ทัวร์ญี่ปุ่นมกราคม – กุมภาพันธ์ 2019/2562 SNOW MONSTER เล่นสกีหิมะ ฟาร์มสตอเบอร์รี่ 6 วัน

ทัวร์ญี่ปุ่นมกราคม - กุมภาพันธ์ 2019/2562 SNOW MONSTER เล่นสกีหิมะ ฟาร์มสตอเบอร์รี่ 6 วัน ชมความงามของการประดับไฟของเทศกาลบ้านหิมะ Kamakura Snow Festival ศาลเจ้าโทโชกุ ศาลเจ้าที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานในการรำลึกถึงโชกุนลำดับที่ ชิมราเมนเมืองคิตะกาตะ เมืองที่มีราเมนติดอันดับ 1ใน 3 ของประเทศญี่ปุ่น ชมหมู่บ้านออนเซ็นชื่อดัง กินซังออนเซ็น [GINZAN ONSEN] ช้อปปิ้งจุใจไปกับ Kanko bussan kaikan / Tendo Aeon mall สัมผัสการอาบน้ำแร่ธรรมชาติแบบญี่ปุ่น (Onsen) 3 คืน คืน

Code : HND-JL001(YAMAGATA SNOWMONSTER) 6D3N Airline : บินเจแปนแอร์ไลน์ (JL)
วันเดินทาง
ราคาทัวร์
29 มกราคม 2018 - 3 กุมภาพันธ์ 2019 46,900 บาท/ท่าน
19- 24 กุมภาพันธ์ 2019 46,900 บาท/ท่าน

วันที่ 1 : กรุงเทพฯ – สนามบินฮาเนดะ
19.00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตูหมายเลข 2 เคาน์เตอร์ R สายการบินเจเปนแอร์ไลน์
เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระ
22.05 น. เดินทางสู่ เมืองฮาเนดะ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินเจเปนแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ JL 034

วันที่ 2 : สนามบินฮาเนดะ-เมืองนิกโก้-ศาลเจ้าโทโชกุ-โทบุ เวิร์ดสแควร์-หมู่บ้านออนเซ็น ยูนิชิงาวะ – เทศกาลโยโคเตะ คามาคูระ [Light up Kamakura]
05.40 น. เดินทางถึง สนามบินฮาเนดะ ประเทศญี่ปุ่น นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว
นำท่านเดินทางสู่จังหวัดโทะจิงิ เพื่อมุ่งหน้าสู่ เมืองนิกโก้ เป็นเมืองเก่าเล็ก ยุคเอโดะ ที่ยังคงความเป็นญี่ปุ่นแบบดั้งเดิมไว้ได้ดี อยู่ห่างจากกรุงโตเกียวไปทางทิศเหนือประมาณ 140 กิโลเมตร เป็นเมืองหน้าด่านของโตเกียว รุ่งเรืองในสมัยโชกุนโตกุกาว่า เพราะนิกโก้เป็นเมืองท่องเที่ยวที่สวยงามติดอันดับของญี่ปุ่น มีธรรมชาติสวยงามและมีโบราณสถานที่อยู่ใน UNESCO World Heritage List
นำท่านเดินชม ศาลเจ้าโทโชกุ เป็นศาลเจ้าลัทธิชินโตที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานในการรำลึกถึงโชกุนลำดับที่ 1 ของรัฐบาลทหารในยุคเอโดะ นั่นก็คือโชกุนโทคุกาวะ อิเอยะสึ ตั้งอยู่ในเมืองนิกโกทางตอนเหนือของภูมิภาคคันโตบนเกาะฮอนชู ซึ่งภายในประกอบด้วยอาคารทั้งหมด 42 หลัง นอกจากนั้นทางด้านซ้ายของทางเข้าศาลเจ้ายังมีเจดีย์ 5 ชั้น ซึ่งสร้างขึ้นเมื่อปี 1650 โดยชั้นแรกมีลวดลายภาพแกะสลัก 12 จักรราศีตามความเชื่อของจีนโบราณ และถัดจากนั้นคือศาลาไม้เก่าอันมีรูปสลักที่มีชื่อเสียงอย่างมาก อันเป็นผลงานของฮิดาริ จินโกโร่
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ สวนจำลองโทบุเวิร์ดสแควร์ (Tobu World Square) สวนจำลองแห่งนี้ตั้งอยู่ในจังหวัดโทจิงิ ที่นี้ได้เนรมิตสถานที่ชื่อดังต่างๆทั่วโลกไว้ในขนาด 1:25 โดยแบ่งโซนสถานที่สำคัญๆไว้เป็น โซนญี่ปุ่น โซนเอเชีย โซนยุโรบ โซนอเมริกา โซนอียิปต์ และภายในยังมีร้านค้า ร้านอาหารที่จำหน่ายอาหารจากทั่วโลก ให้ท่านได้เลือกซื้อกลับติดไม้ติดมือเป็นของฝาก
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
เดินทางเข้าสู่ที่พัก YAMASHIROYA ONSEN หรือเทียบเท่า
ผ่อนคลายกับการแช่น้ำจากแร่ธรรมชาติสไตล์ญี่ปุ่น
HILIGHT หลังจากรับประทานอาหารค่ำ ให้ทุกท่านชมความงามของการประดับไฟของเทศกาลโยโคเตะ คามาคูระ (Kamakura light up) ซึ่งเป็นเทศกาลสร้างบ้านหิมะประดับประดาด้วยไฟสว่างไสวในช่วงกลางคืนตลอดริมแม่น้ำและป่า จัดขึ้นในช่วงปลายเดือนมกราคม-กลางเดือนมีนาคม โดยแบ่งออกเป็น 2 พื้นที่ คือ สุดทางทิศตะวันตกของเมืองเป็นพื้นที่หลักสำหรับสร้างกระท่องน้ำแข็งอิกลู และเปิดไฟประดับตกแต่งทุกวันจนกระทั่งเวลา 21:00 และพื้นที่ใกล้ๆริมแม่น้ำ สำหรับสร้างบ้านหิมะขนาดเล็ก

วันที่ 3 : เมืองไอสุวาคามัสสึ-หมู่บ้าน โออุจิ จูคุ-เมืองคิตะกาตะ-คิตะกาตะ ราเมน -เมืองคามิโนะยาม่า-ปราสาทคามิโนยะมะ-แช่ออนเซ็น
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่เมืองไอสุวาคามัสสึ นำท่านย้อนรอยในสมัยเอโดะชม หมู่บ้านโออูจิจูคุ เป็นบ้านสไตล์ญี่ปุ่นแบบมุงหลัง ซึ่งปัจจุบันดัดแปลงเป็นร้านค้า ร้านอาหาร และบ้านพักแบบโฮมสเตย์ต่างๆ นอกจากนี้ยังมีศาลเจ้าและวัดประจำเมืองโออูจิจูคุ โดยวัดตั้งอยู่ปลายสุดของถนนสายหลัก นักท่องเที่ยวจะได้ชมทิวทัศน์อันงดงามของเมืองได้จากบริเวณด้านบนของวัด นอกจากนี้ ยังมีบ้านพักที่ชื่อ โออุจิจูคุ มะชินะมิ เท็นจิคัง ว่ากันว่าบ้านหลังนี้ตั้งอยู่ใจกลางหมู่บ้านและเคยเป็นศูนย์กลางของแหล่งกลุ่มที่พัก ที่สำคัญ ที่นี่เคยถูกใช้เป็นที่รับรองที่พักให้กับโชกุนและขุนนางจากแคว้นต่างๆทั่วญี่ปุ่น และในปัจจุบันได้ปรับปรุงบ้านหลังนี้ให้เป็นศูนย์กลางให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตของผู้คนในสมัยนั้น มีการจัดแสดงข้าวของเครื่องใช้โบราณจำนวนหลายพันชิ้น ทำให้ผู้มาเยี่ยมชมได้สัมผัสบรรยากาศในอดีต จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองคิตะกาตะ เมืองที่มี ราเมนติดอันดับ 1ใน 3 ของประเทศญี่ปุ่น หรือ Big Tree Ramen เมืองราเมนดังแห่งญี่ปุ่นนั้นได้แก่Sapporo (ซัปโปโร) , Hakata (ฮากะตะ), และ Kitakata (คิตะกาตะ)
กลางวัน อิสระรับประทานอาหารกลางวัน [ร้านราเมน ในเมืองคิตะ กาตะ]
บ่าย นำท่านเดินทางสู่เมือง คามิโนยามะ นำท่านชม ปราสาท คามิโนยามะ [Kaminoyama Castle] ที่ถูกสร้างขึ้นบนเนินเขา จุดที่เป็นศูนย์กลางของเมือง ต่อมาในสมัยเอโดะ บ้านเมืองเงียบสงบมากขึ้น ปราสาทจึงเปลี่ยนมาเป็นที่พำนักของขุนนางท้องถิ่น แต่ในที่สุดก็พังทลายลงมา ปัจจุบันปราสาทถูกพื้นฟูเป็น คอนกรีตในปี 1980 โดยไม่ได้สะท้อนให้เห็นถึงการออกแบบเหมือนเดิม ปราสาทถูกเปลี่ยนเป็นพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น มี ลิฟท์ขึ้นไปดาดฟ้าชั้นบนสุด ที่สามารถมองเห็นวิว ได้ทั่วเมือง
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก TSUKIOKA ONSEN หรือเทียบเท่า
ผ่อนคลายกับการแช่น้ำจากแร่ธรรมชาติสไตล์ญี่ปุ่น

วันที่ 4 : เทือกเขาซาโอ้-นั่งกระเช้าไฟฟ้าชมปีศาจหิมะ-[Snow monster]-กิจกรรมถาดเลื่อนหิมะ ณ ลานสกี-ร้านของฝากขึ้นชื่อเมืองยามากาตะ-ฟาร์มสตรอเบอรี่-แช่ออนเซ็น
เช้า รับประทานอาหารเช้าณห้องอาหารภายในโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ เทือกเขาซาโอ้ เป็นหนึ่งเทือกเขาที่สวยงามที่สุดแหล่งหนึ่งของเมืองยามางาตะ และยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงด้านน้ำพุร้อนและสกีรีสอร์ท ระหว่างการเดินทางท่านจะได้ชื่นชมกับธรรมชาติสองข้างทางที่ถูกปกคลุมไปด้วยหิมะในช่วงฤดูหนาว นำท่านนั่ง กระเช้าไฟฟ้า (Ropeway) เพื่อชื่นชมความมหัศจรรย์ของสายลมจากไซบีเรียที่พัดพาหิมะมาปกคลุมต้นสนจำนวนมาก เกาะเป็นผลึกน้ำแข็งก่อตัวเป็นรูปร่างเหมือนปีศาจในชุดขาวจึงทำให้ถูกกล่าวขวัญกันว่าเป็น “SNOW MONSTER” หรือ “ ปีศาจหิมะ ”ให้ทุกท่านได้อิสระเพลิดเพลินกับการถ่ายรูป SNOW MONSTER หรือจะลองกิจกรรม นั่งถาดเลื่อนหิมะ[SONW SLED]** ไม่รวมอัตราค่าเช่าอุปกรณ์, ชุดสำหรับเล่นสกี และ เครื่องเล่นทุกชนิด **
กลางวัน อิสระรับประทานอาหารกลางวัน ภายในสกีรีสอร์ท
บ่าย นำท่านเดินทางสู่เมืองเทนโด นำท่านแวะซื้อของฝากที่ Kanko bussan kaikan แหล่งรวบรวมของฝากขึ้นชื่อของจังหวัด ยามากาตะ ภายในมีสินค้ามากมายให้ท่านได้เลือกซื้อของฝากตามอัธยาศัย หลังจากนั้นนำท่านสู่ฟาร์มสตอเบอรี่ ให้ท่านได้เพลิดเพลินการเก็บสตรอเบอร์รี่จากต้นในไร่สตรอเบอรี่ ของชาวญี่ปุ่นที่มีการปลูกอย่างพิถีพิถันและได้รับการดูแลเอาใจใส่ทุกกระบวนการทุกขั้นตอน ทําให้ผลของสตรอเบอร์รี่นั้นมีขนาดใหญ่ สีแดงสด และรสชาติหวานกว่าบ้านเราหลายเท่า
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก TSUKIOKA ONSEN หรือเทียบเท่า
ผ่อนคลายกับการแช่น้ำจากแร่ธรรมชาติสไตล์ญี่ปุ่น

วันที่ 5 : กินซัง ออนเซ็น-FURUSAWA SAKE BREWERY MUSEUM – เทนโด อิออน มอลลล์ – สนามบินยามากาตะ-สนามบินฮาเนดะ
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
นำท่านสู่หมู่บ้านออนเซ็นชื่อดัง กินซังออนเซ็น [GINZAN ONSEN] ซึ่งเป็นที่รู้จักกันว่าเป็นเมืองแห่งน้ำพุร้อน มีห้องพักแบบเรียวกังที่เป็นอาคารไม้โบราณหลายชั้น โดยอาคารจะตั้งเรียงรายขนาบสองฝั่งแม่น้ำ เมื่อพระอาทิตย์ลับขอบฟ้า ตะเกียงแก๊สจะถูกจุด ทั่วทั้งเมืองจะถูกโอบล้อมไปด้วยแสงอันอ่อนโยน สามารถเดินเล่นชมทัศนียภาพสุดโรแมนติก ที่จะชวนให้คิดถึงความหลังได้ที่นี่ หลังจากนั้น นำท่านเยี่ยมชม Furusawa Sake Brewery Museum พิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมความเป็นมาของสาเก แห่งฟุรุซาว่า มีประวุติความเป็นมาตั้งแต่ปี 1917 โดนการปรังปรุงห้องใต้ดินเป็นที่เก็บถังหมักบ่มสาเก พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เริ่มเปิดให้ชมตั้งแต่ปี 1986 ภายในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ได้เล่าเรื่องราวผ่านถังไม้ ขนาด1.8เมตร เพื่อไว้บ่นสาเก และท่านจะได้ลิ้มลองสาเกของฟุรุซาว่า หลากหลายรูปแบบ ปิดท้ายด้วย การเลือกซ้อสาเกติดไม่ติดมือเป็นของฝาก จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ห้าง เทนโด อิออนมอลล์
กลางวัน อิสระรับประทานอาหารกลางวัน ภายใน เทนโด อิออนมอลล์
บ่าย เทนโด อิออนมอลล์ เป็นห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ของเมืองเทนโด ที่นี้เป็นช้อปปิ้งมอลล์ขนาดใหญ่ที่เป็นจุดศูนย์รวมของร้านค้า ร้านอาหาร และโรงภาพยนตร์ ให้ท่านอิสระและเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้ามากมายและ กระเป๋า รองเท้า เสื้อผ้า แบรนด์เนม เสื้อผ้าแฟชั่นสำหรับวัยรุ่น เครื่องสำอางยี่ห้อดังของญี่ปุ่นและอื่นๆอีกมากมาย หรือเลือกซื้อของฝากติดมือกลับบ้าน ด้วยสินค้ามากมายหลากหลายชนิด อาทิเช่น ขนมโมจิ เบนโตะ ผลไม้ตามฤดูกาล
ค่ำ อิสระรับประทานอาหารค่ำ
ได้เวลาอันควรพาทุกท่านเดินทางสู่ สนามบินยามากาตะ
19.00 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินฮาเนดะ โดยสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ JL 178
20.05 น. เดินทางถึง สนามบินฮาเนดะ เจ้าหน้าที่นำท่านเช็คอินเพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพ

วันที่ 6 : สนามบินฮาเนดะ – กรุงเทพฯ
00.05 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ JL 033
05.05 น. เดินทางถึงสนามบิน สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น
กรณีท่านมีความประสงค์จะต้องการปรับเปลี่ยนระดับชั้นที่นั่งจากชั้นประหยัดเป็นชั้นธุรกิจ โดยใช้คะแนนจากบัตรสะสมไมล์ จะต้องดำเนินก่อนเดินทาง 7 วันล่วงหน้า และถ้าโดยการชำระเงินเพื่ออัพเกรดต้องกระทำที่เคาน์เตอร์สนามบิน ณ วันเดินทาง เท่านั้น
2. ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า
** ในกรณีที่ท่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริม] แล้วทางโรงแรมไม่สามารถจัดหาห้องพักแบบ TRIPLE ได้ ทางบริษัทอาจมีการจัดห้องพักให้ตามความเหมาะสมต่อไป **
3. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
4. เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอำนวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
5. ค่าน้ำหนักสัมภาระรวมในตั๋วเครื่องบิน [แอร์เอเซียเอกซ์ 20 กิโล / การบินไทย 30 กิโล / เจแปนแอร์ไลน์และออลนิปปอน 2 ใบใบละไม่เกิน 23 กิโล] ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ
6. ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
** ลูกค้าท่านใดสนใจ…ซื้อประกันการเดินทางสำหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับทางบริษัทได้ **
-เบี้ยประกันเริ่มต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
-เบี้ยประกันเริ่มต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
**ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี **
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ล้านบาท]
**ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุน้อยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี **
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท]
7. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3%

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ(ทางรัฐบาลญี่ปุ่นประกาศยกเลิกวีซ่าให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน15 **ถ้ากรณีทางรัฐบาลญี่ปุ่นประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มในการขอวีซ่าตามที่สถานทูตกำหนด)
2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือที่ระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร – เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์
3. ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน
4. ค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ รวม 4,000 เยน /ทริป/ต่อท่าน

เรื่องนี้ถูกเขียนใน ทัวร์ญี่ปุ่นกุมภาพันธ์, ทัวร์ญี่ปุ่นมกราคม, ทัวร์ญี่ปุ่นโปรโมชั่น, ทัวร์ต่างประเทศ, ทัวร์ต่างประเทศ มกราคม และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *