศตวรรษที่ 18 โดยอิหม่ามอาห์เมด บิน ซาอิด และหลานในศตวรรษที่ 19 ส่วนป้อมจาลาลีถูกเปลี่ยนให้เป็นพิพิธภัณฑ์ใน ยุคของผู้ปกครองในปัจจุบัน และเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญของกรุงมัสกัต แวะชมพิพิธภัณฑ์ Bait Al Zubair เดิมเป็นบ้านของครอบครัว Al Zubair ต่อมาได้กลายเป็นพิพิธภัณฑ์จัดแสดงอาวุธ เครื่องประดับ และ เครื่องแต่งกาย พร้อมกับสิ่งของเครื่องใช้และภาพถ่ายอันเก่าแก่ เปิดให้เข้าชมตั้งแต่ปี 1998 ซึ่งพิพิธภัณฑ์แห่งนี้สะท้อนถึงความร่ำรวยทางวัฒนธรรมและประเพณีของโอมาน
15.00 น.    นำคณะเดินทางสู่สนามบินมัสกัต
19.10 น.     ออกเดินทางกลับสู่ดูไบ โดยเที่ยวบินที่ EK865
20.15 น.     เดินทางถึงสนามบินดูไบ (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 3 ชั่วโมง) หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
นำท่านสู่ที่พัก โรงแรม HOLIDAY INN EXPRESS หรือเทียบเท่า

วันที่ห้าของการเดินทาง พิพิธภัณฑ์ดูไบ – นั่งเรือ Abra Ride – ตลาดเครื่องเทศ และ ตลาดทอง –
The Palm Project – นั่งรถ 4WD ตะลุยทะเลทราย
เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์ดูไบ (Dubai Museum) เป็นพิพิธภัณฑ์ที่ทันสมัยที่สุดในตะวันออกกลาง สร้างเมื่อศตวรรษที่ 19 บูรณะครั้งล่าสุดปี 1970 เป็นพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมเรื่องราวประวัติศาสตร์ที่สำคัญ เช่น การค้นพบงานศิลปะภายในหลุมฝังศพที่ Al Qusais ซึ่งมีอายุมากกว่า 4,000 ปี ประทับใจกับการบอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์ของชาวอาหรับโบราณผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่ จากนั้นนำท่านเดินทางไปยัง Dubai Creek เป็นทะเลที่สร้างขึ้นโดยการขุดเข้ามาในชายฝั่ง ซึ่งแบ่งนครดูไบออกเป็น 2 ส่วน คือ Deira Dubai และ Bur Dubai มีความยาวประมาณ 14 กิโลเมตร มีท่าจอดเรือ 8 ท่า ให้ท่านได้ชมและถ่ายรูปกับทัศนียภาพสองฟากฝั่งของแม่น้ำ Creek ตามอัธยาศัย ให้ท่านได้ถ่ายรูปในย่าน Bastakiya และนำท่านนั่งเรือ Abra Ride สัมผัสมนต์เสน่ห์ทางวัฒนธรรมผ่านวิถีชีวิตสองฝั่งน้ำของแม่น้ำ Creek จากนั้นเดินสู่ตลาดเครื่องเทศ (Gold & Spicy Souk)และตลาดทอง (Gold Souk) เป็นตลาดทองที่ใหญ่ที่สุดในโลก จำหน่ายผลิตภัณฑ์ Jewelry ทุกประเภท เช่น มุก อัญมณีต่าง ๆ นำท่านขึ้นรถไฟ Monorail เข้าสู่ The Palm Project เป็นสุดยอดโครงการของ U.A.E. โดยการถมทะเลให้เป็นเกาะเทียม สร้างเป็นรูปต้นปาล์ม จำนวน 3 เกาะ มีทั้งโรงแรม รีสอร์ท อพาร์ตเม้นต์ ร้านค้า ภัตตาคาร รวมทั้งสำนักงานต่าง ๆ นับว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์อันดับที่ 8 ของโลก ให้ท่านตื่นตาตื่นใจกับความความยิ่งใหญ่ของโรงแรม Atlantis อันหรูหราอลังการ
เที่ยง     รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
บ่าย     สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ที่พัก เพื่อเปลี่ยนเครื่องแต่งกายพร้อมตะลุยทะเลทราย
ท่านที่เมารถ กรุณาทานยาแก้เมาล่วงหน้าอย่างน้อยครึ่งชั่วโมง หรือควรแจ้งหัวหน้าทัวร์ให้ทราบก่อนไปทัวร์ทะเลทราย ทางทัวร์จะไม่รับผิดชอบ และไม่อนุญาตให้ผู้ที่เป็นโรคหัวใจขั้นรุนแรงนั่งรถไป Dune Safari โดยเด็ดขาด *****สำหรับท่านที่ไม่ร่วมเดินทาง Dune Safari ท่านต้องรอคณะอยู่ที่โรงแรม โดยทางบริษัท ไม่สามรถคืนค่าทัวร์ให้ได้ รวมทั้งอาหารมื้อค่ำ*****
นำท่านเดินทางไปทัวร์ทะเลทราย (Dune Safari & BBQ Dinner)
(อย่าลืมเสื้อแจ็คเกต แว่นตากันแดด รองเท้าฟองน้ำ ติดตัวไปด้วย) นำท่านขึ้นรถ 4WD (รถขับเคลื่อน 4 ล้อ) ไปทัวร์ทะเลทราย ท่านจะได้สนุกสนานและตื่นเต้นไปกับประสบการณ์อันแปลกใหม่ นั่งรถตะลุยไปบนเนินทรายทั้งสูงและต่ำสลับกันไป (Sand Dune)
ค่ำ จากนั้นให้ท่านได้เพลิดเพลินกับกิจกรรมต่างๆ ในแคมป์กระโจมแบบอาหรับ ดื่มด่ำบรรยากาศสุดโรแมนติกของพระอาทิตย์ตกดินที่แสนสวยงาม และสัมผัสชีวิตแบบชาวพื้นเมือง (เบดูอิน) อาทิ การสวมชุดพื้นเมืองชาวอาหรับ ถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึก การเพ้นท์มือแบบอาหรับ (Henna Tattoo) ลองสูบ มารากู กลิ่นผลไม้ (Shi Sha) ชมโชว์ระบำหน้าท้อง (Belly Dance) ซึ่งเป็นศิลปะการร่ายรำที่เน้นการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อท้องและสะโพก รวมถึงสนุกสนานกับการขี่อูฐ
นำกลับสู่ที่พัก โรงแรม HOLIDAY INN EXPRESS หรือเทียบเท่า

วันที่หกของการเดินทาง ตึกเรือใบ – ตลาด Medinat Jumeirah Souk – Mall of the Emirates – ห้างดูไบ – สนามบิน
เช้า     รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนำท่านผ่านชมพระราชวังท่านชีค (Shiekh Palace) ตื่นตาตื่นใจกับพระราชวังสุดอลังการของครอบครัว Shiekh Al Maktoum อันยิ่งใหญ่ ซึ่งมีความร่มรื่น เต็มไปด้วยต้นไม้นานาชนิดและบรรดาเหล่านกยูง ผ่านชม New Palace ซึ่งเป็นพระราชวังแห่งใหม่ของครอบครัว Shiekh Al Maktoum ที่ก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ ถ่ายรูปกับสุเหร่าจูไมร่า (Jumeirah Mosque) สุเหร่าคู่บ้านคู่เมืองของดูไบ สร้างด้วยหินอ่อนทั้งหลัง และได้ชื่อว่าเป็นสุเหร่าที่สวยงามมากที่สุดแห่งหนึ่งในนครดูไบ นำท่านถ่ายรูปบริเวณชายหาด Jumeirah Beach สถานที่ตากอากาศยอดนิยมของดูไบ แวะถ่ายรูปด้านนอกกับโรงแรม Burj Al Arab โรงแรมสุดหรูระดับ 7 ดาว รูปทรงคล้ายเรือใบที่งดงามและหรูหราที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ตั้งอยู่ริมอ่าวอาหรับ เป็นที่พักอาศัยของเศรษฐีที่มีชื่อเสียงชาวตะวันออกกลาง ถือเป็นสถานที่ที่ทุกคนใฝ่ฝันจะมีโอกาสเข้าไปสัมผัสสักครั้งในชีวิต จากนั้นชม Medinat Jumeirah Souk หรือเรียกว่า เวนิสแห่งดูไบ เป็นตลาดติดแอร์ ตั้งอยู่ในส่วนเดียวกับโรงแรมหรูระดับ 5 ดาว Mina Al Salam ของตระกูล Al Maktoum ออกแบบและตกแต่งเป็นศิลปะพื้นเมืองแบบอาหรับคลาสสิก ภายในมีสินค้าระดับ Premium มากมาย อาทิ ของที่ระลึก พวงกุญแจ ขวดทราย พรมอิหร่าน หัวน้ำหอม โคมไฟ ของประดับตกแต่งบ้าน ขนมหวาน และถั่วรสช็อกโกแลต เป็นต้น จากนั้นนำท่านสู่ Mall of the Emirates เป็นห้างขนาดใหญ่ มีโรงภาพยนตร์ ลานโบว์ลิ่ง และร้านค้าอีกมากมาย รวมถึงร้านต่างๆ มีเวลาให้ท่านได้อิสระเลือกซื้อสินค้าแฟ่ชั้นมากมาย หรือท่านจะเข้าเล่นที่ Ski Dubai หนึ่งในสุดยอดแหล่งท่องเที่ยวในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ สามารถเลือกเล่นระหว่างสกี สโนว์บอร์ด เลื่อนหิมะ หรือโยนบอลหิมะในสวนหิมะ
เที่ยง    อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
บ่าย      จากนั้นนำท่านสู่ห้างดูไบ (Dubai Mall) ห้างที่ใหญ่ที่สุดในโลก และมีพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลกอยู่ภายใน ให้ท่านได้ถ่ายรูปหน้าตู้ปลา ที่มีขนาดใหญ่กว่าคนสิบคนยืนเรียงกัน อิสระภายในห้างดูไบ ให้ท่านได้เลือกซื้อของฝาก สินค้าแบรนด์เนมชื่อดังมากมายจากยุโรป ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี กระเป๋าถือ เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องกีฬา เป็นต้น และในเวลา 18.00-24.00 น. ของทุกวัน ท่านจะได้ชมการแสดง “น้ำพุแห่งดูไบ” เป็นน้ำพุเต้นระบำอันสวยงามวิจิตร อยู่ในทะเลสาบเบิร์จคาลิฟา ที่เป็นศูนย์กลางของนครดูไบ ถือเป็นน้ำพุที่ใหญ่ที่สุดในโลก ณ ปัจจุบันนี้ โดยรอบถูกรายล้อมไปด้วยตึกที่มีชื่อเสียงมากมาย สิ่งพิเศษของน้ำพุแห่งดูไบนี้ คือ จะใช้ไฟทั้งสิ้น 6,600 ดวง โปรเจคเตอร์สี 50 ตัว ควบคุมการทำงานด้วยระบบคอมพิวเตอร์ โดยจะแสดงประกอบดนตรี ครั้งละประมาณ 5 นาที โดยใช้งบประมาณในการก่อสร้างทั้งสิ้นกว่า 7.2 พันล้านบาท ให้เวลาท่านได้ถ่ายรูปคู่กับ “เบิร์จคาลิฟา” Burj Khalifa ตึกที่สูงที่สุดในโลก มีความสูงถึง 828 เมตร มีทั้งหมด 160 ชั้น ออกแบบโดยนายเอเดรียน สมิธ สถาปนิกจากชิคาโก ซึ่งคณะจะได้มีโอกาสขึ้นลิฟท์ที่มีความเร็วที่สุดในโลกคือ 18 เมตร ต่อวินาที หรือ 65 กิโลเมตร ต่อชั่วโมง ไปถึงชั้น 124 เพื่อชมวิวจากของนครดูไบได้ทั่วทุกทิศที่สวยงาม โดยตึกนี้ออกแบบตบแต่งภายในโดย Giorgio Armani (ค่าขึ้นตึกไม่รวมในรายการทัวร์ ถ้าท่านต้องการขึ้นตึกมีค่าใช้จ่ายเริ่มต้นท่านละ ประมาณ 1,800 บาท โดยขึ้นอยู่กับรอบเวลา กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน ก่อนออกเดินทาง )
19.00 น.     เดินทางสู่สนามบินดูไบ อิสระให้ท่านช้อปปิ้งใน Duty Free เพลิดเพลินกับสินค้าแบรนด์เนม และน้ำหอมยี่ห้อดังมากมาย
23.40 น.    ออกเดินทางสู่ประเทศไทย โดยเที่ยวบินที่ EK350
***คณะเดินทางวันที่ 15 มิ.ย. เป็นต้นไป ออกเดินทางเวลา 23.20 น. และถึง สนามบินสุวรรณภูมิ เวลา 09.00 น.***
วันที่เจ็ดของการเดินทาง กรุงเทพฯ
09.00 น.   ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร ด้วยความสวัสดิภาพ

****ประเทศโอมานและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ห้างสรรพสินค้าและร้านค้า ส่วนใหญ่จะปิดให้บริการทุกวันศุกร์****

***ราคาไม่รวมวีซ่า UAE ค่าธรรมเนียมวีซ่าท่านละ 3,000 บาท   ***

อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่าตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด ( Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่ต่อ จะต้องไม่เกินจำนวนวัน และอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสายการบิน)
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ
4. ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า
5. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
6. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
7. ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่)
ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
** ลูกค้าท่านใดสนใจ…ซื้อประกันการเดินทางสำหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้ **
– เบี้ยประกันเริ่มต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน]
– เบี้ยประกันเริ่มต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]
**ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุตั้งแต่แรกเกิด ถึง 85 ปี **
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท]
8. ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์)
9. ค่าไกด์ท้องถิ่นและค่าทิปไกด์ท้องถิ่น
10. ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศโอมาน

อัตรานี้ไม่รวม
1. ค่าธรรมเนียมการจัดทำหนังสือเดินทาง
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่าน้ำหนักเกินจากทางสายการบินกำหนดเกินกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิ้น, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น
3. ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
4. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
5. ค่าทิปพนักงานขับรถ (21 USD)
6. ค่าทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย (21 USD)
7. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง
8. ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศ UAE (ดูไบ) 3,000 บาท
เงื่อนไขการจอง
1. ชำระเงินมัดจำท่านละ 20,000 บาท ภายใน 36 ชั่วโมงหลังการจอง โดยโอนเข้าบัญชี ที่นั่งจะยืนยันเมื่อได้รับเงินมัดจำแล้วเท่านั้น
2. ส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื่อทำการจองคิวยื่นวีซ่า ภายใน
3 วันนับจากวันจอง หากไม่ส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการจองทัวร์โดยอัตโนมัติ
3. เมื่อได้รับการยืนยันว่ากรุ๊ปออกเดินทางได้ ลูกค้าจัดเตรียมเอกสารให้การขอวีซ่าได้ทันที
4. หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่  ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
5. การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกัน ทั้งแบบหมู่คณะและยื่น รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนการจองได้จากทางเจ้าหน้าที่
6. หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจำตัว หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด

เรื่องนี้ถูกเขียนใน ทัวร์ดูไบ, ทัวร์ดูไบ โปรโมชั่น, ทัวร์ดูไบกรกฎาคม, ทัวร์ดูไบสิงหาคม, ทัวร์ต่างประเทศ และติดป้ายกำกับ , , , , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *