ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนธันวาคม 2018/2561 ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า ชมปราสาทมัตสึยาม่า 6D3N โดยสายการเจแปนแอร์ไลน์ (JL)

ล่องเรือช่องแคบนารุโตะ ชมปรากฏการณ์กระแสน้ำวนที่เกิดจากธรรมชาติ • ปราสาทมัตสึยาม่า ปราสาทที่มีขนาดใหญ่ที่สุดติด 1 ใน 3 ของญี่ปุ่น •นั่งเรือเฟอร์รี่เพื่อข้ามสู่ เกาะมิยาจิม่า สักการะ ศาลเจ้าอิทซึกุชิม่า •ฮิโรชิม่า เมืองที่ถูกทำลายในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 •เที่ยวชมเก็บบรรยากาศเมืองเก่าที่ เมืองคุราชิกิ •ช้อปปิ้ง ชินไซบาชิ แหล่งช้อปปิ้งชื่อดังของโอซาก้า •ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่จากธรรมชาติ 2คืน [Onsen]

Code : 2KIX-JL001 6D3N Airline : สายการเจแปนแอร์ไลน์ (JL)
วันเดินทาง
ราคาทัวร์
06 ธ.ค. 61 - 11 ธ.ค. 61 54,900 บาท/ท่าน

วันที่ 1 กรุงเทพฯ – สนามบินโอซาก้า
20.00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตูหมายเลข 8 เคาน์เตอร์ R สายการบินเจแปนแอร์ไลน์ เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระ
22.55 น. ออกเดินทางสู่ เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ JL 728

วันที่ 2 สนามบินโอซาก้า – เมืองทากามัตสึ – สวนริทสึริน – เมืองโทคุชิม่า – ล่องเรือช่องแคบ นารุโตะ – โดโงะออนเซน
06.05 น. เดินทางถึง สนามบินโอซาก้าประเทศญี่ปุ่น นำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร..เรียบร้อยแล้ว
นำท่านเดินทางสู่เมืองทากามัตสึ นำท่านเข้าชม สวนริสซึริน (Ritsurin Garden) เป็นสวนที่มีพื้นที่กว้างความกว้างใหญ่ไพศาล มีพื้นที่มากกว่า 7 แสน 5 หมื่น ตรม. ถูกสร้างขุนโดยขุนนางในปี 1625 มีอายุกว่า 390 ปีแล้ว เป็นสวนที่ติด 1 ใน 4 ของสวนที่สวยที่สุดในญี่ปุ่นและได้รับรางวัล 3 ดาว จากหนังสือ Michelin Green Guide Japan อีกด้วย ภายในสวนประกอบด้วยสระน้ำ เนินเขา ต้นไม้ที่มีอายุเก่าแก่ และศาลาที่สวยงาม แบ่งสวนออกเป็น 2 ฝั่ง คือ สวนสไตล์ญี่ปุ่นทางด้านทิศใต้ของสวน และสวนสไตล์ตะวันตกทางด้านทิศเหนือ นอกจากจะมีสวนสวยๆแล้ว ยังมีพิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน ร้านค้า ศาลาพักร้อนสำหรับนั่งชมวิวรอบๆ สวนได้ จุดชมวิวที่เป็นไฮไลท์ คือเนินฮิราอิโฮ ที่มีความสวยงาม จนท่านไม่ควรพลาด
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ ช่องแคบนารุโตะ เป็นที่ตั้งของเมืองท่านารุโตะ เป็นจุดชมทิวทัศน์ริมทะเลในเซโตะได้ทั้งกลางวันและสามารถชมวิวแสงไฟที่ประดับบนสะพานในยามค่ำคืน นำท่านชมปรากฏการณ์ของกระแสน้ำวนนารุโตะ ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอันเกิดจากความต่างระดับของกระแสน้ำจากทะเลในเซโตะไหลมาบรรจบกับกระแสน้ำจากช่องแคบคิอิซึ่งต่างระดับถึง 1.5 เมตร ทำให้ตรงช่องแคบนารุโตะแห่งนี้กลายเป็นน้ำวนขนาดใหญ่กว้าง 20 กิโลเมตรและหมุนวนเหมือนด้วยความเร็ว 20 กิโลเมตรต่อชั่วโมง เป็นสิ่งที่ธรรมชาติสร้างสรรค์ได้ที่น่าอัศจรรย์ที่สุดแห่งหนึ่ง นำท่านล่องเรือชมน้ำวนนารุโตะโดยใช้เวลาประมาณ 30 นาที [ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและกระแสน้ำ] จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ โดโงะออนเซน เป็นหนึ่งในแหล่งน้ำแร่ธรรมชาติเก่าแก่ลื่อชื่อที่สุดในญี่ปุ่น มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 3,000 ปี เนื่องจากในอดีตเคยเป็นที่ประทับแรมของพระจักรพรรดิและได้ดึงดูดผู้แสวงบุญ รวมทั้งนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นให้ไปเพลิดเพลินกับการแช่น้ำแร่จวบจนปัจจุบัน
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
เดินทางเข้าสู่ที่พัก DOGO ONSEN HOTEL หรือเทียบเท่า ผ่อนคลายกับการแช่น้ำจากแร่ธรรมชาติสไตล์ญี่ปุ่น

วันที่ 3 เมืองมัตสึยาม่า – ปราสาทมัตสึยาม่า – เมืองอิมาบาระ – พิพิธภัณฑ์ผ้าขนหนู – เฟอร์รี่สู่เกาะมิยาจิม่า
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
เดินทางสู่เมืองมัตสึยาม่า นำท่านชม ปราสาทมัตสึยาม่า ที่ตั้งตระหง่านกลางเมืองอย่างงามสง่าบนยอดเขาสูง 132 เมตรเป็นปราสาทที่มีขนาดใหญ่ที่สุดติด 1 ใน 3 ของญี่ปุ่น สร้างโดยโยชิอากิระคะโตะ เมื่อปี พ.ศ. 2145 ใช้เวลาการสร้างถึง 25 ปี บริเวณหน้าปราสาทเป็นสวนที่ปลูกต้นซากุระที่พร้อมจะบานสวยสะพรั่งในช่วงฤดูใบไม้ผลิ จัดเป็นจุดชมดอกซากุระลือชื่อที่สุดบนเกาะชิโคคุ เมื่อเดินชมภายในปราสาทขึ้นไปจนถึงหอคอยสูงสุดก็สามารถมองเห็นทิวทัศน์รอบเมืองได้อีกด้วย นำท่านเข้าชมอาคาร พิพิธภัณฑ์ผ้าขนหนูอิชิฮิโระ ตั้งอยู่บนภูเขานอกเมืองอิมะบะริ เมืองนี้มีประวัติศาสตร์อันยาวนานในการผลิตผ้าขนหนู ท่านจะได้พบกับอาคารที่ตั้งเด่นเหนือเนินเขา ถูกสร้างขึ้นในรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบคฤหาสน์ญี่ปุ่นยุคใหม่ เป็นอาคารสูง 5 ชั้น ที่แบ่งออกเป็นส่วนๆ อันได้แก่ ส่วนจัดแสดงประวัติความเป็นมาของกระบวนการทำผ้าขนหนู, งานศิลปะที่ทำจากผ้าขนหนู หรือคอลเลคชั่นผ้าขนหนูแบบต่างๆ ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการชมและสามารถเลือกซื้อสินค้าที่ทำจากผ้าขนติดมือกลับบ้านได้
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
บ่าย จากนั้นนำท่าน นั่งเรือเฟอร์รี่เพื่อข้ามสู่ เกาะมิยาจิม่า สถานที่ที่ได้รับยกย่องว่ามีทิวทัศน์สวยที่สุด 1 ใน 3 ของญี่ปุ่น และประตูสีแดงกลางน้ำ “โอโทริอิ” อันเลื่องชื่อ จากนั้นนำท่านสักการะ ศาลเจ้าอิทซึกุชิม่า ศาลเจ้าศักดิ์สิทธิ์ที่สร้างคร่อมทั้งบนบกและในทะเล สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในปี พ.ศ. 1136 เพื่อบูชาเทวีแห่งท้องทะเลซึ่งเป็นธิดาสามองค์ของอะมะเทระสุเทวี ในขณะที่น้ำขึ้นเต็มที่นั้นศาลเจ้าจะเหมือนเรือขนาดยักษ์ที่ลอยน้ำอยู่ ศาลเจ้าแห่งนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี พ.ศ. 2539 และรัฐบาลญี่ปุ่นได้ยกฐานะให้เป็นสมบัติประจำชาติ
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก HIROSHIMA HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 4 เมืองฮิโรชิม่า – อะตอมมิคบอมบ์โดม – สวนสันติภาพและพิพิธภัณฑ์สงคราม – เมืองโอกายาม่า – เมืองเก่าคุราชิกิ – แช่น้ำแร่
เช้า รับประทานอาหารเช้าณห้องอาหารภายในโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ เมืองฮิโรชิม่า เมืองที่ถูกทำลายในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 เที่ยวชม อะตอมมิคบอมบ์โดม สวนสันติภาพ และ พิพิธภัณฑ์สงคราม ซึ่งเป็นสถานที่แสดงซากคอนกรีตที่เหลือจากการถูกระเบิดโจมตีทางอากาศ เป็นสถานที่เป็นจุดศูนย์กลางระเบิด ที่โดนถล่ม ณ วันที่ 6 สิงหาคม 1945 ซึ่งสถานที่แห่งนี้ ได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การ UNESCO ให้เป็นมรดกโลก
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองคุราชิกิ เป็นเมืองเล็กๆ ที่ตั้งอยู่ทางตะวันตกของโอกายามะ เขตเมืองเก่าที่อนุรักษ์ไว้ เป็นชุมชนริมคลองโบราณที่มีน้ำตลอดเวลาไม่เคยแห้ง สองฝั่งคลองมีแต่ต้นหลิวแผ่กิ่งก้านห้อยระย้า สลับกับสะพานหินทอดข้ามคลองอีก 2-3 แห่ง กับฝูงปลาคาร์ฟ และเรือพายแบบโบราณที่ตั้งใจนำออกมาแจวให้นักท่องเที่ยวได้ชม ริมถนนสายแคบริมคลองทั้งสองฝั่ง มีอาคารมุงกระเบื้องสลับกับฉางข้าวอายุเก่าแก่นับ 300 ปี ซึ่งปัจจุบันได้ถูกดัดแปลงให้เป็นร้านค้า ร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึกและพิพิธภัณฑ์น่าชมอีกหลายแห่ง
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก SHIMODEM HOTEL หรือเทียบเท่า ผ่อนคลายกับการแช่น้ำจากแร่ธรรมชาติสไตล์ญี่ปุ่น

วันที่ 5 เมืองฮิเมจิ – ปราสาทฮิเมจิ – โอซาก้า – ช้อปปิ้งย่านชินไซบาชิ – สนามบินคันไซ
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่เมืองฮิเมจิ นำท่านเข้าชม ปราสาทฮิเมจิ ด้วยลักษณะของตัวปราสาทที่มีสีขาวราวกับหิมะในฤดูหนาวจึงมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “ปราสาทนกกระยางขาว” หรือ “ปราสาทนกกระสา” ถือเป็นปราสาทที่ใหญ่โตที่สุดในบรรดาปราสาทที่หลงเหลือมาจากยุคกลางของญี่ปุ่นและถึงแม้ตัวเมืองจะถูกทิ้งระเบิดอย่างหนักในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 แต่ตัวปราสาทกลับไม่ได้รับความเสียหายแต่อย่างใด และได้รับการยกย่องจากยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกและสมบัติประจำชาติญี่ปุ่นเมื่อเดือนธันวาคม ปี 1993
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
บ่าย หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองโอซาก้า นำท่านช้อปปิ้ง ณ ย่านการค้า ชินไซบาชิ ให้ท่านเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้ามากมายหลายชนิด ทั้งเครื่องไฟฟ้า กล้องถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา เครื่องเล่นเกมส์ หรือสินค้าแฟชั่นที่เอาใจคุณผู้หญิง เช่น กระเป๋า รองเท้า เสื้อผ้าแบรนด์เนม แฟชั่นล้ำอนาคตสำหรับวัยทีนทั้งหลาย เครื่องสำอาง ยี่ห้อดังของญี่ปุ่นและอื่นๆอีกมากมาย
อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย
สมควรแก่เวลาเดินทางสู่สนามบินคันไซ

วันที่ 6 สนามบินโอซาก้า – กรุงเทพฯ
00.40 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ JL 727
05.00 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น
-กรณีท่านมีความประสงค์จะต้องการปรับเปลี่ยนระดับชั้นที่นั่งจากชั้นประหยัดเป็นชั้นธุรกิจ โดยใช้คะแนนจากบัตรสะสมไมล์ จะต้องดำเนินก่อนเดินทาง 7 วันล่วงหน้า และถ้าโดยการชำระเงินเพื่ออัพเกรดต้องกระทำที่เคาน์เตอร์สนามบิน ณ วันเดินทาง เท่านั้น
2. ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า
** ในกรณีที่ท่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริม] แล้วทางโรงแรมไม่สามารถจัดหาห้องพักแบบ TRIPLE ได้ ทางบริษัทอาจมีการจัดห้องพักให้ตามความเหมาะสมต่อไป **
3. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
4. เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอำนวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
5. ค่าน้ำหนักสัมภาระรวมในตั๋วเครื่องบิน [แอร์เอเซียเอกซ์ 20 กิโล / การบินไทย 30 กิโล / เจแปนแอร์ไลน์และออลนิปปอน 2 ใบใบละไม่เกิน 23 กิโล] ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ
6. ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
-ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
** ลูกค้าท่านใดสนใจ…ซื้อประกันการเดินทางสำหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้ **
-เบี้ยประกันเริ่มต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
-เบี้ยประกันเริ่มต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
**ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี **
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ล้านบาท]
**ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุน้อยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี **
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท]
7. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3%

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ(ทางรัฐบาลญี่ปุ่นประกาศยกเลิกวีซ่าให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน15 **ถ้ากรณีทางรัฐบาลญี่ปุ่นประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มในการขอวีซ่าตามที่สถานทูตกำหนด)
2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือที่ระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร – เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์
3. ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน
4. ค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ รวม 4,000 เยน /ทริป/ต่อท่าน

เรื่องนี้ถูกเขียนใน ทัวร์ญี่ปุ่น, ทัวร์ญี่ปุ่นธันวาคม, ทัวร์ต่างประเทศ และติดป้ายกำกับ , , , , , , , , , , , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *