ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนตุลาคม 2561/2018 ทัวร์ญี่ปุ่นวันปิยะ ศาลเจ้าโมโตโนะซุมิอินาริ 6D4N สายการบินไทย

ไฮไลท์ ทัวร์ - ชม พิพิธภัฑณ์สัตว์น้ำชิโมโนเซกิ รวบรวมปลาปักเป้ากว่า 100 ชนิดจากทั่วโลก /ชมวิว สะพานสึโนะชิมะ ที่เชื่อมระหว่างเกาะฮอนชูเข้ากับเกาะทสึโนะชิมะ / ชมความงามของ สะพานคินไตเคียว สะพานไม้ 5 โค้ง 1 ใน 3 สะพานที่สวยงามที่สุดในญี่ปุ่น / สวนดอกไม้ ยามากุจิ ภายในงานจะมีการจัดแสดงดอกไม้กว่า 10 ล้านดอก / ตลาดปลาคาราโตะ ตลาดปลาเมืองยามากูจิมีชื่อเสียงมากในเรื่องปลาปักเป้า

Code : 2FUK-TG001 japan 6D4N Airline : สายการบินไทย (TG)
วันเดินทาง
ราคาทัวร์
12-17 ตุลาคม 2561 53,900 บาท/ท่าน
26-31 ตุลาคม 2561 55,900 บาท/ท่าน

วันที่ 1 : กรุงเทพฯ – สนามบินฟุคุโอกะ
22.00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตูหมายเลข 2 เคาน์เตอร์ C สายการบินไทย เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระ

วันที่ 2 : สนามบินฟุคุโอกะ – พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำชิโมโนเซกิ – สะพานทสึโนะชิมะ- ศาลเจ้าโมโตโนะซุมิอินาริ-แช่น้ำแร่
00.50 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินฟุคุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 648
08.00 น. เดินทางถึง สนามบินฟุคุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว
นำท่านชม พิพิธภัฑณ์สัตว์น้ำชิโมโนเซกิ ตั้งอยู่ติดกับช่องแคบคันม่อน มีทั้งหมด 4 ชั้น มีการรวบรวมปลาปักเป้ากว่า 100 ชนิดจากทั่วโลก ซึ่งแตกต่างจากพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำที่อื่นๆ เนื่องจากเมืองชิโมโนเซกินั้นเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาปักเป้า นอกจากนี้ยังมีโซนสัตว์น้ำอื่นๆที่หลากหลาย จุดที่น่าสนใจมากอีกจุดหนึ่งคือ ตู้กระแสน้ำจากช่องแคบคันม่อน ซึ่งเป็นตู้แรกในโลกที่มีกระแสน้ำไหลเวียนอยู่ตลอดเวลา ในส่วนของอุโมงค์ใต้น้ำ ก็จะได้เห็นเพนกวินที่น่ารักว่ายน้ำอยู่ได้อย่างชัดเจน ชั้นสองจะพบกับโลมาแสนรู้ ที่โชว์พ่นฟองอากาศเป็นวงๆ และมีการจัดแสดงโชว์ความน่ารักของโลมา และแมวน้ำอีกด้วย นำท่านชมวิว สะพานสึโนะชิมะ ที่เชื่อมระหว่างเกาะฮอนชูเข้ากับเกาะทสึโนะชิมะ เมืองชิโมโนะเซกิ จังหวัดยามากุจิ กำลังโด่งดังจากทะเลสีเขียวมรกตซึ่งติดอันดับ 1 ในญี่ปุ่นและอันดับ 3 ของโลกสถานที่ที่สวยที่สุด จุดเด่นของสะพานอยู่ที่ริมสองข้างทางสมารถมองเห็นทะเลสีเขียวมรกต ทรายของเกาะทสึโนะชิมะนั้นเต็มไปด้วยเปลือกหอยเป็นจำนวนมากจึงมองเห็นเป็นสีขาว เนื่องจากหาดทรายสีขาวสะท้อนสีน้ำเงินจากแสงอาทิตย์ และสะท้อนออกไปในน้ำทะเลทำให้ทะเลเปล่งประกายเป็นสีน้ำเงินโคบอลต์ หรือสีเขียวมรกตนั่นเองคะ ให้ทุกท่านได้ชมความสวยงามและเก็บภาพความประทับใจ
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
ศาลเจ้าโมโตโนะซุมิอินาริ มีชื่อเสียงในเรื่องเสาโทริอิสีแดง 123 ต้นที่ตั้งเรียงรายเป็นระยะทางกว่า 100 เมตร (328 ฟุต) นักท่องเที่ยวที่มาเยือนนิยมเดินใต้เสาโทริอิที่ทอดยาวคล้ายอุโมงค์พลางอธิษฐานเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ นอกจากนี้ยังมีกล่องบริจาคตั้งอยู่ด้านบนของเสาโทริอิ ถ้าหากท่านโยนเข้ากล่องได้คำอธิฐานก็เจะเป็นจริงนอกจากนี้เมื่อท่านเดินผ่านเสาโทริอิไปทางมหาสมุทรก็จะได้เพลิดเพลินกับวิวอันสวยงามที่ได้รับการขนานนามว่า “Ryugu no Shiofuki” (น้ำพุปราสาทมังกร) ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดจากคลื่นกระทบรูตรงหน้าผาทำให้อากาศถูกบีบอัดและดันน้ำทะเลให้พุ่งลอยขึ้นไปบนอากาศ โดยสามารถพุ่งขึ้นได้สูงสุดถึง 30 เมตร (98.5 ฟุต)ในช่วงระหว่างฤดูใบไม้ร่วงไปจนถึงฤดูหนาวที่มาของชื่อวิวนี้มาจากภาพของน้ำทะเลที่พุ่งขึ้นด้านบนนั้นดูคล้ายกับมังกรที่กำลังทะยานขึ้นท้องฟ้านั่นเอง ให้ท่านได้ได้สักการะและเพลินเพลินกับการเก็บภาพความประทับใจ
ค่ำ เดินทางเข้าสู่ที่พัก GYAKUSENGAKU ONSEN หรือเทียบเท่า/ รับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรม ผ่อนคลายกับการแช่น้ำจากแร่ธรรมชาติสไตล์ญี่ปุ่น

วันที่ 3 : วัดอุนรินจิ(วัดแมว)-ศาลเจ้าไทโกดานิ อินาริ-สะพานอิวาคุนิคิไตเคียว-ปราสาทอิวาคุนิ- แช่น้ำแร่
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ท่านเดินทางสู่ วัดอุนรินจิ วัดในศาสนาพุทธ ที่มีสถาปัตยกรรมต่างๆถูกสร้างให้เป็นรูปแมว คนส่วนใหญ่จึงเรียกที่นี้ว่า “วัดแมว” โดยมาจากความเชื่อที่ว่า แมวจะเป็นผู้ดูแลพระคัมภีร์ ต่างๆในวัดให้ปลอดภัยจากหนู เพราะหนูส่วนใหญ่จะชอบมากัดกินทำลายกระดาษ แมวจะเป็นผู้กินหนู จึงไม่มีหนูตัวไหนมาทำลายกระดาษพระคัมภีร์ได้อีก จากนั้นนำท่านชม ศาลเจ้า ไทโกดานิ อินาริ ศาลเจ้าที่มีสีสันสวยงาม และเป็นที่นิยมในการขึ้นมาชมทัศนียภาพอันงดงามของเมืองเนื่องจากที่นี่ตั้งอยู่บนเนินเขา เป็น 1 ใน 5 ศาลเจ้าอินาริที่มีชื่อเสียงของประเทศญี่ปุ่น ที่นี่จะมีผู้คนจากทั่วสารทิศมาเยือนนับล้านด้วยความโ่ด่งดังเรื่องสมหวังในพรต่างๆ ถูกสร้างขึ้นมา ตั้งแต่ปี คศ.1773 โดยท่านเจ้าเมือง ในสมัยก่อนนั้นเป็นดินแดนศักดิ์สิทธ์สำหรับชนชั้นซามูไรเท่านั้น จนกระทั่งในศตวรรษที่ 19 ถึงได้อนุญาตให้ประชาชนทั่วไปสามารถขึ้นไปสักการะบูชาขอพรจากเทพเจ้าได้มาจนถึงปัจจุบัน จุดเด่นของที่นี่คือ ประตูแดงโทริอิกว่า1000 อันเรียงรายกันอย่างสวยงาม
บ่าย รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
จากนั้นนำเดินทางสู่ เมืองอิวาคุนิ เยี่ยมชมความงามของ สะพานคินไตเคียว สะพานไม้ 5 โค้ง 1 ใน 3สะพานที่สวยงามที่สุดในญี่ปุ่น สร้างครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2216 แต่พังทลายลงในปีต่อมาจึงได้มีการสร้างขึ้นใหม่และอยู่มายาวนานกว่า 270 ปีจนกระทั่งถึง พ.ศ. 2493สะพานแห่งนี้ได้พังทลายเพราะถูกพายุไต้ฝุ่นคิจิยะพัดทำลาย ชาวอิวาคุนิเลยพร้อมใจกันสร้างสะพานขึ้นมาใหม่อีกครั้งตามรูปแบบเดิม จากนั้นนำท่านชม ปราสาทอิวาคุนิ ( Iwakuni Castle) เป็นปราสาทที่เริ่มสร้างขึ้นในสมัยเอโดะ ถูกสร้างขึ้นในปี 1608 การสร้างปราสาทแห่งนี้ใช้ระยะเวลาทั้งหมด 5 ปี แต่หลังจากสร้างเสร็จได้ 7 ปีก็ได้รับคำสั่งจากโชกุนที่ปกครองเมิองในสมัยนั้น สั่งให้โค่นปราสาทนี้ทิ้ง แต่ต่อมาได้มีการบูรณะฟื้นฟูตัวปราสาทในปี 1962 ก่อสร้างโดยใช้คอนกรีตเสริมเหล็ก ซึ้งต่อมาภายในปราสาทถูกใช้เป็นสถานที่จัดแสดงอาวุธโบราณของซามูไร ข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ ในอดีต และสิ่งของอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ของปราสาทแห่งนี้ โดยปราสาทแห่งนี้ ถูกสร้างขึ้นอยู่บนยอดเขา Shiriyama ซึ่งมีคูน้ำธรรมชาติล้อมรอบ ด้วยความสูงของตัวปราสาท สามารถมองเห็นเมืองจากชั้นบนออกไปได้ไกลถึงสะพาน คินไตเคียว และ สามารถชมวิวของเมืองอิวาคูนิได้อย่างชัดเจน
ค่ำ เดินทางเข้าสู่ที่พัก HOTEL SUNROUTE TOKUYAMA หรือเทียบเท่า

วันที่ 4 : สวนดอกไม้ ยามากุจิ-ศาลเจ้า โฮฟุ เท็นมังกู-เจดีย์วัดรุริโคจิ
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ สวนดอกไม้ ยามากุจิ ภายในงานจะมีการจัดแสดงดอกไม้กว่า 10 ล้านดอกของจังหวัดยามากุจิให้ได้ชมกันภายใน 8 โซนที่ได้จัดขึ้นให้ได้สัมผัสกับความสนุกหลากหลายรูปแบบ และในระหว่างที่จัดงานก็จะมีอีเวนท์กว่า 1,000 อีเวนท์ให้ได้สนุกกันทั้งเด็กและผู้ใหญ่ กว่า 6 จุด1.โซนจัดแสดงดอกไม่กว่า 10 ล้านดอก เป็นดอกไม้ที่ได้รับรางวัลระดับนานาชาติ และมีดอกไม้ที่เป็นต้นตำรับของจังหวัดยามากุจิด้วย 2.สวนเด็กเล่นเพื่ออนาคตของเด็ก จัดร่วมกับมหาวิทยาลัยยามากุจิและจังหวัดยามากุจิ ร่วมมือดีไซน์พื้นที่เล่นสนุกขึ้นมาใหม่ให้กับเด็กๆ 3.อันดับ 1 ของญี่ปุ่น! รถไฟไม้ไผ่ยาวที่สุดในญี่ปุ่น ชิงช้าไม้สูงที่สุดในญี่ปุ่น ชิงช้าไม้ยาวที่สุดญี่ปุ่น ลานหญ้ากว้างที่สุดในญี่ปุ่น นอกจากนี้ยังมีโปรแกรมตอนกลางคืนรองรับ สามารถสนุกในตอนกลางคืนได้ และที่นี้ยังมีอีเวนท์กว่า 1,000 รายการให้ทุกท่านที่มาเยือนได้ร่วมสนุก
บ่าย รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าโฮฟุเท็มมังกู ศาลเจ้าแห่งนี้เป็นที่สถิตของซึงาวาระ โนะ มิจิซาเนะซึ่งเทพแห่งการศึกษา และเป็น “เท็มมังกูแห่งแรกของญี่ปุ่น” ร่วมกับคิตะโนะเท็มมังกูที่เกียวโต และดาไซฟุเท็มมังกูที่ฟุกุโอกะ รวมเป็นสามเท็มมังกูมีบทกลอนของทากาซุกิ ชินซากุที่ประพันธ์ถึงท่านซึงาวาระไว้ตอนก่อนสิ้นใจอยู่ที่นี่ตอนขึ้นปีใหม่มีงานขอพรปีใหม่, ต้นฤดูใบไม้ผลิมีงานเทศกาลดอกบ๊วย และในเดือนพ.ย.มีงานโกะชินโกไซ (งานฮาดะคาโบ) ซึ่งเป็นงานเทศกาลใหญ่ในญี่ปุ่นตะวันตก ทำให้มีผู้คนมากมายเดินทางมาสักการะมากมายตลอดทั้งปี ให้ท่านได้สักการะขอพรเทพ และเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง นำท่านเดินทางสู่ วัดรูริโคจิ เป็นวัดของศาสนาพุธในเมืองยามากูจิ สมบัติของชาติที่รู้จักกันดีในเมืองนี้ คือ เจดีย์ห้าชั้น ซึ่งสร้างขึ้นในปี 1442 นับเป็นเจดีย์ที่ติดอันดับ 1 ใน 3 เจดีย์ที่ยิ่งใหญ่และสวยงามที่สุดในญี่ปุ่น เจดีย์แห่งนี้ถือเป็นสถาบันการศึกษาแห่งเดียวที่ก่อตั้งในสมัยปลายปี 1400 และบริเวณใกล้ วัดรูริโคจิ คือ สวนโกซัน(Kozan Park) ซึ่งเป็นที่ตั้งของอาคารอื่นๆเช่น ห้องโถงใหญ่ โกดังว หอระฆัง และพิพิธภัณฑ์ขนาดเล็กที่จัดแสดงโมเดลของเจดีย์ห้าชั้น และเจดีย์อื่นๆอีก 50 แห่งทั่วญี่ปุ่น พร้อมให้ข้อมูลเกี่ยวกับเจดีย์ดังกล่าวถึงความแตกต่างในการออกแบบ ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับใบไม้เปลี่ยนสีและเก็บภาพความประทับใจ
ค่ำ เดินทางเข้าสู่ที่พัก NEW TANAKA HOTEL หรือเทียบเท่า/ รับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรม ผ่อนคลายกับการแช่น้ำจากแร่ธรรมชาติสไตล์ญี่ปุ่น

วันที่ 5 : ถ้ำอาคิโยชิโด – ตลาดปลา คาราโตะ – ช้อปปิ้งเทนจิน
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติอากิโยชิได เมืองมิเนะ จังหวัดยามากุจิ เมืองที่อดีตเคยเป็นแนวปะการังมาก่อน เข้าชมถ้ำอากิโยชิโด เป็นถ้ำที่เกิดจากธรรมชาติของหินปูนที่ก่อตัวขึ้นมา
มีระยะทางยาว 9 กิโลเมตร ภายในกว้างขว้างมีแสงส่องสว่างในเห็นความงามของกระแสน้ำสีฟ้าโคบอลต์ ที่ไหลจากน้ำตกใต้ดิน สวยงามดุจอัญมณีล้ำค่าให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการชมความงามตามอัธยาศัย จากนั้นนำทุกท่านเดืนทางสู่ ตลาดปลาคาราโตะ ตลาดปลาเมืองยามากูจิมีชื่อเสียงมากในเรื่องปลาปักเป้า ซึ่งการจะนำปลาปักเป้ามาปรุงอาหารผู้เป็นเซฟจะต้องมีใบอนุญาติในการปรุงปลาปักเป้าอีกด้วย
บ่าย อิสระรับประทานอาหากลางวันตามอัธยาศัย
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมิองฟุกุโอกะ นำท่านช้อปปิ้งย่านการค้าที่มีชื่อเสียง ณ เท็นจิน เพลิดเพลินกับการจับจ่ายซื้อของที่ระลึกอย่างจุใจกับแบรนด์เนมมากมาย และเครื่องใช้ไฟฟ้า กล้องถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา เครื่องเล่นเกมส์ หรือสินค้าที่จะเอาใจคุณผู้หญิงด้วย กระเป๋า รองเท้า เสื้อผ้าแบรนด์เนม เสื้อผ้าแฟชั่นสำหรับวัยรุ่น เครื่องสำอางยี่ห้อดังของญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็น KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO และอื่นๆอีกมากมาย
ค่ำ อิสระรับประทานอาหาค่ำตามอัธยาศัย
เดินทางเข้าสู่ที่พัก FUKUOKA HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 6 : เมืองฟุคุโอกะ – กรุงเทพฯ
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ สนามบินฟุคุโอกะ เพื่อเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ
11.35 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 649
14.35 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น
– กรณีท่านมีความประสงค์จะต้องการปรับเปลี่ยนระดับชั้นที่นั่งจากชั้นประหยัดเป็นชั้นธุรกิจ โดยใช้คะแนนจากบัตรสะสมไมล์ จะต้องดำเนินก่อนเดินทาง 7 วันล่วงหน้า และถ้าโดยการชำระเงินเพื่ออัพเกรดต้องกระทำที่เคาน์เตอร์สนามบิน ณ วันเดินทาง เท่านั้น
2. ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า
** ในกรณีที่ท่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริม] แล้วทางโรงแรมไม่สามารถจัดหารห้องพักแบบ TRIPLE ได้ ทางบริษัทอาจมีการจัดห้องพักให้ตามความเหมาะสมต่อไป **
3. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
4. เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอำนวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
5. ค่าน้ำหนักสัมภาระรวมในตั๋วเครื่องบิน [แอร์เอเซีย 20 กิโล / การบินไทย 30 กิโล / เจแปนแอร์ไลน์และออลนิปปอน 2 ใบใบละไม่เกิน 23 กิโล] ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ
6. ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
** ลูกค้าท่านใดสนใจ…ซื้อประกันการเดินทางสำหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล
เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้ **
-เบี้ยประกันเริ่มต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
-เบี้ยประกันเริ่มต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
**ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี **
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ล้านบาท]
**ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุน้อยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี **
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท]
7. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3%

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ(ทางรัฐบาลญี่ปุ่นประกาศยกเลิกวีซ่าให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน15 **ถ้ากรณีทางรัฐบาลญี่ปุ่นประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มในการขอวีซ่าตามที่สถานทูตกำหนด)
2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือที่ระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร – เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์
3. ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน
4. ค่าทิปสำหรับ คนขับรถ / มัคคุเทศน์ / หัวหน้าทัวร์ ต่อท่านคนละ 4,000 เยน

เรื่องนี้ถูกเขียนใน ทัวร์ญี่ปุ่น, ทัวร์ญี่ปุ่นตุลาคม, ทัวร์ต่างประเทศ และติดป้ายกำกับ , , , , , , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *