ทัวร์ญี่ปุ่นตุลาคม 2561/2018 ทัวร์โตเกียววันปิยะ ดิสนี่ย์แลนด์ 5 DAY 3 NIGHT บินแอร์เอเชียเอ็กซ์ ( XJ)

FUJI-Q HIGHLAND พิสูจน์ความกล้ากับ รถไฟเหาะที่ชันที่สุดในโลก และบ้านผีสิงสุดระทึก •TOKYO DISNEYLAND ความอลังการที่เต็มไปด้วยเสน่ห์แห่งตำนานและจินตนาการของการผจญภัย •นั่งกระเช้าคาจิคาจิ กระเช้าขึ้นภูเขาที่อยู่ใกล้ภูเขาไฟฟูจิมากที่สุด ชมความงามทะเลสาบคาวาคุจิโกะ •วัดอาซากุสะ สักการะขอพรจากเจ้าแม่กวนอิมทองคำ •ถ่ายรูปคู่กับโตเกียวสกายทรี ริมแม่น้ำสุมิดะ •ลิ้มรสเมนู ขาปูยักษ์ พักฟูจิ 1 คืน + ผ่อนคลายกับการแช่ออนเซน น้ำแร่ธรรมชาติ •ช้อปปิ้ง มิตซุยเอาท์เล็ทปาร์คมาคุฮาริ

Code : 2NRT-XJ002 ญี่ปุ่น 5D3N Airline : XJ
วันเดินทาง
ราคาทัวร์
5-10/19-23 ตุลาคม 2561 34,900 บาท/ท่าน
31 ตุลาคม - 04 พฤศจิกายน 2561 34,900 บาท/ท่าน

วันที่ 1 : กรุงเทพฯ–สนามบินดอนเมือง
20.00 น. นัดพบกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 3 ประตู 4 เคาน์เตอร์สายการบินไทยแอร์เอเชีย(XJ) โดยมีเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คอินและโหลดสัมภาระ
23.45 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น สายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ 600

วันที่ 2 : สนามบินนาริตะ-โตเกียว-วัดอาซากุซะ-ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี-นั่งกระเช้าคาจิ-ชมทะเลคาวาคุชิโกะ-แช่น้ำแร่
08.00 น. เดินทางถึง สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น นำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรและรับกระเป๋าสัมภาระเรียบร้อยแล้ว
09.30 น. จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดอาซากุสะ หรือ วัดเซนโซจิ (Sensoji Temple) เก่าแก่ที่สุดในกรุงโตเกียว นำท่านนมัสการ องค์เจ้าแม่กวนอิมทองคำ ที่ประดิษฐานในวิหารหลังใหญ่ และ ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับ “คามินาริมง” (ประตูฟ้าคำรณ) ซึ่งมีโคมไฟสีแดงที่ได้ชื่อว่าเป็น “โคมไฟที่ใหญ่ที่สุดในโลก” มีความสูงใหญ่ถึง 4.5 เมตร และนำท่านเดิน “ถนนนากามิเสะ” แหล่งรวมสินค้าของที่ระลึกต่างๆ มากมาย นำท่านเดินชมวิวเมืองโตเกียวมายัง สะพานข้ามแม่น้ำสุมิดะ (ใกล้วัดอาซากุสะ) เพื่อถ่ายรูปคู่ TOKYO SKY TREE หอคอยส่งสัญญาณโทรทัศน์ที่สูงที่สุดในโลก ด้วยความสูงที่ 634 เมตร
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ.ร้านอาหาร
บ่าย จากนั้นนำท่าน นั่งกระเช้าคาจิคาจิ หรือ Mt. Fuji Panoramic Ropeway รถกระเช้าขึ้นภูเขาที่อยู่ใกล้ภูเขาไฟฟูจิมากที่สุด พาทุกท่านขึ้นไปชมความสวยงามของวิวทะเลสาบคาวากูจิโกะจากยอดเขาเทนโจ ซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันออก โดยใช้เวลาประ มาณ 15-20 นาที ไฮไลท์ที่สำคัญ คือ การถ่ายรูปคู่กับกระต่ายและแรคคูนจากมุมยอดเขา นำท่าน ผ่านชมทะเลสาบคาวาคูชิโกะ หนึ่งในทะเลสาบที่ใหญ่เป็นอันดับสองในบรรดาทะเลสาบทั้ง 5 ที่อยู่รอบภูเขาไฟฟูจิ และสวยติดอันดับในการถ่ายภาพวิวภูเขาไฟฟูจิ ให้ท่านได้เพลินเพลินกับวิวของธรรมชาติที่สวยงาม
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรม พิเศษ เมนูขาปู
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก FUJI HOTEL หรือเทียบเท่า
จากนั้นให้ทุกท่านผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติ(Onsen)

วันที่ 3 : สวนสนุกฟูจิคิว ไฮแลนด์ – ช้อปปิ้ง มิตซุยเอาท์เล็ทปาร์คมาคุฮาริ
เช้า รับประทานอาหารเช้าณห้องอาหารภายในโรงแรม
นำท่านตื่นตาตื่นใจกับสวนสนุกที่ติดอันดับโลก สวนสนุกฟูจิคิว ไฮแลนด์ (รวมบัตรค่าเข้า)
– กรณีลูกค้าอายุ 13-64 ปี ตั๋วประเภทเข้าสวนสนุกและเล่นเครื่องเล่นได้ทุกอย่างใน 1 วัน
– กรณีเด็กเล็ก อายุ 1-12 ปี และผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไป ตั๋วประเภทเข้าสวนสนุกและเล่นเครื่องเล่นสำหรับเด็กและผู้สูงอายุ
สวนสนุกแห่งนี้ตั้งอยู่ในจังหวัดยามานาชิ (Yamanashi) ถือเป็นหนึ่งในสวนสนุกที่มีความนิยมมากที่สุดแห่งหนึ่งในญี่ปุ่น ตั้งอยู่ในทำเลทองเพราะจากฟูจิคิว ไฮแลนด์ เราสามารถเห็นทิวทัศน์ของภูเขาไฟฟูจิได้แบบสบายๆ โซนเครื่องเล่นแบ่งออกเป็น 4 โซน แต่ละโซนก็จะมีทั้งโซนที่มีเครื่องเล่นหวาดเสียว และเครื่องเล่นเบาๆ สำหรับเด็กเล็กให้ได้ลองเล่น
1. SCREAMER เป็นโซนวัดใจที่รวบรวมเหล่าเครื่องเล่นสุดหวาดเสียวที่เล่นแล้วจะต้องกรี๊ด เอาไว้ โดยมี 4 เครื่องเล่นตัวท็อปที่แสนจะสุดเสียวแห่งฟูจิคิวไฮแลนด์ให้เราได้ไปลองเล่นกัน
-King of coaster Fujiyama อันดับหนึ่งของเครื่องเล่นที่ไม่ควรพลาดเมื่อมาถึงที่นี่ เพราะมันคือ รถไฟเหาะตีลังหาที่มีรางยาวมาก จนทำให้เราต้องทนความเสียวนั่งอยู่บนรถไฟเหาะนานเกือบ 4 นาที และได้แหงนหน้ามองภูเขาไฟฟูจิได้จากบนรถไฟเหาะได้สบาย ๆ
-The World Bucchigiri coaster Dodonpa วิ่งด้วยความเร็ว 172 กิโลเมตรต่อชั่วโมง โดยจะพุ่งสปีดความเร็วเหนือนรกนี้จากจุดเริ่มต้นไต่รางขึ้นไป 90 องศาก่องจะทิ้งดิ่งลงมาแบบ 90 องศาให้เราใจหาย ถือว่าเป็นรถไฟเหาะที่เร็วที่สุดของสวนสนุกแห่งนี้
-Takabisha รถไฟเหาะที่ชันที่สุดในโลกที่มีความชันถึง 121 องศา ! มีความยาวทั้งหมด 1 กิโลเมตรและวิ่งด้วยความเร็วสูงสุด 100 กิโลเมตรต่อชั่วโมง เมื่อรถไฟขึ้นไปบนความชันที่สูงที่สุดก็จะเป็นทำเลทองที่ทำให้เราได้เห็นวิวภูเขาไฟฟูจิ
-Eejanaika รถไฟเหาะที่จะพาเราหมุนติ้วตีลังกาจนไม่รู้ทางไหนเป็นทางไหนไปด้วยความเร็ว 126 กิโลเมตรต่อชั่วโมงบนความสูง 76 เมตร ที่เสียวที่สุดในสวนสนุกแห่งนี้
2. HORROR โซนสยอง วัดความกล้า โซนแห่งความสยองที่รวบรวม บ้านผีสิง ถึงสองแห่งไว้ให้เราได้ลองไปล่าท้าผีกัน ซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของฟูจิคิวไฮแลนด์ที่ต้องมาลองเล่นดูให้ ได้ ท่านจะได้สัมผัส ความระทึกขวัญของบ้านผีสิ่งที่เคยติดอันดับน่ากลัวที่สุดในโลกมาแล้ว !Ultimate Horror Labyrinth หรือ โรงพยาบาลร้าง เครื่องเล่นวัดใจอย่างหนึ่งที่ ไม่ควรพลาดหากได้มาเยือนฟูจิคิวไฮแลนด์ ไฟฉายเล็กๆ เพียงกระบอกเดียวไปผจญภัยกับความหลอนเต็มรูปแบบจากบรรยากาศความน่ากลัวของโรงพยาบาล เสียงโหยหวน ด้วยผีคุณหมอและนางพยาบาลที่สามารถวิ่งไล่ต้อนเราให้กลัวจนน้ำตาไหล และสำหรับเด็กเล็ก ที่นี่มีบ้านผีสิงสำหรับหนูๆ ที่มาในธีมของผีน้อยคิทาโร่ให้ได้ลองเข้าไปเล่นกัน
3. CHALLENGE&HAPPY เน้นความสนุกสนานน่ารัก เอาใจแฟนคลับการ์ตูนเรื่อง Evagelion ด้วยเครื่องเล่น Evagelion: World EVANGELION WORD ที่จำลองและจัดแสดงเรื่องราวในการ์ตูนเอาไว้ให้เราได้เข้าไปชมอย่างใกล้ชิด
4. KIDS โซนน่ารักสำหรับเด็ก โซนสุดท้ายขอเอาใจเด็กๆ กันหน่อยด้วยเหล่าเครื่องเล่นน่ารักที่มีให้เลือกเล่นมากมายไม่มีเบื่อ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องเล่นน่ารัก ๆ ที่ยกขบวนรถไฟเหาะและไวกิ้งสำหรับเด็กมาพร้อมกับเจ้าแฮมสเตอร์น่ารัก แฮมทาโร่ หรือเครื่องเล่นธีมรถไฟโทมัสที่เด็กผู้ชายน่าจะชื่นชอบ ถือเป็นโซนสวรรค์ของเด็ก ๆ
กลางวัน อิสระเลือกรับประทานอาหารกลางวัน ณ.สวนสนุกฟูจิคิว ไฮแลนด์
(รับคูปองรับประทานอาหารท่านละ 1500 เยน)
บ่าย นำท่านเดินทางเข้าสู่เมืองโตเกียว มุ่งหน้าไปยังเขตมาคุฮาริ ให้ท่านเพลิดเพลิน ช้อปปิ้งที่ มิตซุยเอาท์เล็ทปาร์คมาคุฮาริ ช็อปปิ้งเซ็นเตอร์ที่มีร้านขายยาแห่งแรกในญี่ปุ่นที่ได้รับความนิยมทั่วประเทศ และร้านขายสินค้าปลอดภาษีให้นักท่องเที่ยวได้เพลิดเพลินจำนวนมาก โดยสามารถช็อปปิ้งในราคาปลอดภาษี ณ ร้านที่สามารถทำเรื่องปลอดภาษีได้ถึง 80 ร้าน
ค่ำ อิสระรับประทานอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก TOKYO(MAKUHARI) HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 4 : สวนสนุกโตเกียว ดิสนีย์แลนด์ เต็มวัน (เดินทางไป-กลับโดยรถไฟ รวมค่าใช้จ่ายแล้ว)
เช้า รับประทานอาหารเช้าณห้องอาหารภายในโรงแรม
นำท่านตะลุย โตเกียวดิสนีย์แลนด์ (รวมบัตรค่าเข้า) พบกับความอลังการซึ่งเต็มไปด้วยเสน่ห์แห่งตำนานและจินตนาการของการผจญภัย เข้าไปอยู่ในโลกแห่งจินตนาการกับการ์ตูนที่ท่านชื่นชอบของ WALT DISNEY สัมผัสกับเครื่องเล่นในหลายรูปแบบ 7 โซนสำคัญ
1. TOMORROWLAND โซนที่ท่านไม่ควรพลาด ท้าทายความมันส์เหมือนอยู่ในอวกาศไปกับ SPACE MOUTAIN ตะลุยอวกาศไปกับ BUZZ LIGHTYEAR’S ASTRO BLASTERS จาก TOY STORYและ STAR TOURS ที่สาวกสตาร์วอร์จะได้สัมผัสประสบการณ์ไปกับโลกสามมิติด้วยเครื่องเล่นที่ท่านจะ เพลิดเพลินไปกับการท่องเที่ยวในห้วงอวกาศที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ไปพร้อม ๆ กับตัวละครยอดนิยมที่คุ้นหน้าคุ้นตากันดี และ MONSTERS, INC. RIDE&GO SEEK! ที่ท่านจะได้นั่งไปบน Security tram เข้าไปในบริษัท Monster ที่ปิดแล้วในช่วงเวลากลางคืนเพื่อ ”เล่นซ่อนหา” ตามหาเหล่าสัตว์ประหลาดต่างๆ บนจอหนังที่ท่านเคยเจอ
2. FANTASYLAND โลกแห่งเทพนิยาย โดยเฉพาะ เจ้าหญิงของเด็กหญิงหลายๆคน ไม่ว่าจะเป็น ปราสาทของซินเดอเรลล่า ที่คุณหนูๆ จะได้สัมผัสบัลลังค์ของพระราชาและรองเท้าแก้ว นั่งรถไฟผจญภัยไปกับ สโนว์ไวท์กับคนแคระทั้งเจ็ด หรือจะบินไปกับเรือโจรสลัดท่องโลก NEVER LAND ของปีเตอร์แพน และตัวละครจากเทพนิยายอื่นๆ อีกมากมาย เช่น เมืองเล็กๆของวินนี่เดอะพูห์ การผจญภัยของพินอคคิโอ บ้านต้นไม้ของชิพแอนด์เดล
3. TOONTOWN โซนสำหรับเด็กเล็ก ที่จะจินตนาการเหมือนได้เข้าไปสำรวจบ้านของมิกกี้เม้าส์ ลงเล่นบนเรือเป็ดโดนัลดั๊ก บ้านต้นไม้ของชิปและเดลล์ และเครื่องเล่นรถไฟเหาะขนาดเล็ก GADGET’S GO COASTER สำหรับเด็กเล็ก
4. CRITTER COUNTRY ตื่นเต้นไปกับ SPLASH MOUNTAIN พร้อมความชุ่มฉ่ำของละอองน้ำ
5. WESTERNLAND เมืองจำลองชายแดน ทิศตะวันตกของอเมริกา
6. ADVENTURELAND ผจญภัยล่องเรือไปกับโจรสลัดในทะเลแคริบเบีย นหรือนั่งรถไฟสายแม่น้ำตะวันตก
7. WORLD BAZAAR ออกแบบคล้ายยุคศตวรรษที่ 20 ของอเมริกา แหล่งช้อปปิ้งที่เรียงรายไปด้วยร้านค้า และร้านอาหาร
** เพื่อให้ท่านได้สนุกสนานอย่างเต็มที่จึงไม่มีบริการอาหารกลางวันและอาหารค่ำ **
หมายเหตุ: สำหรับท่านที่ไม่ต้องการเข้าโตเกียวดิสนีย์แลนด์ เลือกที่จะอิสระในเมืองโตเกียว หรือเดินทางสู่สถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน ท่านละ 2,000 บาท [ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง] โดยมีไกด์คอยให้คำแนะนำในการเดินทาง อาทิ
**ศาลเจ้าเมจิ เป็นศาลเจ้าหลวงในศาสนาชินโต สร้างขึ้นเพื่ออุทิศและเป็นที่สถิตย์วิญญาณขององค์สมเด็จพระจักรพรรดิเมจิ ซึ่งเป็นจักรพรรดิที่มีความสำคัญกับประเทศญี่ปุ่นเป็นอย่างยิ่ง และได้รับความเคารพจากชาวญี่ปุ่นยุคปัจจุบันมากที่สุด
**ย่านชินจูกุ อิสระและเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้ามากมายและ เครื่องใช้ไฟฟ้า กล้องถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา เครื่องเล่นเกมส์ หรือสินค้าที่จะเอาใจคุณผู้หญิงด้วยกระเป๋า รองเท้า เสื้อผ้า แบรนด์เนม แฟชั่นสำหรับวัยรุ่น เครื่องสำอางยี่ห้อดังของญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็น KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO และอื่นๆ
**ย่านฮาราจูกุ แหล่งรวมเสื้อผ้า เครื่องประดับ รองเท้า ของวัยรุ่นญี่ปุ่น หากคุณคือคนที่กำลังมองหาซื้อเสื้อผ้าแบบแปลกๆ หรือต้องการหาซื้อเสื้อผ้าแนว CosPlay วัยรุ่นญี่ปุ่นแต่งตัวแบบแปลกๆเดินกันเต็มถนน ก็สามารถมาดูได้ที่นี่เช่นกัน นอกจากนั้นแล้ว ท่านยังได้ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์ดังระดับโลก อาทิ CHANNEL, Dior, LOUIS VULTTON, ZARA, GAP หรือสาวก ONITSUKA TIGER ที่ต้องการหารองเท้าแบบต้นฉบับ MADE IN JAPAN
ย่านชิบุย่า ศูนย์กลางแฟชั่นวัยรุ่นในโตเกียวหามุมถูกใจถ่ายภาพคู่ไว้เป็นที่ระลึกกับ “ฮาจิโกะ” รูปปั้นสุนัขแสนรู้ที่กลายเป็นจุดนัดพบยอดฮิตสำหรับหนุ่มสาวโตเกียว หรือถ่ายรูปห้าแยกชิบูย่าในตำนาน ที่ใครๆ ต่างก็พกกล้องมาตั้งรอถ่ายตอนติดไฟแดง พร้อมอัพเดทแฟชั่นสไตล์โตเกียว ทั้งเสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า เครื่องประดับและแฟชั่นชั้นนำของญี่ปุ่นในฤดูต่างๆ มากมาย
** เพื่อให้ท่านได้สนุกสนานอย่างเต็มที่จึงไม่มีบริการอาหารกลางวันและอาหารค่ำ **
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก TOKYO(MAKUHARI) HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 5 : สนามบินนาริตะ – กรุงเทพฯ
09.15 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ 621
** รับประทานอาหารเช้าบนเครื่อง **
14.05 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น
– กรณีท่านมีความประสงค์จะต้องการปรับเปลี่ยนระดับชั้นที่นั่งจากชั้นประหยัดเป็นชั้นธุรกิจ โดยใช้คะแนนจากบัตรสะสมไมล์ จะต้องดำเนินก่อนเดินทาง 7 วันล่วงหน้า และถ้าโดยการชำระเงินเพื่ออัพเกรดต้องกระทำที่เคาน์เตอร์สนามบิน ณ วันเดินทาง เท่านั้น
2. ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า
** ในกรณีที่ท่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริม] แล้วทางโรงแรมไม่สามารถจัดหารห้องพักแบบ TRIPLE ได้ ทางบริษัทอาจมีการจัดห้องพักให้ตามความเหมาะสมต่อไป **
3. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
4. เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอำนวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
5. ค่าน้ำหนักสัมภาระรวมในตั๋วเครื่องบิน [แอร์เอเซีย 20 กิโล / การบินไทย 30 กิโล / เจแปนแอร์ไลน์และออลนิปปอน 2 ใบใบละไม่เกิน 23 กิโล] ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ
6. ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
-ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
** ลูกค้าท่านใดสนใจ…ซื้อประกันการเดินทางสำหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับทางบริษัทได้ **
-เบี้ยประกันเริ่มต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
-เบี้ยประกันเริ่มต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
**ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี **
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ล้านบาท]
**ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุน้อยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี **
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท]
7. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3%

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ(ทางรัฐบาลญี่ปุ่นประกาศยกเลิกวีซ่าให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน15 **ถ้ากรณีทางรัฐบาลญี่ปุ่นประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มในการขอวีซ่าตามที่สถานทูตกำหนด)
2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือที่ระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร – เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์
3. ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน
4. ค่าทิปสำหรับ คนขับรถ / มัคคุเทศน์ / หัวหน้าทัวร์ ต่อท่านคนละ 4,000 เยน

เรื่องนี้ถูกเขียนใน ทัวร์ญี่ปุ่น, ทัวร์ญี่ปุ่นตุลาคม, ทัวร์ญี่ปุ่นโปรโมชั่น, ทัวร์ต่างประเทศ, ทัวร์ต่างประเทศ โปรโมชั่น หน้าหลัก และติดป้ายกำกับ , , , , , , , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *